Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné mechanizmy - EHP a Nórsko

Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.

Právne pozadie: Memorandum o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP a Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho FM podpísané SRvo februári 2005

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v EHP prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v prioritných oblastiach:

 • Ochrana životného prostredia (z oboch FM)
 • Podpora trvalo-udržateľného rozvoja (z oboch FM)
 • Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva (z oboch FM)
 • Rozvoj ľudských zdrojov (z oboch FM)
 • Zdravie a starostlivosť o deti (z oboch FM)
 • Výskum (z oboch FM)
 • Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva (z NFM)
 • Regionálna politika a cezhraničné aktivity  (z NFM)
 • Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire (z NFM)

Určené fondy:

 • Fond pre mimovládne organizácie
 • Fond technickej pomoci pre implementáciu finančných mechanizmov
 • Fond výskumu
 • Fond na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá
 • Fond počiatočného kapitálu
 • Fond know-how (z NFM)

Formy pomoci:

 • Individuálny projekt – min. výška príspevku je 250 tis. EUR
 • Blokové granty sú fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, z ktorých je možné poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám.

Národným kontaktným bodom pre implementáciu FM EHP a NFM v SR je Úrad vlády SR. Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií SR.Za riadenie finančného mechanizmu EHP zodpovedá Výbor pre finančný mechanizmus EHP. Za riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedá Ministerstvo zahraničných veci Nórskeho kráľovstva. Tieto inštitúcie zároveň schvaľujú poskytovanie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v prípade individuálnych projektov a v prípade blokových grantov schvaľujú sprostredkovateľov pre blokový grant.

Úrad pre finančný mechanizmus (ÚFM) zodpovedá za každodennú realizáciu finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a slúži ako kontaktný bod pre prijímateľské štáty.

Plán zverejňovania výziev na najbližie obdobie

Druh výzvy

Cieľová skupina

Vyhlásenie

Fond počiatočného kapitálu

verejný a tretí sektor

júl 2007, deadline 17.9. 2007

Výzva na individuálne projekty

súkromný sektor

september 2007

Výzva na individuálne projekty

Verejný a tretí sektor

december 2007/ január 2008

Viac informácií nájdete na: http://www.eeagrants.sk

Proces podávania a schvaľovania žiadostí  - odhadovaná dĺžka 6-8 mesiacov

Žiadateľom môžu byť všetky orgány verejného alebo súkromného sektora a mimovládnych organizácií, t. j. národné, regionálne a miestne úrady, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, enviromentálne inštitúcie, mimovládne, dobrovoľnícke a komunitné organizácie, verejno-súkromné partnerstvá. Žiadateľ predkladá žiadosť v slovenskom jazyku spolu s prekladom do anglického jazyka Národnému kontaktnému bodu v SR , t. j. odboru rozvoja regiónov a informácií EÚ Úradu vlády SR. Tento postúpi žiadosť po prvotnom preskúmaní na posúdenie Národnému monitorovaciemu výboru. Po jeho pozitívnom odporúčaní a ak Národný kontaktný bod súhlasí, predloží následne žiadosť Úradu pre finančné mechanizmy v Bruseli (spoločný sekretariát pre oba finančné mechanizmy), ktorý žiadosti posudzuje prostredníctvom nezávislého orgánu.

Úrad pre finančné mechanizmy postúpi relevantnú dokumentáciu na prehodnotenie Európskej komisii. Tá preveruje kompatibilitu predkladaných projektov s cieľmi EÚ. Následne Úrad predloží žiadosti o finančnú pomoc EHP spolu s odporúčaním Národného kontaktného bodu, svojím posudkom a so správou z EK Výboru pre finančný mechanizmus (zložený z predstaviteľov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska). Žiadosti o Nórsku finančnú pomoc zasiela Úrad pre finančné mechanizmy Nórskemu ministerstvu zahraničných vecí.

Pri hodnotení sa okrem prispenia projektov k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov v EHP zvažuje aj ich dopad, efektivita nákladov, udržateľný rast a dlhodobé prínosy pre prijímateľský štát. V prípade schválenia predkladaných projektov Výbor pre finančný mechanizmus/Nórske ministerstvo zahraničných vecí uzatvoria s Národným kontaktným bodom detailnú grantovú zmluvu pre každý projekt. Národný kontaktný bod potom podpíše osobitnú dohodu so žiadateľom, aby zaručil správnu realizáciu projektu.

Pokiaľ ide o náklady a princíp financovania, maximálna výška spolufinancovania pre projekty verejného sektora je 85% z celkových oprávnených nákladov a pre súkromný sektor príspevok nesmie prekročiť 60% z celkových oprávnených nákladov. Miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je do 15%. Kombinovaná podpora z Finančného mechanizmu EHP a NFM a Európskeho spoločenstva alebo iných grantov by vo všeobecnosti nemala presiahnuť 90% celkových výdavkov. Úlohy týkajúce sa zabezpečenia finančných tokov a finančného riadenia plní Ministerstvo financií SR (odbor Národného fondu je platobným orgánom).

Oba finančné mechanizmy poskytujú dodatočné zdroje finančných prostriedkov a nenahrádzajú finančnú podporu z iných zdrojov. Financovanie nákladov súvisiacich s DPH je oprávnené. Prípadné náklady vzniknuté pred dátumom poskytnutia finančných prostriedkov nemajú oprávnenie na grantovú podporu. Grantová pomoc sa vykonáva ako úhrada už vzniknutých preukázaných nákladov avšak náklady, týkajúce sa špecifických foriem grantovej pomoci môžu byť čiastočne uhradené ako preddavkové platby (do výšky 10%). Koniec obdobia oprávnenosti je špecifikovaný v grantovej zmluve a zvyčajne je stanovený 24 mesiacov po plánovanom dátume ukončenia projektu, najneskôr však 30. apríla 2011.

Implementácia a finančná kontrola

Národný kontaktný bod prostredníctvom odboru rozvoja regiónov a informácií EÚ Úradu vlády SR a Národného monitorovacieho výboru nesie zodpovednosť za implementáciu a pokračovanie projektov ako aj za podávanie správ o výsledkoch. Ministerstvo financií SR prostredníctvom príslušných odborov zodpovedá za koordináciu plánovania a vykonávania finančnej kontroly a auditu. Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva nezávislú kontrolu výdavkov zo zdrojov finančných mechanizmov. Externé monitorovanie uskutočňuje Úrad pre finančný mechanizmus. Popri tom prispievajúce krajiny môžu vykonať audity a inšpekcie prostredníctvom Európskej rady audítorov resp. Úradu nórskeho generálneho audítora.

Ukončenie projektov

Prijímateľský štát pripraví správu o ukončení projektu podľa požiadaviek grantovej zmluvy a Úrad pre finančný mechanizmus vykoná konečné zúčtovanie. Výbor pre finančné mechanizmy resp. Nórske ministerstvo zahraničných vecí môže rozhodnúť o vykonaní hodnotenia ex-post. Toto hodnotenie vykonáva nezávislý orgán.

Prijímateľský štát je povinný zabezpečiť funkčnosť projektov po dobu minimálne 10 rokov po ich dokončení, pokiaľ nie je  inak uvedené v grantových zmluvách.

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránkach:
www.government.gov.sk
www.eeagrants.org
www.norway.info
www.europaportalen.no

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK