Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podávanie ročných výkazov o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

Služba umožňuje poskytovateľovi sociálnych služieb podať Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb V(MPSVR SR) 7-01

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva štatistické zisťovanie za účelom získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018-2020 vydaného v Zbierke zákonov SR. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v ustanovenom termíne organizácii, uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z .z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak neposkytujete v sledovanom období žiadnu sociálnu službu, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením dôvodu.

Spravodajskými jednotkami sú:

Právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení zákona č. 551/2010 Z. z.

Predkladacie cesty:

  1. Právnická a fyzická osoba, poskytujúca sociálne služby, doručí výkaz do 15. januára nasledujúceho roka samosprávnemu kraju.
  2. Samosprávny kraj doručí sumár za právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby v jeho územnom obvode do 15. marca nasledujúceho roka 2 x MPSVR SR.

Podania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK