Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program pre Konkurencieschopnosť a inovácie

Prostredníctvom Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) podporuje Európska únia inovačný potenciál a konkurencieschopnosť európskych firiem, so zameraním na malé a stredné podniky.

Cieľ CIP:

Cieľom CIP je podporiť konkurencieschopnosť európskych firiem. Zameriava sa na malé a stredné podniky (MSP). CIP podporuje inovačné aktivity (vrátane ekoinovácií), lepší prístup k financovaniu a rozvoj služieb podnikateľom. Podporuje preberanie a využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikaní, ako aj rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

Štruktúra CIP:

CIP je rozdelený na tri operačné programy:

1. Program pre podnikanie a inovácie (EIP): Cieľom operačného programu je podpora inovácií a malých a stredných podnikov v EÚ. Obsahuje niekoľko nástrojov: 

 • Prístup MSP k financiám prostredníctvom „finančných nástrojov EÚ“: Sú určené pre firmy v rozličných štádiách životného cyklu: od podnikateľskej idei, cez začínajúce firmy, expanziu až po zabezpečenie trvalej udržateľnosti. Podporujú investície do technologického rozvoja, inovácií (vrátane ekoinovácií), transfer technológii, či cezhraničnú expanziu podnikateľských aktivít. Riadi ich Európsky investičný fond (http://www.eif.europa.eu/) v spolupráci s finančnými inštitúciami.
 • Enterprise Europe Network (európska sieť centier podnikateľských a inovačných služieb): Sieť regionálnych centier poskytujúcich integrované podnikateľské a inovačné služby. Podnikateľom pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť, budovať partnerstvá, využívať inovácie a pod. Informácie o EEN na Slovensku nájdete na stránke http://www.enterprise-europe-network.sk/.
 • Podpora iniciatív pre posilnenie podnikania a inovácií: Určená pre vytváranie nadnárodných sietí inovatívnych firiem a iných aktérov inovačného procesu (univerzity, výskumné ústavy, a pod.), vrátane porovnávania a výmeny skúseností.
 • Ekoinovácie: Podpora inovatívnych produktov, procesov a služieb, ktorých cieľom je znížiť environmentálne dopady, zabraňovať znečisteniu, či zabezpečovať efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov.
 • Podpora tvorby politík: Organizovanie konferencií a podujatí pre výmenu skúseností, informovanie rozhodovateľov, vytváranie návrhov pre tvorbu politík, ktoré podporujú koherentnosť a spoluprácu medzi členskými krajinami. Program tiež podporí analýzu trendov a vývoja vo vybraných sektoroch, na európskom ale i globálnom trhu.

Informáciu o tom, ktoré špecifické nástroje budú v danom roku podporené, obsahuje pracovný program EIP. Vydáva ho Európska komisia, vždy na začiatku roka.

2. Program podpory informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP): Cieľom programu je podpora inovácií a konkurencieschopnosti prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) občanmi, vládami a podnikateľmi, najmä MSP. Program umožňuje rozvoj nových trhov pre inovatívne IKT riešenia, najmä v oblastiach verejného záujmu, a tým vytvára pre inovatívne MSP nové podnikateľské príležitosti.

Špecifické témy pre každý rok určuje Komisia (prehľad na stránke http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/themes/index_en.htm), v roku 2008 sú to:

 • IKT pre na užívateľa orientovanú administratívu, verejné služby a inklúziu
 • IKT pre energetickú efektívnosť a udržateľnosť v mestských oblastiach
 • Doplnkovou témou je vytváranie konsenzu v otázke „Vývoj internetu a bezpečnosť“, tá však bude podporená len prostredníctvom tematických sieťových projektov.

3. Inteligentná energia – Európa (IEE): Program je nástrojom pre financovanie aktivít, ktoré zlepšujú efektívnosť trhov pri zlepšovaní energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zameriava sa na tri oblasti:

 • posilnenie energetickej efektívnosti a racionálneho využívania prírodných zdrojov
 • popora nových a obnoviteľných zdrojov energie a energetická diverzifikácia
 • podpora energetickej efektívnosti a nových zdrojov v doprave

Špecifické témy pre každý rok zverejňuje Európska komisia (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html).

Rozpočet CIP:

Rozpočet programu na sedemročné obdobie (2007-2013) je 3,621 miliardy eur. Na jednotlivé operačné programy je rozdelený nasledovne:

 • Program pre podnikanie a inovácie – 2 166 milónov eur, z toho:
 • ekoinovácie – 430 miliónov eur
 • finančné nástroje – 1 130 miliónov eur
 • Program podpory informačných a komunikačných technológií – 728 miliónov eur
 • Inteligentná energia – Európa – 727 miliónov eur

Oprávnené krajiny:

Program je otvorený právnickým osobám z krajín EÚ a niektorým nečlenským krajinám. K júnu 2008 to boli

 • EIP: krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna hora. O účasti Turecka, Izraela, Albánska a Srbska sa vedú rokovania.
 • ICT-PSP: krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko. O účasti Turecka a Izraela sa vedú rokovania.
 • IEE: krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko.

Výzvy:

Pre zverejňovanie výziev nie sú určené žiadne konkrétne dátumy. Každý z troch operačných programov má vlastný pracovný program, výzvy sú zverejňované na ich internetových stránkach

EIP:

ICT-PSP:

Výzvy:

IEE:

Bližšie informácie:

Enterprise Europe Network Slovensko: http://www.enterprise-europe-network.sk/ - informácie pre podnikateľov o podpore podnikania a konkurencieschopnosti, inovácií a výskumu.

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP): http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Európsky portál pre MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_sk.htm - informácie o možnostiach financovania, európskej legislatíve, jednotnom trhu EÚ, podpore podnikania, atď.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK