Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program INTERREG IVC

Program INTERREG IVC

Právny základ: Rozhodnutie Rady Európskej únie č. 1083/2006, rozhodnutie Európskeho parlamentu č. 1080/2006 a rozhodnutie Európskej komisie č. 1828/2006 z 11.9.2007, ktorými sa ustanovuje nový operačný program INTERREG IVC, ktorý je zaradený v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca.

Oficiálne spustenie programu: 21. september 2007 v Lisabone

Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovacím období 2007-2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. Je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Jeho prioritami sú témy vychádzajúce z Lisabonskej a Goteborskej stratégie, a to Inovácie a znalostná ekonomika a Životné prostredie a predchádzanie rizikám. Rozpočet programu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi, je 321 mil. EUR.

Ciele programu:
 • Zlepšiť regionálne a miestne politiky v oblasti inovácií a znalostnej ekonomiky,
 • Zlepšiť regionálne a miestne politiky v oblasti životného prostredia a prevencie voči rizikám,
 • Umožniť výmeny skúsenosti a poznatkov,
 • Spájať regióny s menšími skúsenosťami v konkrétnej oblasti politiky s regiónmi s väčšími skúsenosťami v danej oblasti,
 • Zabezpečiť sprístupnenie príkladov a správnych praktík overenej praxe do hlavných programov.
Oblasti pôsobnosti:
 • Priorita 1 Inovácie a poznatková ekonomika (177 miliónov EUR z ERDF):
  • inovácie, výskumný a technologický vývoj,
  • podnikanie a MSP,
  • informačná spoločnosť,
  • zamestnanosť, ľudské zdroje a vzdelávanie.
 • Priorita 2 Životné prostredie a prevencia pred nebezpečenstvom (125 miliónov EUR z ERDF):
  • prírodné a technologické ohrozenia,
  • hospodárenie s vodou a odpadom,
  • biodiverzita a ochrana prírodného dedičstva,
  • energia a udržateľná doprava,
  • kultúrne dedičstvo a krajina.
 • Priorita 3 Technická asistencia (19 miliónov EUR z ERDF).
Oprávnené krajiny:
 • členské krajiny EÚ,
 • Nórske kráľovstvo,
 • Švédska konfederácia.
Oprávnení žiadatelia:
 • Verejné orgány (na miestnej, regionálnej a národnej úrovni),
 • Orgány zriadené na základe verejného práva:
  • právnické osoby,
  • konajúce vo všeobecnom záujme (nekomerčného charakteru),
  • spĺňajúce aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
   • Sú financované verejnými orgánmi,
   • Riadenie je kontrolované verejnými orgánmi,
   • Viac ako 50 % členov riadiaceho alebo kontrolného orgánu je menovaných verejnými orgánmi.
Oblasti činností:
Program podporuje dva typy intervencií:
 • Projekty regionálnych aktivít – zamerané na výmenu skúseností a overenej praxe, rozvoj nástrojov regionálnej politiky,
 • "Fast Track" projekty a kapitalizačné projekty
  • "Fast Track" projekty (tzv. zrýchlená možnosť): asistencia Európskej komisie a poskytnutie expertízy k určitým kapitalizačným projektom súvisiacim s iniciatívou "Regióny za ekonomickú zmenu",
  • Kapitalizačné projekty: optimalizácia dosiahnutých výsledkov, transfer overenej praxe do hlavných programov.
Rozpočet:

Rozpočet programu je 321 mil. EUR. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi.

Financovanie partnera:

V programe sú kvalifikované projektové činnosti spolufinancované z ERDF 75% alebo 85% v závislosti od členského štátu. Zvyšných 25% alebo 15% musí byť poskytnutých samotnými partnermi.

75% - Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.

85% - Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Zodpovednosť:

Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva funkciu Národného orgánu. V rámci Ministerstva hospodárstva SR uvedené úlohy zabezpečuje v súlade s Organizačným poriadkom MH SR sekcia podporných programov, odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce.

Nástroje pre program:
 • Internetová stránka ako hlavné informačné centrum
 • Podujatia: spustenie programu, podujatia zamerané na hľadanie partnerov, semináre pre žiadateľov-leadrov, národné a regionálne informačné podujatia
 • Konzultácie: Spoločný technický sekretariát, Informačné body a regióny
 • Príručka pre žiadateľov: formulár žiadosti, programový manuál a vzor pre vyhlásenie o spolufinancovaní
 • Projektový zámer a databáza na hľadanie partnerov: bude k dispozícii na internetovej stránke Interregu IVC
 • Príklady žiadostí: na stiahnutie z internetovej stránky Interreg IVC
 • Brožúry, letáky a články v príslušných médiách
Rady pre žiadateľov:
 • Dôležitosť programu
  • INTERREG C ≠ INTERREG A & B
  • Kľúčové prvky: prepojenie s regionálnymi/miestnymi politikami, výmena skúseností, identifikácia a/alebo transfer overenej praxe
  • INTERREG IVC ≠ implementačný program
  • INTERREG IVC ≠ program výskumu a vývoja
 • Charakter navrhovaných aktivít
  • V rámci Interreg IVC miestne implementácie budú možné len v prípade, že budú rešpektované nasledujúce 3 kritériá:
   • Relevantnosť k programu
   • Kritérium interregionality, napr. transfer z jedného regiónu do druhého, pilotný pokus k prospechu všetkých partnerov
   • Kritérium doplnkovosti: aktivity nebudú podporované bez podpory INTERREG
Kritériá výberu:

Obsahové kritériá 

1) Relevantnosť návrhu
2) Súvislosť medzi návrhom a kvalitou prístupu
3) Kvalita výsledkov

Implementačné kritériá

4) Kvalita riadenia
5) Kvalita partnerstva
6) Rozpočet a financovanie

Dôležité upozornenia pre žiadateľov:
 • Nezabudnite na špecifické charakteristiky programu
 • Čítajte pozorne programový manuál a inštrukcie uvedené vo formulári žiadosti
 • Dbajte na to, aby žiadosť bola zrozumiteľná pre neodborníkov
 • Nezabudnite na transparentnosť
 • Nezabudnite na kritérium interregionality
Riadiacim orgánom (Spoločný technický sekretariát) je Regionálna Rada Nord-Pas de Calais so sídlom v Lille vo Francúzsku:

Les Arcuriales - 5D
45 rue de Tournai
59000 Lille
FRANCE
Tel:  +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Email: info@interreg4c.eu

Štyri informačné body poskytujú informačné služby a technické poradenstvo pre žiadateľov. Slovensko spadá do pôsobnosti Informačného bodu Východ, ktorý je v Katowiciach (Poľsko):

Information Point East (Katowice/Poland):
Email: IP-East@interreg4c.eu
Tel: +48 (0) 322 539 008
Národným kontaktným bodom na Slovensku je Ministerstvo hospodárstva SR:

E-mail: hajduk@economy.gov.sk
Tel.: +421 (2) 48542513
 
Všetky potrebné informácie o PROGRAME INTERREG IVC nájdete na http://www.interreg4c.net/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK