Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vladimír Mešter

Vladimír Mešter

Predseda TSK, MUDr. Pavol Sedláček, udelil ďakovný list Vladimírovi Mešterovi, riaditeľovi Hvezdárne v Partizánskom, za popularizáciu astronómie a kozmonautiky v radoch širokej verejnosti ako aj za organizovanie výchovných aktivít smerujúcich k propagácii týchto vied v kruhoch mládeže všetkých vekových kategórií.

Vladimír Mešter

Vyjadrenie Vladimíra Meštera k činnosti Hvezdárne v Partizánskom

Hvezdáreň v Partizánskom, v časti Malé Bielice plní v prvom rade funkciu výchovno-vzdelávacej a kultúrno-výchovnej organizácie s aktivitami určenými širokej verejnosti, záujemcom o astronómiu, ale najmä mládež. Okrem samotných pozorovacích, vzdelávacích a kultúrnych akcií organizuje súťaže, astropraktiká, letné tábory, semináre, astronomické dni ako aj ďalšie netradičné akcie. V odbornej a výskumnej činnosti sa venujeme pozorovaniu Slnka, meteorov, zákrytov, zatmení, komét a ďalším astronomickým javom. Realizované podujatia rozšírili obzor poznania, poskytli priestor na účelné využívanie voľného času detí a mládeže a všeobecne poslúžili na odborné vzdelanie občanov.

Hvezdáreň ponúka v prvú sobotu v mesiaci VIRTUÁLNE PLANETÁRIUM, prostredníctvom ktorého sa návštevníci oboznamujú s orientáciou na oblohe, s astronomickými úkazmi v danom mesiaci a informáciami o novinkách z astronómie a kozmonautiky. Žiakom základných škôl ponúka hvezdáreň v rámci programu STRETNUTIE S VESMÍROM výlet medzi hviezdy spojený s praktickým poznávaním súhvezdí, orientáciou na hviezdnej oblohe a pozorovanie objektov blízkeho i vzdialeného vesmíru. K dispozícii býva aj hlavný ďalekohľad. V odbornej činnosti sa zameriavame predovšetkým na sledovanie slnečnej aktivity prostredníctvom kresieb Slnka, zhotovujeme videozáznamy zákrytov hviezd Mesiacom aj záznamy úkazov ako sú zatmenia Slnka a Mesiaca, televíznou technikou sledujeme známe meteorické roje. Zapojili sme sa aj do medzinárodnej kampane pre sledovanie prechodu planéty Venuše cez slnečný disk atď.

V roku 2005 sme pristúpili k realizácii novej netradičnej astronomickej pozorovateľne, ktorá bola slávnostne odovzdaná verejnosti pri príležitosti 20. výročia hvezdárne za prítomnosti predsedu TSK, MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a známeho popularizátora astronomických vied, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Následne bol do priestorov osadený nový astronomický ďalekohľad o priemere hlavného zrkadla 40 cm. V roku 2010 sa prostredníctvom operačného programu Cezhraničná spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 realizoval projekt OBLOHA NA DLANI, spolufinancovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. Partnerom projektu je hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí, v Zlínskom kraji. Hlavným cieľom tohto projektu bolo nadobudnutie prenosného digitálneho planetária - didaktickej pomôcky novej generácie, ktoré slúži na popularizáciu astronomických vied.

Fotogaléria

Planetárium
Ing. Vladimír Mešter
Vladimir Mester pri otvarani vystavy pod názvom M.R. Štefánik- Astronóm a diplomat. Autorsky ju pripravila Hvezdáreň v Partizánskom pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika.
Hvezdáreň
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK