Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zápis do registra na Trenčianskom samosprávnom kraji

K žiadosti o zápis do registra na Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa prikladajú doklady v súlade s § 64 ods. 3  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

 

Podmienky zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa nachádzajú v § 62 až § 69 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok. Nevzťahuje sa na poskytovanie základného sociálneho poradenstva obcou alebo VÚC. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.

 

V súlade s § 64  ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa údaje a doklady predkladajú v štátnom jazyku.

 

Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať celoročnou formou poskytovania sociálnej služby.

 

Sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení je možné poskytovať len do kapacity 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove.

 

Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno poskytovať v byte alebo rodinnom dome, najviac pre šesť prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom dome.

 

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra.

 

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, § 29, § 32 a § 35 až § 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. 12. 2008, povinný splniť do 31.12.2017.

 

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 01.03.2012 najneskôr do 31.12.2017.

 

Zodpovedná osoba za poskytovanie sociálnej služby musí byť v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.

Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia SR, musí podmienky na zápis do registra spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území SR.

Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálnej poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená MPSVR SR.

U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy. Poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť  zisk  nie je možné formou spoločnosti s ručením obmedzeným, formou akciovej spoločnosti alebo formou živnosti.

Podľa položky 34a zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  platí podľa sadzobníka správnych poplatkov:

 • za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 66 Eur,
 • za zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 10 Eur,
 • za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb 5 Eur,
 • za výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 33 Eur.

 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a § 64 a deň začatia poskytovania sociálnej služby. Následkom nesplnenia tejto povinnosti je výmaz z registra podľa § 68 ods. 1 písm. f). Vyšší územný celok vymaže z registra aj poskytovateľa sociálnej služby, ktorý nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zápisu do registra alebo ktorý neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení núdzového bývania a zariadenia podporovaného bývania, je povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste.

 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.

Ak poskytovateľ sociálnej služby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené vyšším územným celkom pri kontrole podľa § 81 písm. s) a t), VÚC rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia zistených nedostatkov najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby neodstránil zistené nedostatky, VÚC rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra. 


Doklady potrebné k žiadosti o zápis do registra:

 

 • 64 ods. 3 písm. a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť,

 

 1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
 2. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
 3. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.

 

 • 63 ods. 1, 2, 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

 

 • 64 ods. 3 písm. b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti,

 

 1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
 2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

 

 • 63 ods. 3 a 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (splnenie stupňa vzdelania sa preukazuje dokladmi podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 • 64 ods. 3 písm. c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,

 

priestorové podmienky – § 64 ods. 4 sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy (§ 663 až 670 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.) alebo zmluvy o výpožičke (§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.), ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje a ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky. Ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.

 

Kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia: ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení sociálnych služieb predkladá sa kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (celoročná, týždenná a ambulantná forma poskytovania sociálnej služby). U stavieb dokončených a uvedených do prevádzky pred 01. októbrom 1976 sa predkladá napr. právoplatné rozhodnutie o užívaní dokončenej stavby na povolené účely, právoplatné povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky vydané podľa zákona č. 87/1958 Zb. zákona o stavebnom poriadku. Pokiaľ sa doklady nezachovali, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie tzv. pasport stavby.

 

personálne podmienky – § 64 ods. 5 sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa      § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby.

 

materiálne podmienky – inventárny súpis majetku pre poskytovanie sociálnej služby.

 

hygienické podmienky –  § 64 ods. 6 sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 • 64 ods. 3 písm. d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,

 

www.statistics.sk

Napr.:

zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších podpisov

 

 • 64 ods. 3 písm. e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,

 

 • 64 ods. 3 písm. f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie nie staršie ako tri mesiace,

 

 • 64 ods. 3 písm. g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,

 

 • 64 ods. 3 písm. h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,

 

 • 64 ods. 3 písm. h) kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,

 

 • 64 ods. 3 písm. i) opis rozsahu podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,

 

 • 64 ods. 3 písm. j) kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK