Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Inteligentná energia Európa (IEE)

Program Inteligentná energia pre Európu si dáva ako hlavnú úlohu podporovať politiku EÚ v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Predovšetkým sa jedná o zabezpečovanie dostatočného množstva dodávanej energie a zvyšovanie energetických úspor cestou využívania obnoviteľných zdrojov.

Program Inteligentná energia Európa (IEE) patrí pod rámcový program CIP - Program na podporu konkurencieschopnosti a inovácie. Program Inteligentná energia má napomôcť strategickým cieľom Európskej komisie v oblasti energie a zmeny klímy a to 20% zníženiu emisií  CO2, 20% efektívnejšie využívanie energií, 20% využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe energie a 10% podiel biopalív v pohonných hmotách do roku 2020.

Oblasti:

 • Energetická efektívnosť (SAVE).
 • Doprava (STEER).
 • Obnoviteľná energia (ALTENER).
 • Integrované iniciativy.

Kritériá hodnotenia projektov:

 

 • Napĺňanie strategických cieľov stanovených Európskou komisiou v oblasti energií a zmeny klímy: 20% do roku 2020.
 • Byť v súlade s programom IEE pre rok 2008.
 • Na projekte musia participovať minimálne 3 partneri z rozličných krajín EÚ.
 • Relevantonosť projektov: potenciálny dopad projektu na politiku a priority EÚ, ako aj ciele a legislatívu, relevancia výsledkov na cieľovú skupinu.
 • Kvalita metodológie:štruktúra, jasnosť, konzistencia, udržateľnosť predkladaných návrhov s porovnaní s očakávanými výsledkami.
 • Spoločensky pridaná hodnota.
 • Náklady a spolufinancovanie projektu.
 • Manažment a organizácia tímu.


Potenciálni žiadatelia: Cieľovými skupinami sú organizácie z verejného a neziskového sektora.

 

 • Súkromná alebo štátna organizácia z krajín EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Chorvátska.
 • Medzinárodná organizácia.
Oblasti činností:

Energetická efektívnosť (SAVE):
Energetická efektívnosť budov:

 • Zavedenie schém na posilnenie energetického manažmentu a auditu; dohody na dobrovoľnej báze sektory s veľkým nevyužitým šetriacim potenciálom; zavedenie energetických služieb.
 • Energeticky efektívne obstarávanie; energetickí manažéri.
 • Podpora finančných balíkov/modelov
 • Školenia: energetickí manažéri, personál.
 • Produkty: uzavreté pre rok 2008.

Priemyselná excelentnosť v energii:

 • Informačné kampane; schémy pre zatepľovanie budov na dobrovoľníckej báze (nie EPBD).
 • Zatepľovanie; domy s nízkou energetickou náročnosťou.
 • Zatepľovanie verejných budov.
 • Akcie zamerané na inštitucionalizáciu vzdelávania; vzdelávacie a školiace schémy. 

Doprava (STEER)
Energeticky efektívna doprava:

 • Prioritné sú projekty energetických agentúr, ktoré neboli aktívne v oblasti dopravy (s dôrazom na agentúry z nových členských krajín)
 • Dlhodobá integrácia dopravy do agendy agentúr; nábor nového personálu.
 • Vytvorenie/ponuka nových služieb v súvislosti s energetickou efektívnosťou v doprave; spolupráca medzi aktérmi v doprave a energetike; začlenenie dopravy do energetického plánovania.
 • Podnikateľské plány a miestny záväzok pre rozšírené portfólio.
 • Výmena personálu.

Alternatívne palivá a automobily s nízkymi emisiami CO2: 

 • Podpora a expanzia distribučného systému alternatívnych palív; spoločné obstarávanie čistého a efektívneho vozového parku.
 • Akcie zamerané na šírenie vedomostí v distribúcii, marketingu a predaji automobilov s nízkymi emisiami CO2; šírenie vedomostí o dostupnosti alternatívnych palív zákazníkom.

Budovanie kapacít v doprave pre existujúce lokálne a regionálne agentúry: 

 • Atraktivita verejnej dopravy (autobusy), personálne vyťaženie áut, plánovanie mestskej dopravy, podpora bezpečnej mestskej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov.
 • Využívanie alternatívnych spôsobov dopravy, zdieľanie automobilov.
 • Nákladná doprava, dobrovoľné dohody pre energeticky efektívne riadenie automobilov.
 • Výmena medzi odborníkmi.

Integrované iniciatívy
Energetické služby:

 • Zosúladenie/integrovanie prístupov na výmer a overenie energetického šetrenia
 • Verejné obstarávanie; podpora schém a procedúr pre energetické audity, kvalifikácia, akreditácia a certifikácia dodávateľov energetických služieb; implementácia energetického manažmentu v treťom sektore.
 • Zvyšovanie dopytu po energetických službách, meranie a fakturácia.
 • Analýza a výmena rozpočtových opatrení, finančný mechanizmus.

 Vzdelávanie:

 • Odborné školiace schémy aj pre dospelých; nástroje a metódy.
 • Učitelia a dospelí školitelia.
 • Využívanie už jestvujúcich didaktických pomôcok.
 • Výmena skúseností medzi krajinami s povinnou energetickou výchovou a krajín bez nej.
 • Súťaž pre energeticky najefektívnejšiu školu v každej členskej krajine cez spoluprácu sietí.
 • Vzdelávacie programy na Európskej/ národnej úrovni.
 • Komunity trvalo-udržateľnej energie - uzavreté pre rok 2008.

Obnoviteľná energia (ALTENER)
Obnoviteľná elektrická energia:

 • Spolupráca samospráv a priemyslu.
 • Spolupráca investorov  a politikov.
 • Spolupráca priemyslu a personálnych agentúr v školení odborných pracovníkov.
 • Kúrenie a chladenie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie:
 • Viac biomasy, solárnej a geotermálnej energie a ich efektívnejšie využívanie.
 • Viac kombinovaných systémov kúrenia a výroby energie.
 • Chladenie pomocou obnoviteľných zdrojov energie.
 • Udržateľné, osvedčené, garantované dodávanie.
 • Transfér know-how z jedného odborného tímu do druhého.
 • Zníženie nákladov na dopravu biomasy.
 • Monitoring a zlepšenie trhu pomocou podporných schém, plánovania politík a obchodovania s palivami.
 • Monitorovanie prínosov.
 • Školenia technikov a remeselníkov. 

Domáce a iné malé obnoviteľné energetické systémy:

 • Podpora európskych politík - zvyšovanie dopytu a podpora investícií (stimulujúcich akcie).
 • Certifikácia inštalovaných energetických systémov (v nových aj historických budovách).
 • Zjednodušenie a zrýchlenie procedúr pre inštaláciu a podporné schémy.
 • Monitorovanie/zlepšenie trhu - národné a lokálne nariadenia; podporné schémy; plánovanie, značky kvality; obchodovanie s palivom.

Žiadať o účasť na tomto projekte môžu iba medzinárodné tímy, ktoré majú vo svojich radách minimálne 3 nezávislé subjekty z rôznych zúčastnených zemí.

Maximálna dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov (3 roky).

Rozpočet:

Rozpočet programu IEE pre rok 2008 je 45 miliónov EUR na podporu projektov, 2 milióny EUR na nové miestne/regionálne energetické agentúry, 16 miliónov EUR na tendre. Financovanie projektov je do 75% oprávnených nákladov projektu.

Oprávnené náklady

Uznateľnými nákladmi sa chápu všetky náklady priamo spojené s prípravou, zahájením a realizáciou daného projektu. 

Obmedzenia

Projekt môže byť realizovaný na celom území EU.
O podporu nemôže žiadať súkromná osoba.

Žiadatelia sa musia prihlásiť v online prihlasovacom systéme a pomocou prihlasovacieho formuláru uverejneného na webovej stránke IEE programu.

Projekty budú hodnotené Výkonnou agentúrou inteligentnej energie (IEEA). IEEA je agentúra, ktorú vytvorila Európska komisia za účelom riadenia a realizácie európskeho programu Inteligentná energie Európa.

Národným kontaktným bodom pre SR je Ministerstvo hospodárstva, Oddelenie energetiky: Jan Magyar – magyar@economy.gov.sk

Tel. +421248547962
Fax: +421243339287

Zdroj a viacej informácií: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Ak máte záujem o pravidelné informácie týkajúce sa programu Inteligentná Energia Európa, vyplňte formulár na: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/whatsnew/subscription_en.htm

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK