Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 44. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík  s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/

Výzva v sekcii Regionálneho rozvoja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK