Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa ide do ťažkých čias s vyrovnaným rozpočtom, v budúcom roku je prioritou implementácia projektov z európskych fondov

Dátum konania: 16. decembra 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_II_ztsk_16-12-2022.pdf pozvanka_II_ztsk_16-12-2022.pdf (182,33 kB)
Uznesenia: vzn/uznesenia_ztsk_16-12-2022.pdf uznesenia_ztsk_16-12-2022.pdf (272,4 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanieposlancov_ztsk_16-12-2022.pdf hlasovanieposlancov_ztsk_16-12-2022.pdf (297,56 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_16-12-2022.pdf zapisnica_ztsk_16-12-2022.pdf (340,7 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4670
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ztsk_16-12-2022.mp3 zvukovyzaznam_ztsk_16-12-2022.mp3 (15,19 MB | 2:12:43 | 16kbps )

Poslednýkrát v tomto roku sa krajský parlament v novom zložení zišiel netradične v piatok 16. decembra 2022. V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 36 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja aj na youtube, s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu decembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na Ustanovujúcom a XXXIX. zasadnutí Z TSK a schválili návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na prvý polrok 2023. Následne župný parlament prerokoval a schválil 4 návrhy všeobecne záväzných nariadení TSK, ktoré sa týkali:

 • Poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určenia sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia

VZN reflektuje na rast cien potravín, tovarov, služieb a energií, ale aj na zadefinovanie podmienok poskytovania nových druhov sociálnych služieb, ktoré umožnia občanovi čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí a zmiernia dopady jeho zdravotného postihnutia. Postupne sa budú poskytovať tieto sociálne služby, kde bolo potrebné zadefinovať podmienky ich poskytovania a stanoviť aj výšku úhrady:

ida - inteligntná domáca asistentka

Rozšírením spektra sociálnych služieb so zameraním na rozvoj komunitných služieb je možné predpokladať úsporu finančných prostriedkov vynaložených na pobytové sociálne služby. Zmena nastane aj vo výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby, a to najmä z dôvodu zvýšenia ekonomicky oprávnených nákladov, pričom pri jej určovaní boli zohľadnené aj príjmy samotných prijímateľov sociálnej služby či povinný zostatok % sumy životného minima po zaplatení úhrady za sociálnu službu. Prehľad zvýšenia úhrad pre jednotlivé druhy soc. služby poskytované celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou na deň s platnosťou od 1. januára 2023:

 • DSS – 11,80 eur (od r. 2020 to bolo 10,80 eur)
 • ŠZ – 14,50 eur (od roku 2020 to bolo 12,90 eur)
 • ZPB – 9,70 eur (od roku 2020 to bolo 9,05)
 • Financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK

Zmena VZN je naviazaná najmä na 7% zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov od 1. januára 2023 a 10% tarifných platov pedagogických zamestnancov a následné zvýšenie o ďalších 10% tarifných platov nepedagogických zamestnancov a 12% tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2023 v zmysle podpísanej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť výšku príspevkov poskytnutých subjektom v pôsobnosti župy, s účinnosťou od 1. januára 2023, z dôvodu naliehavého verejného záujmu.

 • Zariadenie školského stravovania – hlavné jedlo 2,21 eur/žiak (od 1/1/23), 2,40 eur/žiak (od1/9/23)
 • Zariadenie školského stravovania – doplnkové jedlo 0,46 eur/žiak (od 1/1/23), 0,50 eur/žiak (od 1/9/23)
 • Výdajná školská jedáleň v rámci mesta – hlavné jedlo 0,39 eur/žiak (od 1/1/23), 0,42 eur/žiak (od 1/9/23)
 • Výdajná školská jedáleň mimo mesta – hlavné jedlo 0,47 eur/žiak (od 1/1/23), 0,51 eur/žiak (od 1/9/23)
 • Školský internát – kapacita do 500 žiakov 2 231 eur/žiak/rok (od 1/1/23), 2 432 eur/žiak/rok (od 1/9/23)
 • Školský internát – kapacita nad 500 žiakov 1 888 eur/žiak/rok (od 1/1/23), 2 060 eur/žiak/rok (od 1/9/23)
 • Jazyková škola – poslucháč do 25 rokov veku 275 eur/žiak/rok (od 1/1/23), 304 eur/žiak/rok (od 1/9/23)
 • Jazyková škola – poslucháč nad 25 rokov veku 203 eur/žiak/rok (od 1/1/23), 224 eur/žiak/rok (od 1/9/23)

Financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK

 • Určovania výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte

Zmena výšky mesačného príspevku bola spôsobená najmä nárastom cien tovarov a služieb (predovšetkým energií), a to s účinnosťou od 1. januára 2023. Týmto VZN sa zvyšujú príspevky na deviatich internátoch pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zvýšenie príspevku, ktorý uhrádzajú zákonní zástupcovia za internát je v priemere o 4,8 eur za mesiac. Úhrada sa na jednotlivých školských internátoch mení nasledovne:

 • SPŠ Myjava – 40 eur/mesiac
 • SŠŠ Trenčín – 47 eur/mesiac
 • SOŠ OaS Prievidza – 40 eur/mesiac
 • SPŠ Nové Mesto nad Váhom – 30 eur/mesiac
 • SOŠ Pruské – 38 eur/mesiac
 • SOŠ Považská Bystrica – 35 eur/mesiac
 • SOŠ Stará Turá – 30 eur/mesiac
 • SOŠ Handlová – 32 eur/mesiac
 • Spojená škola Púchov – 30 eur/mesiac.
 • Určovania výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určenia podmienok úhrady týchto príspevkov

Jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Župné stredné školy požiadali o zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín v nadväznosti na úpravu výšky jednotlivých finančných pásiem zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, s účinnosťou od 1. januára 2023. Tým sa mení aj výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania. Mesačný príspevok zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín a režijné náklady sa pri počte 21 obedov zvýši v 17 zariadeniach školského stravovania v priemere o 13,1 eur za mesiac. Školy takto môžu zabezpečiť nákup kvalitnejších potravín a spestriť jedálny lístok o potraviny s lepšou výživnou hodnotou.

Určovania výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Rozpočet TSK na roky 2023 – 2025 je zostavený ako vyrovnaný

Hlavným bodom decembrovej schôdze bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025. Bežný rozpočet pre rok 2023 tvorí prebytok v celkovom objeme približne 19,36 mil. eur, kapitálový rozpočet schodok vo výške 19,88 mil. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú svojím objemom 524 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2023 – 2025 o celkovom objeme 286 mil. eur zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov. Súčasťou tohto rozpočtu je aj Programový rozpočet TSK na roky 2023 – 2025, ktorý je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky. Tie zohľadňujú zámery a ciele kraja. Aj v roku 2023 budú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu daňové príjmy. Pri ich plánovaní vychádzal TSK zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií SR.

Rozpočet TSK na roky 2023 – 2025 je zostavený ako vyrovnaný

Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na valorizáciu platových taríf zamestnancov či na rastúce ceny komodít

Rozpočet bežných výdavkov v objeme 173,87 mil. eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 16,3 mil. eur. Tento nárast zohľadňuje najmä:

 • valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – od 1. januára 2023 o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%,
 • nárast európskych cien plynu a elektriny, zvýšenie výdavkov na úseku Dopravy, a to úhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy (4 mil. eur), naproti tomu medziročný pokles pre príspevkovú organizáciu SC TSK (v objeme 2,68 mil. eur). A to predovšetkým z dôvodu zvýšených výdavkov súvisiacich s valorizáciou tarifných platov zamestnancov verejnej správy, s výrazným rastom cien energií a materiálov a na druhej strane s plánovaním približne o polovicu nižšieho objemu na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom.
 • nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania (o 489 tis. eur) – pokrýva zvýšenie cien energií a valorizáciu platových taríf zamestnancov, ale aj výdavky spojené s pokračovaním projektu „Tatra do škôl“ (cca 331 tis. eur),
 • nárast výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku sociálneho zabezpečenia – o viac ako 3,5 mil. eur – spôsobeného zvýšením tarifných platov zamestnancov, nárastom cien energií, tovarov a služieb, aj v dôsledku reprofilizácie kapacít DSS v prospech ŠZ,
 • vyšší objem financií plánovaný na Úrade TSK (o približne 1,8 mil. eur) – z toho cca 845 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov na projektové aktivity realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Na implementáciu neinvestičných projektov je na rok 2023 plánovaný objem 5,68 mil. eur.

Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na valorizáciu platových taríf zamestnancov

Maximálny možný objem zdrojov kraj smeruje na implementáciu projektov z európskych fondov

Čerpanie kapitálových výdavkov TSK sa predpokladá vo výške približne 111,83 mil. eur, z toho je viac ako 105 mil. eur vyčlenených na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom vopred poskytnutých zálohových platieb, ako je to v prípade využitia zdrojov z Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Systém financovania prostredníctvom vopred poskytnutých záloh je plánovaný aj pre projekty, na realizáciu ktorých budú v rozpočtovom roku 2023 prvýkrát využité zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu na rok 2023 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov TSK od začiatku zahájenia programového obdobia – je to totiž posledný rok aktuálneho programového obdobia, kedy musia byť tieto projekty dokončené.

Maximálny možný objem zdrojov kraj smeruje na implementáciu projektov z európskych fondov

Z uvedeného dôvodu je maximálny možný objem vlastných zdrojov župy smerovaný na dokončenie týchto projektových aktivít a len obmedzená časť, približne 6,6 mil. eur, na realizáciu investičných akcií v rámci samotného úradu a jednotlivých oddielov. Z nich je najväčší objem, takmer 3,5 mil. eur, smerovaný do oblasti zdravotníctva, kde je prioritou vybudovanie nového OAIM v bojnickej nemocnici a rekonštrukcia pôrodnej sály v považskobystrickej nemocnici. Do oblasti dopravy kraj investuje z vlastných zdrojov takmer 1,6 mil. eur. Ide predovšetkým o financie pre príspevkovú organizáciu – Správu ciest TSK, kde je takmer 1,3 mil. eur vyčlenených na sanáciu starého a realizáciu nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, ako aj na rekonštrukciu mostných objektov ponad potok Stanák a rieku Nitra v obci Nedožery – Brezany.

Župa v budúcom roku z vlastného rozpočtu opraví cesty za 3,5 mil. eur

Za tento finančný objem kraj plánuje opraviť takmer 18,6 km ciest II. a III. triedy, celkovo pôjde o 20 úsekov vo všetkých 9 okresoch kraja, ktoré boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí a zdrojové možnosti TSK. V okrese Trenčín to budú 2 úseky (1,8 km), v okrese Nové Mesto nad Váhom 4 úseky (5,8 km), v okrese Myjava 1 úsek (0,92 km), v okrese Považská Bystrica 4 úseky (2,26 km), v okrese Ilava 2 úseky (1,25 km), v Púchove 1 úsek (2,2 km), v okrese Prievidza 2 úseky (1,615 km), v okrese Bánovce nad Bebravou 3 úseky (1,53 km) a v okrese Partizánske 1 úsek (1,2 km).

Župa v budúcom roku z vlastného rozpočtu opraví cesty za 3,5 mil. eur

TSK žiada o financie na modernizáciu ERP systému a automatizáciu súvisiacich administratívnych procesov

A to v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, cieľom projektu je modernizácia prislúchajúcej agendy v oblasti pôsobnosti TSK ako prevádzkovateľa ekonomického informačného systému SPIN/iSPIN, IS back-endu na zabezpečenie ekonomického a administratívneho chodu inštitúcie, ktorý zastrešuje najmä správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií, napr. elektronickej podateľne, registratúry, správy dokumentov, účtovníctva, miezd či správy majetku. Celkové oprávnené náklady na tento projekt predstavujú viac ako 1,22 mil. eur, žiadaná výška NFP približne 1,16 mil. eur a 5%-né spolufinancovanie župy cca 61 tis. eur.

V závere bol schválený Plán činnosti Z TSK na I. polrok 2023, so zasadnutiami krajského parlamentu 30. januára, 27. marca a 15. mája 2023.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK