Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Celoživotného vzdelávania

Právny základ Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/es z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nový program celoživotného vzdelávania.

Oficiálne spustenie programu 14. december 2006.

Dňom 1. januára 2007 sa do tohto programu zapojila aj Slovenská republika.

Program celoživotného vzdelávania je jedným z najefektívnejších nástrojov spolupráce vo vzdelávaní v európskom kontexte. Jeho sila spočíva aj v tom, že sa na ňom zúčastňujú okrem 27 členských štátov Európskej únie aj krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a kandidátska krajina Turecko.

Cieľ programu :

Prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k dosiahnutiu cieľa Lisabonskej stratégie vytvoriť vyspelú znalostnú spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou.

Oblasti pôsobnosti :

Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

Každá časť programu kladie dôraz na aktivity podporujúce rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania a zabezpečujúce nadnárodnú spoluprácu rôznych častí systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Jeho súčasťou sú štyri sektorové podprogramy, tranzverzálny program a program Jean Monet.

Sektorové podprogramy sú tieto:

 • program Comenius  (materské, základné a stredné školy);
 • program Erasmus  (vysokoškolské vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie);
 • program Leonardo da Vinci  (odborné vzdelávanie a príprava);
 • program Grundtvig  (vzdelávanie dospelých);

Prierezový (transverzálny) program  (spolupráca a inovácie v oblasti politiky celoživotného vzdelávania, podpora výučby jazykov, nové informačné a komunikačné technológie a šírenie a využívanie výsledkov akcií podporovaných v rámci celého programu);

Program Jean Monnet  (podpora inštitúcií a aktivít v oblasti európskej integrácie);

Oprávnené krajiny:

V roku 2008 budú oprávnené nasledovné krajiny: 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty všetkých typov a na všetkých úrovniach vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy zo všetkých 27 členských krajín EÚ, ale aj z Turecka a členských krajín EZVO a EHP

Program je určený pre žiakov, študentov, účastníkov odbornej prípravy a vzdelávajúcich sa dospelých osôb, učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a ostatných pracovníkov zapojených do celoživotného vzdelávania, ako aj osoby na trhu práce, inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania sa, osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky celoživotného vzdelávania na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie, vrátane obchodných organizácií a obchodných a priemyselných komôr, ako aj subjekty poskytujúce služby profesijnej orientácie, poradenstva a informácií vo všetkých oblastiach celoživotného vzdelávania, združenia, výskumné inštitúty a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania, neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie.

Oblasti činností :

 • mobilita jednotlivcov v rámci celoživotného vzdelávania,
 • dvojstranné a mnohostranné partnerstvá,
 • mnohostranné projekty určené na podporu kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom nadnárodného prenosu inovácií,
 • jednostranné a národné projekty,
 • mnohostranné projekty a siete,
 • pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania,
 • operačné granty na podporu určitých prevádzkových a administratívnych nákladov inštitúcií a združení pôsobiacich v oblasti zahrnutej do programu celoživotného vzdelávania,
 • ďalšie iniciatívy zamerané na presadzovanie cieľov programu celoživotného vzdelávania.

Rozpočet :

Rozpočet na jednotlivé akcie sa odhaduje celkovo na 901 miliónov eúr. Detailný rozpočet na jednotlivé akcie sa nachádza na webovej stránke národnej agentúry SAAIC:  www.saaic.sk

Na každý projekt bude Európska komisie prispievať sumou vo výške maximálne 75 percent z celkového rozpočtu projektu.

Zodpovednosť:

Za riadenie programu zodpovedá Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru: vyhlásenie výziev, ročný rozpočet a rozdelenie finančných prostriedkov, monitorovanie a hodnotenie programu, udeľovanie finančnej podpory.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru – The Executive Education, Audiovisual and Culture (EAEAC) je zodpovedná za implementáciu programu, riadenie projektov, komunikáciu s príjemcami finančnej podpory a zabezpečenie spätnej väzby Komisii.

Uzávierky:

 • 31.1.2008 pre Programy Comenius a Grundtvig: Mobilita,
 • 8.2.2008 pre Program Leonardo da Vinci: Mobilita,
 • 15.2.2008 pre Programy Comenius, Leonardo a Grundtvig: Partnerstvá; Program Jean Monnet,
 • 29.2.2008 pre Programy Comeniu, Erasmus, Leonardo a Grundtvig: Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia,
 • 14.3.2008 pre Program Erasmus: Mobilita a Program Leonardo: Prenos inovačných mnohostranných projektov,
 • 31.3.2008 pre Prierezový program.

Ďalšie informáciesi môžete písomne vyžiadať na adrese:
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
e-mail: llp@saaic.sk
web: http://www.saaic.sk/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK