Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Kultúra 2007-2013 (Prekračovanie hraníc – spájanie kultúr)

Program Kultúra 2007-2013 (Prekračovanie hraníc – spájanie kultúr)

Právny základ:

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č.1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013)

Oficiálne spustenie programu: 3. marec 2007  

Nový program Európskej únie Kultúra plánuje investovať 400 miliónov EUR v období 2007 a 2013 so zámerom vybudovať spoločný európsky kultúrny priestor, založený na spoločnom kultúrnom dedičstve a na národnej a regionálnej rôznorodosti. Všeobecný cieľ programu Kultúra je rozvíjať cezhraničnú spoluprácu medzi tvorcami, aktérmi a inštitúciami európskeho kultúrneho prostredia. Program uľahčí vzájomné porozumenie, stimuluje tvorivosť a prispeje ku vzájomnému obohateniu všetkých kultúr v prospech všetkých Európanov.

Ciele programu Kultúra:

 • podporiť nadnárodnú mobilitu osôb pracujúcich v oblasti kultúry
 • podporiť nadnárodný pohyb kultúrnych a umeleckých výrobkov a diel
 • podporiť medzikultúrny dialóg v Európe

Oblasti pôsobnosti:

 1. podpora kultúrnych činností
 2. podpora subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry
 3. podpora analýz, zberu a šírenia informácií

Osobitná pozornosť bude venovaná podpore medzikultúrneho dialógu v súvislosti s rokom 2008 - Európskym rokom medzikultúrneho dialógu.

Oprávnené krajiny: členské štáty EÚ, štáty EHP/EZVO (Lichtenštajnsko, Island, Nórsko); kandidátske krajiny (Turecko, Chorvátsko, Macedónsko), krajiny západného Balkánu(Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora)

Oprávnení žiadatelia: verejné alebo súkromné organizácie s právnou subjektivitou pôsobiace v oblasti kultúry

OBLASTI ČINNOSTÍ:

 • Podpora kultúrnych činností (77% z celkového rozpočtu programu Kultúra 2007-2013) umožní kultúrnym organizáciám (divadlá, múzeá, profesionálne združenia, výskumné centrá, univerzity, kultúrne inštitúty, verejné orgány...) spolupracovať, vytvárať a realizovať kultúrne a umelecké projekty. Táto oblasť je rozdelená do troch podkategórií:
 1. Projekty viacročnej spolupráce: Cieľom je vytvoriť nadnárodné udržateľné kultúrne zväzky podporujúce minimálne šesť kultúrnych operátorov zo šiestich krajín pri spolupráci a pri rozvoji spoločných odvetvových alebo medziodvetvových kultúrnych aktivít v období od troch do piatich rokov.  Maximálne spolufinancovanie zo strany Spoločenstva je 50%.
 2. Opatrenia spolupráce sú spoločné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti medzi minimálne tromi kultúrnymi operátormi z troch krajín v období maximálne dva roky. Do tejto kategórie patria aj literárne preklady. Maximálne spolufinancovanie zo strany Spoločenstva je 50%.
 3. Osobitné činnosti, ktoré majú dôležitý rozsah a význam, prispievajú k lepšiemu uvedomeniu si príslušnosti k rovnakému spoločenstvu a kultúrnej rôznorodosti. Medzi iniciatívami podporovanými v rámci tejto kategórie sú európske hlavné mestá kultúry alebo udeľovanie cien mladým európskym talentom, kultúrnym a umeleckým dielam. Maximálne spolufinancovanie zo strany Spoločenstva je 60%.
 • Podpora subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry (10% z celkového rozpočtu Programu Kultúra 2007-2013). Ide o podporu kultúrnych organizácií, ktoré sú aktívne alebo majú zámer stať sa aktívnymi na európskej úrovni.  Podpora je udeľovaná formou spolufinancovania nákladov spojených so stálym pracovným programom organizácií (prevádzkový grant). Organizácie musia mať skutočný európsky rozmer a napr. podporovať výmeny medzi kultúrnymi organizáciami z rôznych európskych krajín, identifikovať problémy európskej umeleckej komunity, slúžiť ako prepojenie medzi sektorom a inštitúciami EÚ, podieľať sa na debate o kultúrnej problematike v Európe alebo spĺňať úlohu európskych kultúrnych veľvyslancov. Celková výška prevádzkového grantu nesmie presiahnuť 80% prípustných výdavkov organizácie za rok, na ktorý je grant poskytnutý.
 • Podpora analýz, zberu a šírenia informácií a podpora maximálneho zvýšenia vplyvu projektov v oblasti kultúrnej spolupráce (5% z celkového rozpočtu programu Kultúra) tromi spôsobmi:
 • Podpora kultúrnych kontaktných bodov v účastníckych krajinách: Národné kultúrne kontaktné body majú za cieľ zabezpečiť propagáciu programu Kultúra a informovať o aktivitách a možnostiach, ktoré tento ponúka tak pre potenciálnych žiadateľov ako aj pre občanov. Kultúrny kontaktný bod na Slovensku: www.ccp.sk
 • Podpora analýz v oblasti kultúrnej spolupráce: Cieľom je zvýšiť objem a kvalitu informácií týkajúcich sa celoeurópskej kultúrnej spolupráce a rozvoja európskej politiky kultúry. Podporené budú vypracovania komparatívnych údajov a analýzy o kultúrnej spolupráci na európskej úrovni (najmä v súvislosti s mobilitou umelcov, umeleckých diel a produktov a medzikulturny dialóg).
 • Podpora zberu a šírenia informácií a podpora maximálneho zvýšenia vplyvu projektov v oblasti kultúrnej spolupráce:  Cieľom je výmena skúseností a osvedčených postupov ako aj podpora európskej kultúrnej spolupráce.

CELKOVÝ ROZPOČET PROGRAMU KULTÚRA 2007-2013

Oblasť 1 (podpora kultúrnych činností)

 • projekty viacročnej spolupráce asi 32 %
 • opatrenia spolupráce asi 29 %
 • osobitné činnosti asi 16 %

asi 77 %

Oblasť 2 (podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni)

asi 10%

Oblasť 3 (podpora analýzy, zberu a šírenia informácií)

asi 5 %

Celkové prevádzkové výdavky

asi 92 %

Riadenie programu

asi 8 %

Za riadenie programu zodpovedá Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru: vyhlásenie výziev, ročný rozpočet a rozdelenie finančných prostriedkov, monitorovanie a hodnotenie programu, udeľovanie finančnej podpory.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru - The Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EAEAC) je zodpovedná za implementáciu programu, riadenie projektov, komunikáciu s príjemcami finančnej podpory a zabezpečenie spätnej väzby Komisii.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK