Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zápis do registra na Trenčianskom samosprávnom kraji

K žiadosti o zápis do registra na Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa prikladajú doklady v súlade s § 64 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

V súlade s § 64 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa údaje a doklady predkladajú v štátnom jazyku.

Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať celoročnou formou poskytovania sociálnej služby.

Sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení je možné poskytovať len do kapacity 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove.

Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno poskytovať v byte alebo rodinnom dome, najviac pre šesť prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom dome.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra.

Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb do 31.12.2013 majú povinnosť spĺňať podmienky bezbariérovosti od 01.01.2018.

Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb od 01.01.2014 musia spĺňať podmienky bezbariérovosti už pri registrácii.

 

Doklady potrebné k žiadosti o zápis do registra:

§ 64 ods. 3 písm. a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť,

  1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
  2. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
  3. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.

§ 63 ods. 1, 2, 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

 

§ 64 ods. 3 písm. b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti,

  1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
  2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

§ 63 ods. 3 a 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (splnenie stupňa vzdelania sa preukazuje sa dokladmi podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

§ 64 ods. 3 písm. c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,

priestorové podmienky – § 64 ods. 4 sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy (§ 663 až 670 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.) alebo zmluvy o výpožičke (§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.), ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje a ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky.

Kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia: ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení sociálnych služieb predkladá sa kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (celoročná, týždenná a ambulantná forma poskytovania sociálnej služby). U stavieb dokončených a uvedených do prevádzky pred 01. októbrom 1976 sa predkladá napr. právoplatné rozhodnutie o užívaní dokončenej stavby na povolené účely, právoplatné povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky vydané podľa zákona č. 87/1958 Zb. zákona o stavebnom poriadku. Pokiaľ sa doklady nezachovali, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie tzv. pasport stavby.

personálne podmienky – § 64 ods. 5 sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby.

materiálne podmienky – inventárny súpis majetku pre poskytovanie sociálnej služby.

hygienické podmienky – § 64 ods. 6 sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

§ 64 ods. 3 písm. d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,

www.statistics.sk

Napr.:

zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§ 64 ods. 3 písm. e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,

 

§ 64 ods. 3 písm. f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie,

 

§ 64 ods. 3 písm. g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,

 

§ 64 ods. 3 písm. h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,

 

§ 64 ods. 3 písm. h) kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,

 

§ 64 ods. 3 písm. i) opis rozsahu podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti.

 

Ďalšie informácie k zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa nachádzajú v:

§ 62 - § 70 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK