Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2011

V hodnotenom období mesiacov január až jún 2011 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) riadil vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2011“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 163/2010 zo dňa 21. 12. 2010.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK