Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Stanislav Urban Vedúci oddelenia implementácie projektov

Zamestnanci:
Ing. Denisa Galganová Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
JUDr. Ing. Zuzana Hospodárová Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
Mgr. Branislav Hudec Projektový manažér oddelenia implementácie projektov
Ing. Marián Lipták Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov
Ing. Vladimír Rumanko Manažér kontroly verejného obstarávania OIP SO pre IROP

Úlohy oddelenia:

V oblasti Implementácie projektov zabezpečuje:

 • posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov, a vydávanie hodnotiacej správy,
 • vypracovanie zoznamu predkladateľov projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru,
 • vykonávanie   faktických a právnych úkonov v oblasti finančných vzťahov pri vrátení NFP v zmysle ustanovenia § 33, § 40, § 42 zákona o príspevku z EŠIF a prípravy podkladov pre RO v rámci vykonávania úkonov smerujúcich k vysporiadaniu vzťahov podľa ustanovení § 41 a § 45 zákona o príspevku z EŠIF,
 • administráciu zmenových konaní schválených projektov (posúdenie a predloženie na schválenie zmien v projektoch na RO vrátane návrhu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP) podľa právnych dokumentov pre IROP,
 • monitorovanie projektov a aj ich udržateľnosti (ak relevantné) v zmysle právnych dokumentov pre IROP, vrátane kontroly monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích informácií a dodatočných údajov o realizácii projektov prijímateľov,
 • uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, pomoci de minimis a implementáciu schém pomoci, ak relevantné,
 • vykonávanie administratívnej kontroly projektov a kontroly na mieste projektov podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v spojení s ustanovením § 9 a ustanoveniami § 9a až § 9c zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a inými právnymi dokumentmi pre IROP (zahŕňajúci administratívnu kontrolu verejného obstarávania, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu - okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou, ako aj kontrolu iných skutočností),
 • prevenciu vzniku, výkon zisťovania, odhaľovania, evidovania, nahlasovania, riešenie a vysporiadanie nezrovnalostí, ako aj vypracovávanie s tým súvisiacich správ a podkladov, prijímanie účinných nápravných opatrení, vrátane vykonávania ďalších úkonov spojených s ochranou finančných záujmov EÚ/SR,
 • vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na CO a na vedomie RO do 5 pracovných dní od jej schválenia,
 • predloženie návrhu na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu s prijímateľom spolu s podkladmi na RO,
 • vykonáva kontrolu dokumentácie verejných obstarávaní (VO) a administráciu VO v ITMS2014+
 • vedie spis projektu
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK