Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Mládež v akcii

YOUTH IN ACTION PROGRAMME

Právny základ: Rozhodnutie č.1719/2006/EC Európskeho parlamentu z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013

Oficiálne spustenie programu: 9. október 2006

Program Mládež v akcii predstavuje kľúčový nástroj v poskytovaní príležitostí mladým ľuďom na neformálne a neoficiálne vzdelávanie s európskym rozmerom.
Tento program reaguje na vývoj sektora mládeže na európskej úrovni. Zodpovedá najnovšiemu vývoju európskeho rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže a podporuje tento politický proces. Program Mládež v akcii je postavený na skúsenostiach niekoľkých programov - Mládež pre Európu (1989-1999), Európska dobrovoľnícka služba a Program Mládež (2000-2006).

Ciele programu:

 • podpora aktívneho občianstva mladých ľudí všeobecne, a najmä ich európskeho občianstva;
 • rozvíjanie solidarity a presadzovanie tolerancie medzi mladými ľuďmi, najmä na pestovanie sociálnej súdržnosti v Európskej únii;
 • podpora vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;
 • prispievanie k rozvoju kvality podporných systémov pre činnosti mládeže a schopností organizácií občianskej spoločnosti v oblasti mládeže;
 • presadzovanie európskej spolupráce v oblasti mládeže.

Oblasti pôsobnosti:

Oprávnené krajiny: členské štáty EÚ, EFTA/EEA, kandidátske krajiny na vstup do EÚ

Oprávnení žiadatelia: mladí ľudia medzi 13 a 30 rokom, hlavnú cieľovú skupinu tvoria 15 až 28 roční

Oblasti činností:

 1. Európske občianstvo
  Prioritou programu Mládež v akciije, aby si mladí ľudia uvedomili, že sú európskymi občanmi. Zámerom je povzbudzovať mladých ľudí, aby sa zamýšľali nad európskymi otázkami vrátane európskeho občianstva a zapájali sa do diskusie o výstavbe a budúcnosti Európskej únie.
  Na tomto základe by mali mať projekty silný európsky rozmer a stimulovať úvahy o vznikajúcej európskej spoločnosti a jej hodnotách.
 2. Účasť mladých ľudí
  Hlavnou prioritou programu Mládež v akcii je účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Všeobecným cieľom participácie je povzbudzovať mladých ľudí, aby boli aktívnymi občanmi. Tento cieľ má nasledujúce tri rozmery stanovené v uznesení Rady o spoločných zámeroch pre participáciu a informovanosť mladých ľudí:
  - zvýšiť participáciu mladých ľudí v občianskom živote ich spoločenstva,
  - zvýšiť participáciu mladých ľudí v systéme zastupiteľskej demokracie,
  - viac podporovať rôzne formy vzdelávania týkajúceho sa participácie.
  Projekty financované v rámci programu Mládež v akcii by mali odrážať tieto tri rozmery a využívať participáciu ako pedagogickú zásadu na realizáciu projektu.
 3. Kultúrna rôznorodosť
  Prioritami programu Mládežv akcii je rešpektovanie kultúrnej rôznorodosť a boj proti rasizmu a xenofóbii. Cieľom programu je rozvíjať interkultúrne vzdelávanie mladých ľudí uľahčovaním spoločných činností mladých ľudí s odlišným kultúrnym, etnickým a náboženským zázemím.
  V zmysle vývoja a realizácie projektov to znamená, že mladí účastníci projektu by si mali uvedomovať jeho interkultúrny rozmer. Aby účastníci mohli participovať na projekte na rovnakom základe, mali by sa používať interkultúrne pracovné metódy.
 4. Začleňovanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
  Dôležitou prioritou Európskej komisie je poskytnúť mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí prístup k programu Mládež v akcii.
  Mládežnícke skupiny a organizácie by mali prijať vhodné opatrenia, aby sa vyhli vylúčeniu určitých cieľových skupín. Program Mládež v akcii je program pre všetkých a treba sa usilovať začleniť doň aj mladých ľudí s osobitnými potrebami.
  V úzkej spolupráci s národnými agentúrami a informačnými a vzdelávacími centrami SALTO vytvorila Európska komisia stratégiu začleňovania mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu Mládež v akcii, ktorá je zacielená predovšetkým na mladých ľudí z menej privilegovaného vzdelanostného, sociálno-ekonomického, kultúrneho alebo geografického prostredia alebo na mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Rozpočet

Celkový rozpočet programu Mládež v akcii(2007 - 2013) je 885 000 000 EUR.

Tak ako pri všetkých grantoch Spoločenstva, finančné príspevky prideľované v rámci programu Mládež v akciipodliehajú určitým pravidlám odvodeným z nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie. Ich uplatňovanie je povinné.

Zodpovednosť

Národná kancelária programu EÚ Mládež, ktorá je organizačnou zložkou Iuventy, je zodpovedná za administráciu grantového programu Mládež v akcii (2007-2013) na Slovensku. Toto zahŕňa okrem prideľovania grantov na projekty v rámci programu aj poskytovanie konzultácií záujemcom o získanie grantu, prípravu metodických materiálov, školiacich aktivít a šírenie informácií o programe Mládež v akcii a súvisiacich témach. Úlohou Národnej agentúry je rovnako podpora politických činiteľov v oblasti politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ako aj aktívna účasť na tvorbe európskej mládežníckej politiky

Predkladacie termíny:

1. február
1. apríl
1. jún
1. september
1. november

Užitočné kontakty:

Iuventa - NA Mládež v akcii
Búdková 2
811 04 Bratislava
02/592 96 301, e-mail: mladezvakcii@iuventa.sk

Vedúci NA Mládež v akcii
Martin Pokorný, 02/592 96 300, mobil: 0905 448 226
e-mail: pokorny@iuventa.sk

Odpovede na vaše otázky dostanete na adrese: namva@iuventa.sk a tel. čísle: 02/592 96 301

Ďalšie dôležité kontakty:

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK