Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu,
 • byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 • mať prax a skúsenosti v oblasti zdravotníctva, resp. spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami, výkonom kontrolnej činnosti zameranej na oblasť zdravotníckych zariadení,
 • mať skúsenosti z oblasti zdravotníckej legislatívy,
 • vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vítané zdravotníckeho zamerania,
 • vítaná je špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel).

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent odd. zdravotníctva a HF“. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 23.06.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný nástupný termín je 01.07.2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK