Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality IPC

Pozvánka na informačný deň - Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF

14. októbra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“ 29. októbra 2019 (utorok) o 9:00 h Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania

11. októbra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle www.opvai.sk dňa 10.10.2019 nasledovný dokument.

Participatívne rozpočty v praxi: samospráva - školy

11. októbra 2019 |

V dňoch 10. - 11. októbra 2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu "Participatívne rozpočty v praxi: samospráva - školy" s podtitulmi "Nie je mesto ako mesto" a "Nie je škola ako škola".

Pozvánka na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky)

07. októbra 2019 |

Pozvánka na školenie Informačno-poradenské centrum TSK Vás pozýva na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky).

Pozvánka na informačný seminár Rozpodnikajme región v Prievidzi

02. októbra 2019 |

Ako zvýšiť konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na hornej Nitre

53. výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

02. októbra 2019 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zverejnilo dňa 2.8.2019 v poradí 53. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ pre rok 2019

02. októbra 2019 |

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

02. októbra 2019 |

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

01. októbra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu

Školenie - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP - verejný sektor

01. októbra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP - verejný sektor.

Nové informácie k výzve na predkladanie ŽoNFP s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

27. septembra 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Informačný seminár pre prijímateľov k výzve Podpora pracovných miest

26. septembra 2019 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s IPC TSK zorganizovali v stredu 25. septembra 2019 informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Školenie k výzve Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

26. septembra 2019 |

Pracovníci IPC TSK zorganizovali v utorok 24. septembra 2019 vo svojich priestoroch školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Školenie v systéme ITMS2014+

26. septembra 2019 |

V utorok 24. septembra zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie "Práca v systéme ITMS2014+".

Politika boja proti podvodom

19. septembra 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „SO pre OP VaI“) zverejnilo na svojom webovom sídle Politiku boja proti podvodom https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/politika-boja-proti-podvodom, ktorou deklaruje svoj postoj k podvodom a korupcii a k ich riešeniu.

Informačný seminár k Národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

18. septembra 2019 |

V piatok 13. septembra 2019 zorganizovalo IPC TSK spolu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR informačný seminár k Národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Školenie - Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

18. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v utorok 17. septembra 2019 školenie pod názvom: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Prezentácia k školeniu Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

17. septembra 2019 |

Prezentácia k školeniu: "Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF", ktoré sa konalo 17. septembra 2019 v budove Uradu TSK.

DOTAZNÍK spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF

17. septembra 2019 |

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, dovoľujeme si Vás osloviť na základe databázy klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF (Viac o IPC na webe: www.EUROINFO.sk).

Pozvánka na IS pre TSK - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor

16. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF.

Informačný seminár

04. septembra 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výziev operačného programu Ľudské zdroje.

Pozvánka na školenie Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

02. septembra 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov realizovaných z prioritnej osi 6 OP ĽZ

21. augusta 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici , a v  Košiciach

MV SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje

20. augusta 2019 |

MV SR ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje vrámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok SA MENÍ TERMÍN UZAVRETIA 1. HODNOTIACEHO KOLA NA 16. septembra 2019.

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia k výzve

06. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia k výzve

05. augusta 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5.

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

02. augusta 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 11 stanovený na 21.09.2019.

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

02. augusta 2019 |

Aktualizáciou sa v kapitole 1.3 výzvy „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“, zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z pôvodných 55 000 000 Eur na 82 423 305 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 27 423 305 Eur (zdroj EÚ).

Pozvánka na seminár - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Pozvánka na seminár - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019

31. júla 2019 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 813 623 068 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 61 412 970 Eur a územie MFO 24 400 653 Eur.

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

31. júla 2019 |

Aktualizáciou sa v kapitole 1.3 výzvy „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“, zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z pôvodných 55 000 000 Eur na 82 423 305 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 27 423 305 Eur (zdroj EÚ).

OPKZP-PO1-SC111-2019-51 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov –výstavba bioplynových staníc využívaných nakombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

30. júla 2019 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 51. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie OPKZP-PO1-SC111-2019-51.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49

25. júla 2019 |

Pozvánka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49.

Usmernenia k výzvam

25. júla 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty.

Zmena termínu hodnotiaceho kola

18. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať o  zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“. Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 30.09.2019.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

15. júla 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola

Aktualizácie k výzvam

12. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený

Aktualizácie k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené.

Aktualizácia k výzve

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená

Aktualizácia k výzve

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená.

Aktualizácie k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), kód výzvy: IROP-PO3_SC31-2019-49

10. júla 2019 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Usmernenia k výzvam

10. júla 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle www.opvai.sk nasledovné informácie a dokumenty.

Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

10. júla 2019 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR verzia 4.0

28. júna 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

28. júna 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 26.06.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie

28. júna 2019 |

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dna 26. júna 2019 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Oznam IPC

24. júna 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj dňa 27. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby z dôvodu čerpania dovolenky a služobnej cesty.

Usmernenie č. 3 k výzve OP ĽZ - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

10. júna 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo Usmernenie č. 3, ktorým vyhlásilo posledné - 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

10. júna 2019 |

07.06.2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie

10. júna 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 12. júla 2019.

Workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

05. júna 2019 |

Dňa 30.05.2019 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tematický workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.

IPC pre Trenčiansky kraj v termíne od 20. do 21. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby

04. júna 2019 |
Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj v termíne od 20. do 21. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby.

Oznam IPC

04. júna 2019 |

Dňa 06.06.2019 štvrtok budú pracovníčky IPC Trenčín zastihnuteľné len na mobilných telefónnych číslach.

Pozvánka na informačný deň Možnosť získania prostriedkov

03. júna 2019 |

Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty 27. júna 2019.

Pozvánka na školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

03. júna 2019 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

31. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. mája 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20.

Pozvánka na workshop - Tvorba nových obchodných modelov v odvetví dizajn

31. mája 2019 |

Ako prepojiť pri dizajne talent a biznis? To je hlavná téma série bezplatných workshopov venovaných tvorbe nových obchodných modelov v odvetví dizajn. Prvý z nich sa uskutoční 7. júna 2019 v Bratislave.

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

31. mája 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 08.07.2019.

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

22. mája 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy

Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere

22. mája 2019 |

Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov. Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

17. mája 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Usmernenia k výzvam

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 15.05.2019 verziu 2.0 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Aktualizovaná informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci doptovo-orientovaných projektov OP VAI

17. mája 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 15.05.2019 aktualizovanú informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

10. mája 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)

25. apríla 2019 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Informácia o plánovanom uzavretí výziev

25. apríla 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že plánuje uzavrieť.

Usmernenie č. 4 k výzve s názvom - V základnej škole úspešnejší II – OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

25. apríla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Usmernenie č. 4

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

25. apríla 2019 |
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 11.04.2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“).

Informácie k výzve - Vysoká škola pre prax – OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

25. apríla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č. 1 k výzve s názvom „Vysoká škola pre prax“- OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

25. apríla 2019 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 nasledovné usmernenia:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

25. apríla 2019 |

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

25. apríla 2019 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44

29. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44.

O činnosť informačno-poradenských centier pre eurofondy je stále väčší záujem

29. marca 2019 |

Činnosť informačno-poradenských centier (IPC), ktoré pomáhajú záujemcom o eurofondy s prípravou žiadostí, sa stále zlepšuje a ich efektívnosť stúpa.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-27

28. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia

Usmernenia k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

28. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

26. marca 2019 |

Riadiaci orgán pre IROP v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie UMR Bratislavského kraja

26. marca 2019 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja dňa 25.04.2019.

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

26. marca 2019 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 07.05.2019.

Usmernenia k dopytovo orientovaným výzvam MŠVVaŠ SR, OP Ľudské zdroje, PO 1 VZdelávanie

19. marca 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

15. marca 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 15.03.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

14. marca 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov

INFORMAČNÝ SEMINÁR - Podpora pracovných miest

08. marca 2019 |

Informacno-poradenské centrum TSK usporiada seminár k výzve c. OP LZ DOP 2018/3.1.1/01 s názvom "Podpora pracovnych miest", ktorý sa uskutocní 14.3.2019 od 8:30 zasadaèke na 7. poschodí Úradu TSK.

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

19. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

19. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácie k výzvam

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené.

Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

15. februára 2019 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP je zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Informačný seminár OP KŽP

08. februára 2019 |

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravilo informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).

Informačné semináre pre prijímateľov k výzve na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole

08. februára 2019 |

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole"OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

07. februára 2019 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019.

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja

07. februára 2019 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území RIÚS Žilinského kraja, že z dôvodu vyčerpania alokácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) plánuje uzavrieť výzvu dňa 21.03.2019.

Podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja budú môcť požiadať o kreatívne vouchere

04. februára 2019 |

Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) budú môcť od 6. 2. 2019 registrovať žiadosti o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Podmienky výzvy sú zverejnené na www.vytvor.me od 31. 1. 2019.

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 1 OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01".

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01  „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01".

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 3 OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02". 

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01".

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR  SR žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 2 OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

25. januára 2019 |

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019.

Videokonferencie pre oprávnených realizátorov a žiadateľov o kreatívne vouchere

23. januára 2019 |

V roku 2018 prejavilo o kreatívny voucher záujem viac ako 610 mikro, malých a stredných podnikov, ktoré si špecialistov na architektúru, dizajn, programovanie a marketing vybrali z viac ako 400 subjektov zaregistrovaných v Galérii realizátorov.

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

14. januára 2019 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Informačné dni IPC

14. januára 2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

21. decembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

21. decembra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Tlačová správa - projektové zámery stredné odborné školy

19. decembra 2018 |
RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

11. decembra 2018 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12, zverejnenom dňa 07.11.2018

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

06. novembra 2018 |

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 21.12.2018. Uvedené sa nevzťahuje na žiadateľov z RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja, pre ktorých sa výzva uzavrie v plánovanom termíne 05.12.2018.

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Priority Únie 2

18. októbra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

10. októbra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Usmernenia k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

04. októbra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 1. 10. 2018 usmernenia k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

04. októbra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

02. októbra 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje

Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

18. septembra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

18. septembra 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23

10. septembra 2018 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 vás pozýva na informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Dnes sa spúšťa registrácia záujemcov o kreatívne vouchere na služby architektov

23. augusta 2018 |

Od dnes sa môžu záujemcovia o vouchere na služby architektov zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.vytvor.me. Vouchere, ktoré im pokryjú 50 % nákladov na služby, je možné využiť najneskôr do 31. januára 2018.

Informačný seminár k vyhlásenej výzve

21. augusta 2018 |

WIFI pre Teba

Informačný seminár pre prijímateľov z 3.kola a z 4.kola

16. augusta 2018 |

Informačný seminár pre prijímateľov z 3.kola a z 4.kola. V základnej škole úspešnejší

SIEA zverejnila podmienky, ako môžu podnikatelia využiť kreatívne vouchere na služby architektov

15. augusta 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v prvom zo štyroch podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu.

OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba

08. augusta 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s kódom OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“.

Oznam o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15

03. augusta 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

03. augusta 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

24. júla 2018 |

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Zrušené výzvy OP RH

18. júla 2018 |

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej aj „OP RH“) si dovoľuje informovať o zrušení výziev pre opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry a opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry.

USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

18. júla 2018 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods.  7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

16. júla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

16. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

16. júla 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

04. júla 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Informácia o plánovanom uzavretí výziev MH SR

25. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

13. júna 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť 19.6.2018 - KAPACITA NAPLNENÁ

11. júna 2018 |

Pozvánka na Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018

11. júna 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018.

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

31. mája 2018 |

Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvami OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Informačný deň s implementačnou agentúrou

30. mája 2018 |

Streda 13. júna 2018 od 10,00 hod., v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, kongresová sála na 2. nadzemnom podlaží.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

21. mája 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Pozvánka na informačné semináre k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

17. mája 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17. 

Aktualizácie k výzvam IROP

24. apríla 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.04.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie.

Pozvánka na školenie Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

06. apríla 2018 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018

21. marca 2018 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 56 641 137 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 33 681 755 Eur a územie MFO 22 959 382 Eur.

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

15. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 14. marca 2018 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12

Nové termíny informačných seminárov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

09. marca 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

05. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojej webovej stránke Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V.

02. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov.

Príručka k obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, verzia II.

02. marca 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory.

Usmernenie k výzve

02. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

02. marca 2018 |

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

Usmernenie k výzvam

02. marca 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzvam.

Školenie - Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ

27. februára 2018 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji, Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie.

Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania

23. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k procesom verejného obstarávania k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018

20. februára 2018 |

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 6 165 712 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľkeŽiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

19. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá bude zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

14. februára 2018 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIÚS/UMR na výzvu resp. alokácia stanovená vo výzve je nulová.

Oprava k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

31. januára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle opravu v dokumente výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14.

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4

26. januára 2018 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve V základnej škole úspešnejší  po uzávierke 4. hodnotiaceho kola.

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja pozýva

15. januára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a inovácie v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10)

15. januára 2018 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR organizuje dňa 18. 1. 2018 v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v BA, BB, KE k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

12. januára 2018 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzvam: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Trnavského kraja

12. decembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 04. decembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 zameranú na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Trnavského kraja.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve - OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

12. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i)

12. decembra 2017 |

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIUS/UMR na výzvu.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Košiciach

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Banskej Bystrici

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Banskej Bystrici.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Bratislave

06. decembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave.

Informačný seminár - najnovšie poznatky a skúsenosti pre prijímateľom NFP

14. novembra 2017 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020 vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2017

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja

13. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 10. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 zameranú na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

10. novembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Školenie „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“

07. novembra 2017 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

03. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve  IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

03. novembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 02. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k vyhlasenym vyzvam z OP LZ

03. novembra 2017 |

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV.

Vyzvanie na národný projekt budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR

25. októbra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR , s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.-1.2-2017-17.

Školenie Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ

18. októbra 2017 |

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

11. októbra 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/04 - Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

25. septembra 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/4.1.1/01 - Podpora ochrany detí pred násilím

25. septembra 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

21. septembra 2017 |

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam

Informačný seminár k výzve V základnej škole úspešnejší – Výzva je stále otvorená

31. augusta 2017 |

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

31. augusta 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

16. augusta 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí

Usmernenie č. 1 k 18. výzve OP KZP-PO2-SC211-2017-18

11. augusta 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Pozvánka na Agrokomplex 2017

08. augusta 2017 |
Pôdohospodárska platobná agentúra Vás pozýva na výstavu Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex Nitre v dňoch 17. až 20. augusta 2017.

Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014-2020

07. augusta 2017 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil publikáciu pod názvom: „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014-2020“. Publikáciu vydal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán.

Úprava pracovného času

03. augusta 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na prevládajúce vysoké teploty sú upravené konzultačné hodiny pracovníkov IPC v dňoch 03. - 04.08.2017 do 13:00 hod.

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

02. augusta 2017 |

dňa 02.08.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

02. augusta 2017 |

dňa 02.08.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12

19. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19.07.2017 vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12.

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

07. júla 2017 |
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 07. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2017-21.

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

06. júla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

Aktualizácia č. 1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

06. júla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 07. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Vyzvanie na národný projekt zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

06. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE KVALITY SLUŽIEB A RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV ÚRADU PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-10.

Vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY(model CAF)

06. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 04.07.2017 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SPOLOČNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA KVALITY(model CAF) s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11.

Informačný seminár k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre región Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

04. júla 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - kompostéry.

Informačný seminár k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kompostéry

03. júla 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - kompostéry.

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  27. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP (Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

28. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  27. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 22.06.2017

28. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve  IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

27. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  22. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11.

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

27. júna 2017 |

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  22. 06. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12.

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

19. júna 2017 |

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje v spolupráci s Informačno poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29.06.2017 informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov

Vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV - OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9

12. júna 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9.

OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2 - Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

08. júna 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.

OP ĽZ NP 2017/2.1.1/01 - Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

08. júna 2017 |
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/02 - Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

08. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 - Šanca pre mladých

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 - REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

OP ĽZ NP 2017/3.1.1/03 - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2

02. júna 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PUBLIKÁCIA – „Mesta a obce a fondy EÚ 2014-2020“

01. júna 2017 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil publikáciu pod názvom: „Mesta a obce a fondy EÚ 2014-2020“. Publikáciu vydal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Centrálny koordinačný orgán.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 2017

31. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1

USMERNENIE č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

USMERNENIE č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

31. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov

Usmernenie č. 4 k vyzvaniu s kódom OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01

30. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu

OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania KC

26. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01 - Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe

26. mája 2017 |

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV ESF

24. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  prostriedkov ESF pre prioritnú os č.1 Vzdelávanie.

Infoseminár k príprave a implemetácii projektov financovaných z EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji

22. mája 2017 |

Informačno-poradenské centrumTrnavského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 29.- 30.05.2017 dva odborné semináre k príprave a implementácii projektov financovaných z EŠIF pre subjekty zo súkromného sektora.

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

17. mája 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve V základnej škole úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola.

Konferencia - Eurofondy na Slovensku: výzvy, problémy a riešenia

17. mája 2017 |

Dňa 11. mája 2017 sa v kinosále Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila konferencia na tému „Eurofondy na Slovensku: výzvy,  problémy a riešenia“ za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, vedúceho zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka, výkonného podporedsedu ZMOSu Milana Mušku a poslancov NR SR.

Infoseminár k vyhlaseným vyzvam z OP EVS

17. mája 2017 |

Dňa 15.05.2017 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Infoseminár k vyhláseným výzvam z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

17. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie

Vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6.

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 16.05.2017 vyzvanie na národný projekt OBCHODNÝ REGISTER A ŽIVOTNÉ SITUÁCIE PODNIKATEĽOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6.

OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji – metodické pomôcky

10. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07.

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06

09. mája 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

02. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 22. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1 - Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

02. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28.4.2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ KAPACÍT ANALYTICKÝCH ÚTVAROV NA VYBRANÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.2-2017-5.

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

27. apríla 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie

Konferencia - MEAT kritériá vs. najnižšia cena

27. apríla 2017 |

Dňa 20. apríla 2017 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Pozvánka na infosemináre k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

27. apríla 2017 |

V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa, zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO.

Pozvánka na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

12. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné semináre k procesu verejného obstarávania

Pozvánka na seminár - INEKO

12. apríla 2017 |

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pozýva na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

12. apríla 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie k výzve NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola.

Oznámenie o zrušení výzvy č. 20/PRV/2016

07. apríla 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín

Oznámenie zo dňa 6.4.2017

07. apríla 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

07. apríla 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  06. 04. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP (Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7

03. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil na svojom webovom sídle Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

03. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 31. marca 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle

Aktualizácia č. 1 výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

16. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Infoseminár pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

10. marca 2017 |

Dňa 9.3.2017 sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil Infoseminár pre študentov 2. ročníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne v rámci predmetu Sociálny a ekonomický rozvoj regiónov.

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia III.

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať , že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR pripravuje vydanie Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Infoseminár k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

07. marca 2017 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), ktorá bola vyhlásená dňa 01.03.2017.

Infoseminár k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

07. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach a Banskej Bystrici

Infoseminár k vyhlásenej výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19

07. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 3. 2017 v Bratislave, 13.3.2017 v Košiciach a 23.3.2017 v Banskej Bystrici.

Informačný seminár pre žiadateľov o EŠIF v oblasti sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania

21. februára 2017 |

Dňa 14.2.2017 sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje.

USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

21. februára 2017 |

V dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ SR došlo dňa 17. februára 2017 k zverejneniu nesprávnej verzie dokumentov Usmernenie č. 3 a textu výzvy (pochybenie sa týka dátumu uzávierky prvého hodnotiaceho kola).

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12

16. februára 2017 |

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OP TP vyhlásil pre prijímateľov z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 dňa 13. 02. 2017 vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.01.2017

14. februára 2017 |

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov

14. februára 2017 |

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia - to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty partnerských krajín.

Dodatočný informačný seminár IPC na pôde Okresného úradu v Trenčíne

10. februára 2017 |

Dňa 9.2.2017 sa na žiadosť Okresného úradu, odboru školstva konal v priestoroch Okresného úradu v Trenčíne dodatočný informačný seminár pre základné školy

Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

09. februára 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

09. februára 2017 |

Výskumná agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

09. februára 2017 |
Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.7

09. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje

Pozvánka na informačný seminár k výzvam OP Ľudské zdroje pre oblasť sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania

06. februára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár k výzvam OP Ľudské zdroje pre oblasť sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania.

Informačné semináre na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja

03. februára 2017 |

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja organizovalo v dňoch 1.2.2017 a 2.2.2017 informačné semináre určené pre potenciálnych žiadateľov o európske štrukturálne a investičné fondy v oblasti vzdelávania.

Publikacia - Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

27. januára 2017 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky.

EUROFONDY - Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,53 %

19. januára 2017 |

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 3.0

17. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0.

USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

17. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP.

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-15 A OPKZP-PO1-SC111-2016-16

16. januára 2017 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania - STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

16. januára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania.

Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania - ZÁKLADNÉ ŠKOLY

16. januára 2017 |

Informačno-poradenské centrum TSK vás pozýva na Informačný seminár o využití Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti vzdelávania.

Semináre pre žiadateľov - IROP-PO3-SC31-2016-5

01. decembra 2016 |

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Ako využiť eurofondy na podporu životného prostredia

30. septembra 2016 |
Informačno-poradenské centrum TSK predstaví v pondelok 3.10.2016 v rámci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja možnosti uplatnenia Európskych investičných a štrukturálnych fondov 2014-2020 v oblasti podpory a ochrany životného prostredia.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK