Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odkazy na dôležité webové sídla

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch pre programové obdobie 2014 – 2020: www.partnerskadohoda.gov.sk

Webové sídlo CKO: www.vicepremier.gov.sk

Informácie o výzvach, žiadostiach o NFP, projektoch: www.itms2014.sk

Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF – ochrana finančných záujmov EÚ: http://www.olaf.vlada.gov.sk/

Certifkačný orgán: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346

Európska komisia: http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj 2014 – 2020: http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalny-princip-udrzatelny-rozvoj-2014-2020/

Horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia: http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/po-2014-2020/gestor-hp/

 

Riadiace orgány:

Operačný program Výskum a inovácie: http://www.opvai.sk

Integrovaný regionálny operačný program: http://www.ropka.sk/sk/irop/

Operačný program Ľudské zdroje: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Operačný program Kvalita životného prostredia: http://www.op-kzp.sk/

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949

Operačný program Efektívna verejná správa: http://www.minv.sk/?opevs

Operačný program Integrovaná infraštruktúra: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044

Operačný program Technická pomoc: http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/

Program rozvoja vidieka: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko: http://www.sk-at.eu/#!novinky/bqi69

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: http://www.skhu.eu/

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika: https://sk.plsk.eu/

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020: http://www.huskroua-cbc.net/sk/; http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-enpi-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina/

Interreg Stredná Európa 2014 – 2020: http://www.central2014.gov.sk/

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020: http://www.danube2014.gov.sk/

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020: http://www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s

Program medzinárodnej spolupráce ESPON 2020: http://www.espon.eu/

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020: http://www.mhsr.sk/interact-iii-2014-2020/141713s

Program URBACT III 2014 – 2020: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=170738

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK