Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na II. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na II. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 20. januára 2014, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program :

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2014 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby za IV. štvrťrok 2013.
Predkladá: Ing. Zdenek Rýpal - vedúci odd.rozpočtu a účtovníctva

4. Návrh na voľbu podpredsedov TSK.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve TSK.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2014.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

7. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

8. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

9. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK