Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

7. rámcový program pre výskum a technologický vývoj

Právny základ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje Siedmy rámcový program.

Oficiálne spustenie programu: 1.január 2007

Hlavným nástrojom financovania vedy a techniky EÚ sú Rámcové programy pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, ktoré existujú od roku 1984. 7. rámcový program by mal zintenzívniť dialóg medzi vedou a spoločnosťou v Európe, aby sa vytvoril vedecký a výskumný plán, ktorý zodpovedá predstavám občanov, podporuje kritické uvažovanie a zameriava sa na posilňovanie dôvery verejnosti vo vedu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať uľahčeniu vedeckej kariéry výskumných pracovníkov v najproduktívnejšom období života. Začínajúci výskumní pracovníci môžu byť hnacou silou vedy v Európe.

Ciele programu:

 • podpora nadnárodnej spolupráce každého rozsahu v rámci Európskej únie;
 • zlepšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu na hraniciach poznania. Na základe toho by významnú úlohu v siedmom rámcovom programe mal zohrávať základný výskum iniciovaný výskumnými pracovníkmi a založený na excelentnosti;
 • ľudský potenciál v oblasti výskumu a techniky v Európe, ktorý by sa mal kvantitatívne a kvalitatívne posilniť; lepšie vzdelávanie a odborná príprava vo výskume, lepší prístup k výskumným príležitostiam, ako aj uznanie „profesie“ výskumného pracovníka sú základnými nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa, v neposlednom rade aj výrazné rozšírenie účasti žien vo výskume, podpora mobility a kariérneho rastu výskumných pracovníkov.

Oblasti činností a pôsobností:

Siedmy rámcový program (7. RP) sa skladá z niekoľkých špecifických programov:

 • Spolupráca -pomoc pri rozvoji spolupráce medzi priemyslom a vysokoškolskou inteligenciou s cieľom dosiahnuť vedúcu pozíciu v hlavných technologických oblastiach.
 • Myšlienky  -podpora základného výskumu na vedeckých hraniciach (uskutočňovaná Európskou radou pre výskum).
 • Ľudia -podpora mobility a profesijného rozvoja výskumníkov v rámci Európy i mimo nej.
 • Kapacity  -pomoc pri rozvoji kapacít, ktoré Európa potrebuje, aby sa stala vedúcou ekonomikou založenou na vedomostiach.
 • Jadrový výskum (program Euratom) - rozvoj možností jadrovej syntézy a štiepenia v rámci Európy.

Oprávnené krajiny:

 • členské krajiny EÚ ako aj všetky ostané krajiny

Oprávnení žiadatelia:

 • široké spektrum organizácií a jednotlivcov,
 • univerzity,
 • výskumné centrá,
 • medzinárodné korporácie,
 • MSP (malé a stredné podniky),
 • verejné inštitúcie,
 • jednotlivci.

Rozpočet:

Celkové množstvo prostriedkov vyčlenené na tento program z rozpočtu EÚ predstavuje 50,5 miliárd eur.

Program Spolupráca – 32 mld. eur:

 • Zdravie - 6,05 mld. eur
 • Potraviny, poľnohospodárstvo, biotechnológia - 1,93 mld. eur
 • Informačné a komunikačné technológie - 9,11 mld. eur
 • Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie - 3,5 mld. eur
 • Energetika - 2,35 mld. eur
 • Životné prostredie - 1,8 mld. eur
 • Doprava - 4,18 mld. eur
 • Socioekonómia a spoločenské vedy - 0,61 mld. eur
 • Vesmír - 1,43 mld. eur
 • Bezpečnosť - 1,35 mld. eur

Program Myšlienky – 7,4 mld. eur

Program Ľudia – 4,7 mld. eur

Program Kapacity – 4,2 mld. eur:

 • Výskumné infraštruktúry – 1,8 mld. eur
 • Výskum na prospech malých a stredných podnikov – 1,3 mld. eur
 • Znalostné regióny a podpora pre výskumne zamerané regionálne klastre - 126 mil. eur
 • Výskumný potenciál Konvergenčných regiónov – 370 mil. eur
 • Veda v spoločnosti – 280 mil. eur
 • Podpora koherentného rozvoja výskumných politík – 70 mil. eur
 • Medzinárodná spolupráca – 185 mil. eur

Program Euratom – 2,7 mld. eur

Zodpovednosť:

Národný koordinátor – Ing Peter Beňo AVPP beno@apvv.sk

"Služba pre otázky o výskume" vystupuje ako bod prvého kontaktu pre potenciálnych účastníkov, odpovedá na otázky o všetkých stránkach výskumu financovaného EÚ a pomáha stranám, pre ktoré je účasť na rámcových výskumných programoch novou skúsenosťou. Navštívte webovú stránku http://www.ec.europa.eu/research/enquiries

Ďalšie informácie:

Časopis pre európsky výskum - www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

Informácie a nástroje pre účastníkov výskumných a vývojových programov financovaných EÚ vrátane Siedmeho rámcového programu  -  www.cordis.europa.eu/fp7
Štruktúra: http://cordis.europa.eu/fp7/home.html
Spolupráca: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation.htm
Myšlienky: http://erc.europa.eu/index_en.cfm   
Ľudia: http://cordis.europa.eu/fp7/people.htm
Kapacity: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
TP: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html 
      http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html  
EIT: http://cordis.europa.eu/fp7/eit_en.html
CIP: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm  
Euratom: http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

Aktuálne výzvy:

Publikácia

 

 

 

Deadline

2008/03/19

>People

PEOPLE

FP7-PEOPLE-IEF-2008

2008/08/19

2008/03/19

People

PEOPLE

FP7-PEOPLE-IIF-2008

2008/08/19

2008/03/19

People

PEOPLE

FP7-PEOPLE-IOF-2008

2008/08/19

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK