Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva odboru školstva pre stredné školy na rok 2018

1. Vyhlásenie výzvy

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2018 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky v celkovom objeme 39.000,- Eur

 

2. Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podpora a zvýšenie záujmu žiakov stredných škôl o históriu, prírodné vedy a environmentalistiku formou tematického zážitkového vzdelávania.

Tematické zážitkové vzdelávanie je určené pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, v rámci ktorého môžu prostredníctvom exkurzií navštíviť významné miesta z hľadiska histórie, dejín slovenského národa (napr. múzeá, koncentračné tábory) a so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky, prírodné záhrady) a environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochranárske združenia, ekologické združenia). 

 

3. Termín realizácie akcie a použitia účelových finančných prostriedkov:

september – 30. november 2018

 

4. Žiadateľ

Žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania na rok 2018 môže byť každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

 

5. Predkladanie žiadostí

O účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania je možné uchádzať sa formou podania žiadosti o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzdelávania.

 

6. Vyplnenú písomnú žiadosť v jednom originálnom vyhotovení zašle žiadateľ Odboru školstva a kultúry TSK v termíne do 17.08.2018. Pri predložení žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Úradu TSK.

Odbor školstva a kultúry TSK preverí správnosť a úplnosť žiadosti. Predložené úplné žiadosti budú vyhodnotené na zasadnutí Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK v septembri 2018.

 

7. Pridelenie účelových finančných prostriedkov

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jednu akciu zameranú na podporu tematického zážitkového vzdelávania na rok 2018 je 500,00 Eur na jednu strednú školu.

V príslušnom kalendárnom roku môže žiadateľ predložiť najviac dve žiadosti, tzn. môže zrealizovať najviac 2 akcie na podporu tematického zážitkového vzdelávania.

Účelové finančné prostriedky budú bezhotovostne poukázané na účet žiadateľa a je možné ich použiť na bežné výdavky súvisiace s realizáciou akcie predloženej v žiadosti v roku 2018 na:

  • prevádzkové náklady žiadateľa spojené s realizáciou akcie na podporu tematického zážitkového vzdelávania (napr. doprava, poistenie, vstupenky).

 

8. Vyúčtovanie účelových finančných prostriedkov

Žiadateľ, ktorému boli poskytnuté účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania (ďalej len „realizátor akcie“) predloží Odboru školstva a kultúry TSK vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov v jednom vyhotovení v termíne do 10.12.2018.

Správa o použití účelových finančných prostriedkov musí obsahovať úplné a správne identifikačné údaje žiadateľa, popis aktivít realizovaných v rámci akcie, splnenie cieľa, zhodnotenie významu a prínos realizovanej akcie a finančné vyúčtovanie akcie podľa položiek ekonomickej klasifikácie a použitých zdrojov (porovnanie plánu a skutočnosti) vrátane kópií účtovných dokladov k zúčtovaným výdavkom (objednávky, zmluvy, prezenčné listiny účastníkov, kópie cestovných príkazov a ich vyúčtovanie, záznamy z prieskumu trhu). Predložené doklady k vyúčtovaniu je potrebné verifikovať oprávnenou osobou – kópia súhlasí s originálom, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu organizácie a musia časovo súvisieť s termínom realizácie akcie stanoveným vo výzve.

V prípade zistenia nesúladu v čerpaní účelových finančných prostriedkov pri realizácii akcie vráti neoprávnené finančné prostriedky realizátor akcie na účet TSK č. SK10 8180 0000 0070 0018 3769 v termíne do 10.12.2018. Takéto finančné prostriedky si bude realizátor akcie kryť z iných zdrojov.

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky realizátor akcie poukáže na účet TSK č. SK10 8180 0000 0070 0018 3769 v termíne do 10.12.2018. Avízo a výpis z účtu o vrátení finančných prostriedkov bude súčasťou vyúčtovania. 

 

9. Ďalšie informácie

Finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania poskytne TSK žiadateľovi po vyhodnotení predložených žiadostí Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK, úprava rozpočtu bežných výdavkov bude zapracovaná v mesiaci december 2018 (po vyúčtovaní).

 

Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie realizácie akcie na podporu tematického zážitkového vzdelávania v súlade s predloženou žiadosťou.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK