Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhlásené výzvy

Výzvy zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19

06. augusta 2020 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

05. augusta 2020 |

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

SIEA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchre v roku 2020

24. júla 2020 |

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. SIEA zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3.8.2020 do 31.8.2020.

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Moderné technológie“

15. júla 2020 |

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Moderné technológie“.

62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajin

08. júla 2020 |

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klím

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

07. júla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať že Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja

07. júla 2020 |

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

01. júna 2020 |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 6407/2020/OSMRR.

Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

27. mája 2020 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode

28. apríla 2020 |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

04. marca 2020 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11.

Výzva an podporu strategisckých priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemyseln pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

31. mája 2019 |

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47

26. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47.

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

20. marca 2019 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - IROP-PO2-SC212-2018-33

21. novembra 2018 |

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlasuje výzvu za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti IROP-PO2-SC212-2018-33.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

16. novembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC211-2018-34.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

05. novembra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36

31. októbra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

18. októbra 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje

Obnovenie výziev z OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

18. októbra 2018 |

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 si dovoľuje informovať o znovu vyhlásení upravených výziev pre opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

18. septembra 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

27. augusta 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 44. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44.

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1- 05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

21. augusta 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. Storočie.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

30. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko -inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

18. júla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

10. júla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

02. júla 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-27

27. júna 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

26. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18).

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ

26. júna 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

02. mája 2018 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej Krajine (v intraviláne obcí)

23. apríla 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40.

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digital Slovensko a kreatívny priemysel

19. apríla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).

OPVaI-MH/DP/208/1.2.2-16 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

19. apríla 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16).

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

13. apríla 2018 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

05. apríla 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

02. marca 2018 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti - IROP-PO2-SC213-2017-25

05. februára 2018 |

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) oznamuje, že dňa 15. januára 2018 vyhlasilo  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 36. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35.

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 36. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36.

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

12. januára 2018 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 38. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc) s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

21. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

18. decembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 Hydrogeologický prieskum

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-34.

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33.

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

12. decembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasilo 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

23. novembra 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

07. novembra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

02. novembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09.

VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

18. októbra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD IROP-PO5-SC511-2017-23.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

10. októbra 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

OPKZP-PO4-SC421-2017-30- Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

03. októbra 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

OPKZP-PO1-SC131-2017-29- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

03. októbra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29.

OPKZP-PO1-Info-2017-28- Informačné aktivity

27. septembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 Informačné aktivity.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní - IROP-PO2-SC223-2017-22

21. septembra 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu pre Banskobystrický samosprávny kraj na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Podpora na vykonanie energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

20. septembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

20. septembra 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že uzavrie 23. výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23  zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dňa 29. septembra 2017.

OPKZP-PO3-SC311-2017-27- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

18. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

13. septembra 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16 - Vyzvanie na národný projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

10. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. septembra 2017 vyzvanie na národný projekt ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV s kódom vyzvania: OPEVS-PO2-SC2.2-2017-16.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15 - Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

04. septembra 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.08.2017 vyzvanie na národný projekt VYBUDOVANIE INTERVENČNEJ LOGIKY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V ÚSTREDNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-15

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

23. augusta 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 26. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti OPKZP-PO1-SC131-2017-26.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

21. augusta 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18.08.2017 vyzvanie na národný projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14.

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 - PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

21. augusta 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18.08.2017 vyzvanie na národný projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13.

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

10. augusta 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25

14. júla 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 25. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy OPKZP-PO3-SC311-2017-24

11. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 24. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách OPLZNP-PO5-2017-4

03. júla 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách s kódom vyzvania (číslo): OPLZNP-PO5-2017-4.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

27. júna 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

19. júna 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET.

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

12. júna 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 v znení Aktualizácie č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty">PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 v znení Aktualizácie č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty">PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02, Aktivita 2 Recirkulačné systémy

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

06. júna 2017 |

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu

29. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

29. mája 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Výzva OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

25. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.05.2017 vyzvanie na národný projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7.

IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

25. mája 2017 |

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán  pre Prioritnú os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

OPLZ-PO5-2017-1 Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

24. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich za

23. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 na predkladanie ŽoNFP OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

16. mája 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je rozvinutejší región SR.

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP

16. mája 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP.

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

28. apríla 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – apríl 2017

28. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

20. apríla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity - OPLZNP-PO5-2017-2.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

12. apríla 2017 |
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci operačného programu Výskum a inovácie

07. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05).

OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 - Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie

07. apríla 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“

07. apríla 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1.

V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

03. apríla 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na Národný projekt

29. marca 2017 |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

15. marca 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 16. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

06. marca 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

02. marca 2017 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

28. februára 2017 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

28. februára 2017 |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

27. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

27. februára 2017 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 2017

17. februára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1 - Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

06. februára 2017 |

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt ŠPIČKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV ANALYTICKÝCH ÚTVAROV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-1

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

13. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č.1-2017-PO2.2

10. januára 2017 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

OPLZ-PO1-2016-DOP-1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

05. januára 2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

OP ĽZ DOP 2016-4.2.1-02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

05. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“.

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

02. januára 2017 |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce".

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

23. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

23. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

14. decembra 2016 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

13. decembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí s názvom „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07. decembra 2016 |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

02. decembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 4 Sociálne začlenenie s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“.

IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

01. decembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoFNP v rámci IROP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

22. novembra 2016 |

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie s názvom „ NedisKVALIFIKUJ SA“

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

04. novembra 2016 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 16. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

19. októbra 2016 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán  pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK