Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Pozvánka na XXXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXVII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

6. júla 2022, t.j. v STREDU o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ (Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR v úseku 4,768 – 9,200 km) do správy správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 2. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku pri CSS Kolonka od Mesta Púchov.
 3. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 222/7 k. ú. Rakoľuby v prospech Greško stav s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce v prospech Ing. Róberta Uhreckého, PhD. a Natálie Uhreckej rod. Feckovej, PhDr., Tibora Srnca, Mgr. Veroniky Šišolákovej rod. Šišolákovej, Jána Grešša, Barbory Meškovej rod. Meškovej.
 5. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - areál zrušenej Školy v prírode Kľačno, nachádzajúceho sa v k. ú. Kľačno, zapísaného na LV č. 1369 a 1440.
 6. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom s mestom Dubnica nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k.ú. Považská Bystrica.
 8. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 1. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 020 01 Púchov, IČO: 17066913.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH – vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

 

 1. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy

 

 1. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 

 1. Informatívna správa o činnosti útvaru Hodnoty za peniaze na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Monika Horváthová - manažér Hodnoty za peniaze

 

 1. Informácia o podaní správnej žaloby na Ministerstvo financií SR z dôvodu neoprávnenej výzvy na vrátenie poskytnutých dotácií.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav Baška, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK