Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 

2. mája 2017 - t.j. v utorok o 15.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na druhom podlaží, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2017.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.              
Predkladá
: Tomáš Baláž – pover. riad. odd. práv.,SM a VO

  1. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc.č. 1033/2, 1063/5 k.ú. Častkovce.

 

5. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom.

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy

 

6.  

a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 (1. zmena).

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

 

8. Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja

 

9. Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017.

Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja

 

10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“ (SPŠ, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica). 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín" (SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín).

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza" (SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza).

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ (SŠ, Rastislavova 332, Nováky).

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax" (SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, Trenčín). 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní" (SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava).

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Zavádzanie nových technológií" (SPŠ, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom).

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom(SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom).

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016.

Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – predseda KOCR

 

12. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2017.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

 

14. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK