Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program výmeny Know-how (KEP)

Zameranie: Transfer know-how, budovanie kapacít, stredná Európa

Charakteristika: Program výmeny know-how (KEP) je financovaný zo špeciálnej položky trustového fondu CEI v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Trustový fond je financovaný talianskou vládou. Ide o koncept na podporu členských krajín CEI so špecifickou skúsenosťou vo vybranom sektore s cieľom podeliť sa s ostatnými členskými krajinami, ktorým tieto skúsenosti chýbajú.

Oprávnené aktivity zahŕňajú: praktické školenia, študijné cesty, pomoc pri príprave strategických dokumentov (napr. rozvojové plány, reformy, strategické štúdie...), semináre, workshopy, technologický transfer, technická asistencia a ostatné aktivity

Všeobecné oblasti sú:

 • podpora priamych zahraničných investícií
 • napomáhanie obchodu
 • privatizácia a rozvoj súkromného sektora
 • verejná správa a rozvoj inštitúcií (vrátane riadenia verejných financií, verejného obstarávania, absorbčnej kapacity pre programy EÚ a budovania inštitucionálnych kapacít)
 • legislatívna reforma vo vyššie uvedených oblastiach

Potenciálni prijímatelia: všetky verejné a súkromné orgány, medzinárodné a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti verejného záujmu, napr. národné orgány, regionálna a miestna samospráva, vzdelávacie/výskumné inštitúcie, enviromentálne organizácie, PPP ....

Geografická oprávnenosť: Na základe pravidiel žiadateľ musí byť organizáciou, ktorá je donátorom know-how v danom projekte. Donátor know-how musí byť z jednej z členských krajín CEI, ktorá je členom EÚ, napr. Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Prijímateľ musí byť z členskej krajiny CEI, ktorá nie je členom EÚ, napr. Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina.

Maximálne spolufinancovanie zo strany Komisie: 50%

Maximálna výška grantu: 40 000 EUR

Oprávnené náklady: Celková výška projektových nákladov v EUR, rozpis výdavkov a výška žiadanej podpory musia byť jasne definované vo formulári žiadosti. Rozpočet by mal dokazovať finančnú udržateľnosť. Hlavné rozpočtové položky sú zvyčajne tieto:

 • Projektový personál (manažment, konzultanti, národní a miestni experti);
 • Cestovné náklady (letenky, miestne cestovné, ubytovanie, denné diéty);
 • Zmluvy a subdodávateľské zmluvy (špecifické služby, výskumné štúdie, prenájom priestorov);
 • Školenie (workshopy, konferencie, študijné cesty);
 • Vybavenie/zariadenia (prenosné počítače, software, poľné prístroje, spotrebné a nespotrebné zariadenia);
 • Publikácie a marketing (brožúry, letáky, správy, reklama a pod.)
 • Prevádzkové a administratívne výdavky (materiál, zásoby, komunikácia, tlač, kopírovanie). Spolufinancovanie a eventuálne príspevky v naturáliách musia byť opísané, oprávnené a dokázané.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: KEP je koncipovaný tak, že výzvy na podávanie projektov nemajú špecifický termín uzávierky. Žiadosti musia byť predkladané najneskôr 3 až 4 mesiace pred plánovaným dátumom implementácie.

Kontaktné údaje: Žiadosti a sprievodné dokumenty musia byť zaslané elektronicky národnému koordinátorovi CEI. Kontaktné údaje národných koordinátorov nájdete na: http://www.ceinet.org/contacts.php?pageID=39

Národný koordinátor môže poskytnúť žiadateľovi poradenstvo predtým ako je žiadosť predložená na sekretariát CEI:

Ms. Slavena Radovanovic
Via Genova 9, Trieste, Italy
tel. +39 040 7786736
fax +39 040 7786766
E-mail: radovanovic@cei-es.org   

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK