Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhlásené výzvy

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov

30. decembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ dnes vyhlásilo výzvu IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Termín uzavretia výzvy je 2. február 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2

30. novembra 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať, že dňa 26. novembra 2021 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

19. novembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KŽP bola dňa 15.11.2021 zverejnená 72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

13. októbra 2021 |
Dovoľujeme si Vás informovať, že 13.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Vyhlásené výzvy Riadiaceho orgánu pre IROP

08. októbra 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že 06.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené tieto výzvy

71. výzva OP KŽP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Monitorovanie a hodnotenie vôd

24. septembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení 71. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

14. septembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 14.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

Výzva zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation

03. septembra 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúci dokument.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

16. augusta 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

12. augusta 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo dňa 10.08.2021 „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75.

69. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

10. augusta 2021 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 69. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

19. júla 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že bola zverejnená 68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Podpora opatrovateľskej služby II.

19. júla 2021 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP „Podpora opatrovateľskej služby II.“, kód OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

30. júna 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1

14. júna 2021 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej prioritnej osi 8 OP ĽZ.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

03. júna 2021 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

21. mája 2021 |

Dovoľujem si Vás informovať, že bola zverejnená 67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/67-vyzva-zamerana-na-podporu-budovania-environmentalnych-centier-za-ucelom-realizacie-informacnych-aktivit-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy/

66. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

16. apríla 2021 |

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán OP KŽP vyhlásilo 66. výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

26. marca 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

23. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, v ktorom RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Výzva na predkladanie ŽoNFP - Dostupné bývanie s prvkami housing first

23. februára 2021 |

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP „Dostupné bývanie s prvkami housing first“, kód OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01.

Výzva zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie

11. decembra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že 10.12.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni  s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-63.

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2

30. novembra 2020 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať, že dňa 27. novembra 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58

09. októbra 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 08.10.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená ?Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58.

Výzvy zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19

06. augusta 2020 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

05. augusta 2020 |

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

SIEA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchre v roku 2020

24. júla 2020 |

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. SIEA zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3.8.2020 do 31.8.2020.

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Moderné technológie“

15. júla 2020 |

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Moderné technológie“.

62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajin

08. júla 2020 |

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klím

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

07. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať že Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja

07. júla 2020 |

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

01. júna 2020 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 6407/2020/OSMRR.

Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

27. mája 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode

28. apríla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

04. marca 2020 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11.

Výzva an podporu strategisckých priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemyseln pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47

26. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47.

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

20. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - IROP-PO2-SC212-2018-33

21. novembra 2018 |

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlasuje výzvu za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti IROP-PO2-SC212-2018-33.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

16. novembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC211-2018-34.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

05. novembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36

31. októbra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

18. októbra 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje

Obnovenie výziev z OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

18. októbra 2018 |

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 si dovoľuje informovať o znovu vyhlásení upravených výziev pre opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

18. septembra 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

27. augusta 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 44. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44.

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1- 05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

21. augusta 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. Storočie.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

30. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko -inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

18. júla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

10. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

02. júla 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-27

27. júna 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

26. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18).

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ

26. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

02. mája 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej Krajine (v intraviláne obcí)

23. apríla 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40.

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digital Slovensko a kreatívny priemysel

19. apríla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).

OPVaI-MH/DP/208/1.2.2-16 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

19. apríla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16).

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

13. apríla 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

05. apríla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

02. marca 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti - IROP-PO2-SC213-2017-25

05. februára 2018 |

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) oznamuje, že dňa 15. januára 2018 vyhlasilo  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 36. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35.

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 36. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36.

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 38. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc) s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

21. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 Hydrogeologický prieskum

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-34.

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33.

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

23. novembra 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

07. novembra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

02. novembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09.

VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

18. októbra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD IROP-PO5-SC511-2017-23.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

OPKZP-PO4-SC421-2017-30- Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

03. októbra 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

OPKZP-PO1-SC131-2017-29- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

03. októbra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29.

OPKZP-PO1-Info-2017-28- Informačné aktivity

27. septembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 Informačné aktivity.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní - IROP-PO2-SC223-2017-22

21. septembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu pre Banskobystrický samosprávny kraj na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Podpora na vykonanie energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

20. septembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

20. septembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že uzavrie 23. výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23  zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dňa 29. septembra 2017.

OPKZP-PO3-SC311-2017-27- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

18. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

13. septembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16 - Vyzvanie na národný projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

10. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. septembra 2017 vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania: OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15 - Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

04. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.08.2017 vyzvanie na národný projekt VYBUDOVANIE INTERVENČNEJ LOGIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

23. augusta 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 26. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti OPKZP-PO1-SC131-2017-26.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

21. augusta 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18.08.2017 vyzvanie na národný projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 - PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

21. augusta 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18.08.2017 vyzvanie na národný projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13.

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

10. augusta 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25

14. júla 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 25. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy OPKZP-PO3-SC311-2017-24

11. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 24. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách OPLZNP-PO5-2017-4

03. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách s kódom vyzvania (číslo): OPLZNP-PO5-2017-4.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

19. júna 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET.

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

12. júna 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 v znení Aktualizácie č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty">PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 v znení Aktualizácie č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty">PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02, Aktivita 2 Recirkulačné systémy

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu

29. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

29. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Výzva OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

25. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.05.2017 vyzvanie na národný projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7.

IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

25. mája 2017 |

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán  pre Prioritnú os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

OPLZ-PO5-2017-1 Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

24. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich za

23. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 na predkladanie ŽoNFP OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP

16. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP.

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

28. apríla 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – apríl 2017

28. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

20. apríla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity - OPLZNP-PO5-2017-2.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

12. apríla 2017 |
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci operačného programu Výskum a inovácie

07. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05).

OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 - Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie

07. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“

07. apríla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1.

V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

03. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na Národný projekt

29. marca 2017 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

15. marca 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 16. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

06. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

02. marca 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

28. februára 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

28. februára 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

27. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

27. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 2017

17. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1 - Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

06. februára 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt ŠPIČKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV ANALYTICKÝCH ÚTVAROV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

13. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č.1-2017-PO2.2

10. januára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

OPLZ-PO1-2016-DOP-1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

05. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

OP ĽZ DOP 2016-4.2.1-02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

05. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“.

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

02. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce".

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

23. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

23. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

14. decembra 2016 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

13. decembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí s názvom „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07. decembra 2016 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

02. decembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 4 Sociálne začlenenie s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“.

IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

01. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoFNP v rámci IROP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

22. novembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie s názvom „ NedisKVALIFIKUJ SA“

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

04. novembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 16. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

19. októbra 2016 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán  pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK