Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Opis projektu na činnosť informačno-poradenského centra

logo EU logo optp

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Opis projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“

 

Informačno-poradenské centrum pre územie Trenčianskeho kraja: Trenčiansky samosprávny kraj.

Kontaktné údaje:       

Trenčiansky samosprávny kraj

Informačno-poradenské centrum

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

tel. číslo: 032/655 5730

                032/655 5731

                032/655 5732

web: https://www.tsk.sk/ipc

e-mail: ipc@tsk.sk

 

Projekt „Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC)“ je v realizácií od 1. januára 2019 a vznikol na základe pozitívneho hodnotenia pôvodného projektu: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier1“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2016-2018. Uvedený projekt predstavoval pilotný projekt na Slovensku a jeho cieľom bolo zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch. Vzniku jednotlivých Informačno-poradenských centier (IPC) vo všetkých krajoch Slovenska, okrem Bratislavského kraja, predchádzalo podpísanie Zmlúv o partnerstve medzi Úradom vlády SR a jednotlivými šiestimi VÚC (NSK, ZSK, TNSK, TTSK, KSK a PSK), resp. Mestom Banská Bystrica.

IPC aj naďalej, v rámci nového projektu, poskytujú potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu, spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Na základe polročných správ o činnosti sú monitorované a hodnotené zo strany Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov. V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 je gestorom IS IPC Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií ÚPVII. IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK