Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

25. marca 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

 

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja/príloha.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2018. Predkladá: Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018, príloha č. 1.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 859/2 k. ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 756/1 k. ú. Hanzlíková v prospech RONARIS, s.r.o., Trenčín.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 4. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.
 5. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Opatová s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra.
 6. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod 1.2., písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
 7. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnu- teľnostiam od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 8. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok registra "C", parc. č. 3946/89, k.ú. Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 9. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - dielne a soc. zariadenia, Chemikov 8, Nováky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 10. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 11. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Streženice ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na zmenu Uznesenia č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018 (schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Myjava s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa).
 13. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od spoločnosti PARI, s.r.o., Púchov.
 14. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Púchov s Mestom Púchov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 

 1. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odb. školstva a kultúry

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová.
 2. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332,  972 71 Nováky.
 3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedá-leň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.
 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

 

 1. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odb. školstva a kultúry

 

 1. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odb.školstva a kultúry

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odboru zdrav. a SP

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Púchov – Kolonka.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava.

 

 1. Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odboru zdrav. a SP

 

 1. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019 – ozdravné plány nemocníc v ZP TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odboru zdrav. a SP

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru regionálneho rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium Partizánske).
 2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kompetencií študentov v aplikovaných prírodných a technických vedách na slovensko-českom pomedzí" (Gymnázium Púchov).
 3. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Nové inovácie v agrosektore - E-book" (SOŠ Pruské).
 4. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl" (SOŠ strojnícka Považská Bystrica).
 5. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní" (SOŠ Handlová).
 6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce" (SPŠ Myjava).
 7. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom).
 8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín).
 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu" (SPŠ Myjava).
 10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej Dolný Lieskov).

 

 1. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 2. Diskusia – Rôzne.
 3. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK