Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 76 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK