Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Akcia Comenius Regio

4. novembra 2008 Európska komisia na konferencii vo Výbore regiónov v rámci programu Celoživotné vzdelávanie spustila novú akciu Comenius Regio. Partnerstvá Comenius Regio budú mať k dispozícii ročný rozpočet 16 miliónov EUR a budú podporovať spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, školami a inými vzdelávacími organizáciami v celej Európe.
Partnerstvá Comenius Regio poskytujú financovanie regionálnej spolupráce v školskom vzdelávaní a podporujú výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi a obcami. Ich cieľom je pomáhať regionálnym a miestnym orgánom zodpovedným za vzdelávanie v školách zlepšovať možnosti vzdelávania detí školského veku. V rámci týchto projektov bilaterálnej spolupráce si oba zúčastnené regióny môžu zvoliť akúkoľvek tému, ktorú považujú za relevantnú a zaujímavú. Projekty sa napríklad môžu zaoberať problematikou vedenia škôl, lepšej integrácie žiakov pochádzajúcich z migrujúcich rodín, podnikateľského vzdelávania alebo znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky.
Do činností v rámci projektu musia byť začlenené školy a iní príslušní partneri z regiónu alebo obce, ako napríklad kluby mládeže, knižnica alebo múzeum. Vítaná bude tak cezhraničná spolupráca, ako aj spolupráca medzi regiónmi v rôznych častiach Európy.
Partnerstvá v rámci akcie Comenius Regio môžu zahŕňať širokú škálu aktivít, ako sú výmeny vyučujúcich, spoločné vzdelávanie vyučujúcich, partnerské učenie alebo študijné pobyty. Môžu tiež podnecovať vznik ďalších aktivít v zúčastnených regiónoch, napríklad prieskumov, skúšania nových vzdelávacích prístupov alebo kampaní na zvyšovanie povedomia. 

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu uplynie 20. februára 2009. Žiadosti musia byť predložené miestnymi alebo regionálnymi školskými orgánmi. Úspešní kandidáti budú vybraní do leta 2009 a akcie môžu začať od augusta 2009. Granty budú podporovať spoluprácu počas dvoch rokov. Finančná podpora prispeje k pokrytiu nákladov na mobilitu medzi partnerskými regiónmi a na činnosti v rámci projektu. 
Komisia očakáva, že financovanie prostredníctvom akcie Comenius Regio bude poskytnuté približne 500 regiónom. Táto akcia je riadená národnými agentúrami programu Comenius v každej krajine, ktorá sa na programe celoživotného vzdelávania zúčastňuje. 

Ďalšie informácie získate na internetovej stránke Európskej komisie pre program Comenius. Na tejto stránke sú uvedené ak príklady oprávnených aktivít ako napr. projektové stretnutia medzi zapojenými inštitúciami, výmena skúseností, konferencie, semináre a workshopy, letné školy, zvyšovanie povedomia, kampane, jazyková príprava účastníkov a pod.: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1002_en.htm  

Národnou agentúrou programu Comenius na Slovensku je:

SAAIC
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Tel :  02 654 289 11,
fax :  02 654 244 83
llp@saaic.sk
Website http://www.saaic.sk/llp

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK