Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie cezhraničnej spolupráce

Zamestnanci:
Ing. Viera Bírošíková Referent odd. cezhraničnej spolupráce
Ing. Andrea Fraňová Referent odd. cezhraničnej spolupráce
Ing. Jana Vanková Referent odd. cezhraničnej spolupráce

Úlohy oddelenia:
 • koordinuje cezhraničnú spoluprácu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • zabezpečuje spoluprácu a partnerstvá s prihraničnými regiónmi SR a ČR
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy s cieľom identifikovať potreby kraja a hľadania možností ich cezhraničného riešenia prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce, napr. realizáciou projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • zabezpečuje spoluprácu s euroregionálnymi združeniami v SR a ČR, Slovensko-českou/Česko-slovenskou medzivládnou komisiou a ministerstvami zastrešujúcimi cezhraničnú spoluprácu
 • koordinuje proces prípravy a implementácie cezhraničných projektov TSK                   a OvZP TSK
 • poskytuje konzultácie a informácie potenciálnym žiadateľom o  programe INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika ,
 • zabezpečuje súčinnosť so Spoločným technickým sekretariátom RO pri aktivitách programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika,
 • zabezpečuje účasť zástupcu TSK na zasadnutiach Spoločného monitorovacieho výboru pre INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika,
 • zabezpečuje účasť zástupcu TSK na zasadnutiach Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov,
 • v súčinnosti s odborom finančným koordinuje transfer finančných prostriedkov z účtu TSK konečným prijímateľom pomoci pre schválené projekty,
 • zabezpečuje udržateľnosť strešného projektu „Fond mikroprojektov“ v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
 • zabezpečuje a vykonáva činnosť a chod „Bodu prvého kontaktu“ v rámci programu Interreg V-A SR-ČR nasledujúcimi aktivitami:  
 • propagačné aktivity súvisiace s vyhlásením výziev,
 • organizovanie informačných dní k OP Interreg V-A SR-ČR,
 • organizovanie seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v spolupráci s RO a STS,
 • konzultácie a poradenstvo poskytované potenciálnym žiadateľom a prijímateľom – poradenstvo zamerané na spracovanie žiadosti o FP, prílohy k žiadosti o FP, spôsob predkladania žiadostí o FP, oprávnenosť výdavkov spôsob vykazovania výdavkov, predkladania MS a ZDV,
 • vytvorenie databázy potenciálnych žiadateľov s cieľom podpory vytvárania partnerstiev,
 • mapovanie implementácie cezhraničných projektov v rámci regiónov,
 • podpora a iniciácia cezhraničnej spolupráce v málo aktívnom území,
 • pomoc pri vyhľadávaní partnerov, burzy partnerstiev, exkurzie,
 • organizovanie tematických workshopov a iniciačných stretnutí partnerov s podobným zameraním (HK- SOPK, MAS, vysoké školy, mimovládne organizácie a pod.),
 • koordinácia a organizácia stretnutí príslušných odborov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti partnerov,
 • práca s projektovými zámermi a spájanie projektových zámerov,
 • výmena skúseností z realizácie cezhraničných projektov,
 • informácie o realizovaných projektoch, príklady dobrej praxe, predchádzanie opakovaným chybám v realizácii projektov,
 • aktivity na propagáciu programu a projektov Interreg V-A SR-ČR.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK