Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

Ako sa stať registrovaným poskytovateľom sociálnej služby.

Povinný obsah podania

 • Obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, IČO, právna forma, ak o zápis žiada právnická osoba (ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia SR, musí podmienky na zápis do registra spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území SR) alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba,
 • Meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
  1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
  2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení,
 • Druh sociálnej služby, ktorá sa má zapísať do registra a jej forma
 • Cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
 • Miesto poskytovania sociálnej služby,
 • Počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
 • Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • Čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
 • Ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu (§10 ods.4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
  2. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby

Voliteľný obsah

 • telefonický kontakt na zodpovedného zástupcu za sociálne služby,
 • e-mail na zodpovedného zástupcu za sociálne služby,
 • telefonický kontakt na štatutára,
 • e-mail na štatutára,
 • web sídlo.

Zoznam príloh

Doklady v súlade s § 63 a § 64 ods. 3, 4, 5, 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení:

 • Kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť:
  1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu  Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov ( zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  2. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho  hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov ( zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  3. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby , ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území  Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov ( zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
 • Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti:
  1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo,
  2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
 • Doklad, že osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby je v pracovnoprávnom pomere k žiadateľovi, opis práv a povinností, vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie (ak je táto fyzická osoba člen alebo spoločník právnickej osoby, nemusí byť v pracovnom pomere),
 • Údaje o priestorových podmienkach (kópia nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke – uzatvorené najmenej na čas poskytovania sociálnej služby a pri celoročnej forme najmenej na tri roky ; alebo údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, pokiaľ sú priestory vo vlastníctve žiadateľa), údaje o personálnych podmienkach (organizačná štruktúra žiadateľa s uvedením povolania zamestnancov, kvalifikačných predpokladov a úväzku pre každý druh sociálnej služby), údaje o materiálnych podmienkach (inventúrny súpis majetku a vybavenia priestorov pre registrovaný druh sociálnej služby) a údaje o hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby (kópia právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu - § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. ),
 • Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom SR, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
 • Štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby a doklad o zvolení, príp. menovaní fyz. osoby na funkciu štatutárneho orgánu
 • Kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie,
 • Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
 • Údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,
 • Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,
 • Ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení , údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú kópiou  právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby.

Správne poplatky

Správne poplatky platí žiadateľ o zápis do registra, resp. poskytovateľ sociálnej služby , ak je jeho právna forma s cieľom dosiahnutia zisku ( živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť). Podľa položky 34a zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa platí podľa sadzobníka správnych poplatkov:

 • za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 66 €,
 • za zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 10 €,
 • za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb 5 €,
 • za výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 33 €.

Lehota na vybavenie

Najneskôr do 30 dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. Na poskytovanie základného sociálneho poradenstva obcou alebo vyšším územným celkom sa nevzťahuje zápis do registra.

V súlade s § 64 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa údaje a doklady predkladajú v štátnom jazyku.

Sociálnu službu v domove sociálnych služieb už nemožno zaregistrovať s celoročnou formou poskytovania sociálnej služby.

Sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je možné zaregistrovať len do kapacity 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove.

Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno registrovať v byte alebo v rodinnom dome najviac pre šesť prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom dome.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný miesto poskytovania sociálnej služby vyznačiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste s výnimkou poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania a v zariadení podporovaného bývania.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať novú žiadosť o zápis do registra.

Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená MPSVR SR.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK