Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 16/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I.  s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné.

II. u r č u j e 

Rozsah kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK v súlade s §11, ods. 2, písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 

1. Bežný rozpočet

a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií  bežných príjmov vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,

b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnej kategórii bežných výdavkov a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,

2. Kapitálový rozpočet

a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií kapitálových príjmov vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,

b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnej kategórii kapitálových výdavkov a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,

3. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet   

a) presun rozpočtovaných prostriedkov medzi hlavnými kategóriami bežného a kapitálového rozpočtu v súlade s platnou legislatívou,

b) zmena funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zmena programovej štruktúry, zmena kódu zdroja financovania bežného a kapitálového rozpočtu, zmena názvu alebo spresnenie názvu investičnej akcie,

c) presun rozpočtovaných prostriedkov zo schváleného objemu na predfinancovanie, spolufinancovanie a záverečné dofinancovanie projektov EÚ na konkrétny projekt schválený Zastupiteľstvom TSK,

d) presun rozpočtovaných prostriedkov zo schváleného objemu na spolufinancovanie účelovo určených dotácií a grantov v povinnej výške stanovenej poskytovateľom účelovo určených dotácií a grantov na konkrétny projekt,

e) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií, 

f) zapracovanie vlastných zdrojov OvZP do rozpočtu OvZP,

4. Finančné operácie

a) presun rozpočtovaných prostriedkov do úrovne jednotlivých hlavných kategórií príjmových finančných operácií vrátane nich a medzi jednotlivými úrovňami navzájom,

b) presun rozpočtovaných prostriedkov v hlavnejkategórii výdavkových finančných operácií a medzi jednotlivými úrovňami hlavnej kategórie,

c) zmena funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zmena programovej štruktúry, zmena kódu zdroja financovania finančnej operácie.

a zároveň určuje predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja zverejňovať schválené zmeny rozpočtu na webovej stránke TSK.

III.  b e r i e   na  v e d o m i e

Schvaľovanie zmien rozpočtu TSK predsedom TSK v súlade § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa jedná o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, k rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK