Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Oddelenia

Oddelenie riadenia a koordinácie
Oddelenie implementácie projektov

Ing. Milan Semanco
Vedúci odboru zabezpečujúceho sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

Telefón: +421-32-6555 452
Mobil: +421-901 918 150
E-mail: milan.semanco@tsk.sk


Úlohy odboru:

Vykonáva úlohy v súlade s aktuálne účinným znením Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacim orgánom a TSK („ďalej len Zmluvou“)

V oblasti auditov, kontrol a certifikačných overovaní zabezpečuje:

 • činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade so zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
 • vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na vyjadrenie RO pred ich kompletným predložením CO zo strany RO,
 • vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolnému/auditnému orgánu,
 • predkladanie správ o výsledku všetkých auditov (vládny audit, audit EK, Európskeho dvora audítorov, iný audit), správ o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole, protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a všetkých protokolov z kontrol (bez ohľadu na to, na podnet koho začala kontrola u prijímateľa), predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Úradu pre verejné obstarávanie, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Protimonopolného úradu, predkladanie správ z vyšetrovania OLAF,
 • predkladanie správy o výsledku externého auditu (audit EK, audit Európskeho dvora audítorov a iný audit) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov elektronicky a RO v zmysle termínov stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,
 • predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní a odpočtov ich plnenia k akčnému plánu k nedostatkom identifikovaným auditom EK a Európskeho dvora audítorov (ďalej len „EDA“) RO podľa požiadaviek RO,
 • vedenie evidencie o zisteniach a odporúčaniach zo všetkých certifikačných overovaní, auditov a kontrol vykonaných na SO, opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a odpočtov ich plnenia podľa požiadaviek RO.

V iných prierezových oblastiach zabezpečuje:

 • aplikáciu postupov a opatrení na prevenciu, monitorovanie, prešetrovanie, identifikovanie a riešenie konfliktu záujmov pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy,
 • sledovanie informácií o realizovaní jednotlivých projektov,
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácie údajov v informačno- technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014 +),
 • plnenie povinností vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom,
 • poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania,
 • prípravu správ, súhrnov informácií, dokumentov a vyhlásení podľa čl. 125 ods. 4 všeobecného nariadenia,
 • uchovávanie dokumentácie spojenej s úlohami podľa zmluvy,
 • poskytovanie súčinnosti RO pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií,
 • evidenciu projektov IROP a s nimi súvisiacich procesov v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v informačnom systéme RO – IROP WeM – WebMananager,
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov IROP z písomnej a mailovej registratúry, ktorú používa SO, do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov, ktorú používa RO v rámci informačného systému IROP WeM – WebMananger,
 • zabezpečenie účasti zamestnancov SO, ktorí budú implementovať projekty a s nimi súvisiace procesy v programovom období 2014 – 2020, na školení informačného systému IROP – WeM – WebManager v priestoroch RO, plní úlohy súvisiace s ukončovaním programového obdobia 2007-2013.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK