Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Programy Európskej únie

Európska komisia vyčlenila v programovacom období 2007-2013 viac ako 280 grantových schém v celkovej hodnote 14 miliárd EUR. Ide napríklad o programy Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Kultúra 2007, Európa pre občanov, 7. rámcový program pre výskum.

Program pre Konkurencieschopnosť a inovácie

Prostredníctvom Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) podporuje Európska únia inovačný potenciál a konkurencieschopnosť európskych firiem, so zameraním na malé a stredné podniky.

Program Stredná Európa

Program Stredná Európa (Programme Central Europe) je súčasťou programov Európskej územnej spolupráce na roky 2007-2013

Program Akcia Comenius Regio

Akcia Comenius Regio nové možnosti pre regionálnu spoluprácu v školskom vzdelávaní

Program výmeny Know-how (KEP)

Program výmeny know-how (KEP) je financovaný zo špeciálnej položky trustového fondu CEI v Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

Program Stredoeurópska iniciatíva CEI

Program Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative – CEI) – Fond spolupráce bol vytvorený z iniciatívy ministrov zahraničných vecí krajín CEI na stretnutí v Miláne v roku 2002 a odvtedy sa stal významným zdrojom financovania aktivít spájajúcich členské krajiny CEI v spoločných projektoch ako posilnenie regionálnej identity a podpora transferu know-how.

Program Inteligentná energia Európa (IEE)

Program Inteligentná energia pre Európu si dáva ako hlavnú úlohu podporovať politiku EÚ v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Predovšetkým sa jedná o zabezpečovanie dostatočného množstva dodávanej energie a zvyšovanie energetických úspor cestou využívania obnoviteľných zdrojov.

Program Kultúra 2007-2013 (Prekračovanie hraníc – spájanie kultúr)

Nový program Európskej únie Kultúra plánuje investovať 400 miliónov EUR v období 2007 a 2013 so zámerom vybudovať spoločný európsky kultúrny priestor, založený na spoločnom kultúrnom dedičstve a na národnej a regionálnej rôznorodosti.

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 na Slovensku

Európsky rok medzikultúrneho dialógu (EYID) vychádza z presvedčenia, že rastúca kultúrna rôznorodosť Európy je unikátnou výhodou, ktorú by mali všetci Európania využiť. EYID 2008 bol ustanovený rozhodnutím č. 1983/2006/EC Európskeho parlamentu a Rady.

Program INTERREG IVC

Cieľom programu INTERREG IVC je v programovacím období 2007-2013 posilniť interregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ (+ Nórsko a Švajčiarsko).

Program Európa pre občanov

V centre pozornosti sú občania. Program korešponduje s potrebou zlepšiť občiansku participáciu v budovaní Európy a bude podporovať spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rozličných krajín za účelom stretávania sa, spoločného konania a rozvoja vlastných nápadov v európskom prostredí, ktoré prekračujú národné vízie rešpektujúc ich odlišnosť. Program bude prebiehať od roku 2007 do 2013.

Program Mládež v akcii

Program Mládež v akcii predstavuje kľúčový nástroj v poskytovaní príležitostí mladým ľuďom na neformálne a neoficiálne vzdelávanie s európskym rozmerom.
Tento program reaguje na vývoj sektora mládeže na európskej úrovni. Zodpovedá najnovšiemu vývoju európskeho rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže a podporuje tento politický proces.

Program Celoživotného vzdelávania

Cieľom programu je prispevať prostredníctvom celoživotného vzdelávania k dosiahnutiu cieľa Lisabonskej stratégie vytvoriť vyspelú znalostnú spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou.

7. rámcový program pre výskum a technologický vývoj

Hlavným nástrojom financovania vedy a techniky EÚ sú Rámcové programy pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, ktoré existujú od roku 1984. 7. rámcový program by mal zintenzívniť dialóg medzi vedou a spoločnosťou v Európe, aby sa vytvoril vedecký a výskumný plán, ktorý zodpovedá predstavám občanov, podporuje kritické uvažovanie a zameriava sa na posilňovanie dôvery verejnosti vo vedu.

Finančné mechanizmy - EHP a Nórsko

Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR.

Možnosti finančnej podpory riadené inými inštitúciami EÚ

Popri programoch riadených Európskou komisiou existujú aj iné možnosti finančnej podpory riadené inými inštitúciami EÚ
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK