Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

Kontrolná činnosť ÚHK TSK pre obdobie júl - december 2009 bude zameraná na:

 • Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami TSK, ako aj s majetkom, ktorý TSK užíva podľa osobitných predpisov,
 • Kontrolu príjmov a výdavkov TSK,
 • Na kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • Na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
  TSK,
 • Na kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva TSK,
 • Na kontrolu dodržiavania interných predpisov TSK,
 • Kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • Kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly, a dodržiavania postupu podľa §
  10 pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
 • Kontrolu splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou
  kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.kontrolované subjekty

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK