Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program Stredoeurópska iniciatíva CEI

Zameranie: Informácie, školenia, konferencie, stredná Európa

Charakteristika:Fond spolupráce bol vytvorený z iniciatívy ministrov zahraničných vecí krajín CEI na stretnutí v Miláne v roku 2002 a odvtedy sa stal významným zdrojom financovania aktivít spájajúcich členské krajiny CEI v spoločných projektoch ako posilnenie regionálnej identity a podpora transferu know-how.
Aktivity spolupráce pokrývajú celý rad činností CEI a majú formu seminárov, workshopov, školiacich kurzov a ďalších druhov stretnutí.

Pracovné oblasti CEI sú:

 • poľnohospodárstvo
 • civilná ochrana
 • boj s organizovaným zločinom
 • cezhraničná spolupráca a miestny rozvoj
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • energetika
 • ochrana životného prostredia
 • rozvoj ľudských zdrojov a odborná príprava
 • informovanie a médiá
 • informačné technológie
 • migrácia
 • menšiny
 • veda a technológia
 • MSP
 • cestovný ruch
 • doprava
 • mládež

Potenciálni prijímatelia: všetky verejné a súkromné orgány v členských krajinách CEI rovnako ako medzinárodné organizácie a iné regionálne orgány

Členské krajiny CEI: Albánsko, Rakúsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.

Geografická oprávnenosť: Podľa pravidiel sa majú aktivity spolupráce uskutočniť v rámci CEI. Uprednostnené bývajú žiadosti z nečlenských krajín EÚ (ale členských krajín CEI).

Maximálny podiel spolufinancovania Komisie: 50%

Počet nadnárodných partnerov: Aktivity spolupráce musia spojiť minimálne dva členské štáty CEI. Prednosť získavajú žiadosti, ktoré predpokladajú účasť väčšieho počtu členských štátov CEI, zvlášť tých, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ. Počet miestnych účastníkov a prednášajúcich by mal byť v rozumnom pomere k iným CEI krajinám.

Maximálna a minimálna výška grantu: nešpecifikovaná

Oprávnené náklady:

 • náklady na účasť zástupcov členských krajín CEI (náklady na dopravu a ubytovanie) vrátane nákladov na miestnych účastníkov z nečlenských krajín EÚ
 • náklady na miestnu dopravu spojené s podujatím, vrátane transferu z/na letisko
 • náklady na stravovanie počas podujatia (občerstvenie počas podujatia)
 • sociálny program spojený s aktivitou vrátane nákladov na výlety (rozumný pomer a suma)
 • príprava dokumentácie spojenej s podujatím (náklady na tlač a distribúciu)
 • príprava konferenčných balíkov (perá, bloky, tašky..)
 • príprava miesta konferencie (prenájom sály, prenájom audiovizuálnej techniky)
 • náklady na preklad a tlmočenie vrátane prenájmu zariadenia (aj keď je pracovným jazykom CEI angličtina, tieto náklady sú prijateľné v zvláštnych prípadoch kde je dokázaná pridaná hodnota)
 • propagácia podujatia (reklamné kampane, tlač plagátov, letákov...)

CEI nehradí organizačné alebo administratívne náklady ani neprepláca naturálne platby, ktoré musia predstavovať významnú časť predpokladaného rozpočtu. Príspevok CEI môže byť využitý jedine pre účastníkov prichádzajúcich z členských krajín CEI.

Finančný príspevok CEI môže tiež pokrývať honoráre expertov a prednášajúcich do výšky 50% , max. do výšky 500 EUR za honorár. Ak prednášajúci nepochádza z CEI krajiny, organizátori musia objasniť jeho participáciu na základe expertízy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1. apríl (pre implementáciu od júla do decembra) a 1. október (pre implementáciu od januára do júna)

Žiadosti od inštitúcií z členských krajín musia byť predkladané výkonnému sekretariátu CEI prostredníctvom národných koordinátorov CEI. Súčasne kópia žiadosti musí byť odoslaná predsedovi príslušnej pracovnej skupiny CEI (viď kontaktné adresy na www.ceinet.org). Žiadosti od medzinárodných organizácií môžu byť predložené priamo výkonnému sekretariátu CEI:

CEI Executive Secretariat´
Ms. Barbara Fabro
CEI Senior Executive Officer
Via Genova 9, Trieste, Italy
tel. +39 040 7786741
fax +39 040 7786783
fabro@cei-es.org
http://www.ceinet.org

Národný koordinátor v Slovenskej republike:
Vladimír Halgas
Tel. +421 2 5978 3605
E-mail : vladimir_halgas@foreign.gov.sk

Michal Tonhauser
zástupca národného koordinátora
Hlboká cesta 2 // Bratislava
tel. +421 2 59789576        
E-mail : michal_tonhauser@foreign.gov.sk
http://www.foreign.gov.sk/

Podrobnejšie o Stredoeurópskej iniciatíve (v slovenskom jazyku) sa dočítate na stránkach Ministerstva kultúry SR

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK