Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na III. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

11. decembra 2017, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na druhom podlaží, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVI., I. a II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január - jún 2018.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

 

 1. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č. 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na súhlas so spoluúčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

 

 1. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - poverená riadením odboru regionálneho rozvoja

 

 1. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018.

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

 

 1. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2018.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 2. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

             predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK