Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 153b/2007

B) program VIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 28.2.2007:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov, programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková–zást. riaditeľa Úradu TSK
 4. Návrhy na schválenie úplného znenia zriaďovacích listín ZSS.
  Predkladá: Ing. Kajanová–pover.ved. odboru soc.pomoci
  a) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce.
  b) Úplné znenie zriaďovacej listiny: DEMY- Domov sociálnych služieb Trenčín.
  c) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov.
  d) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domino – Centrum sociálnej pomoci Prievidza.
  e) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom.
  f) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – Záriečie.
  g) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horná Mariková.
  h) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava.
  ch) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov sociálnych služieb Púchov – Nosice.
  i) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Považská Bystrica.
  j) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb Partizánske.
  k) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Centrum sociálnej pomoci Nitrianske Pravno.
  l) Úplné znenie Zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb v Pruskom.
  m) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Chmelinec, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Púchov.
  n) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Púchove – Kolonka.
  o) Úplné znenie zriaďovacej listiny: SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slávnica.
  p) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Srnie.
  r) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Centrum sociálnych služieb v Trenčíne.
  s) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie.
 5. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov:
  Predkladá: Ing. Kajanová–pover.ved. odboru soc.pomoci
  a) Organizačný poriadok Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb so sídlom v Bánovciach nad Bebravou.
  b) Organizačný poriadok Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom v Bzinciach pod Javorinou.
  c) Organizačný poriadok Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb so sídlom v Hornom Srní.
  d) Organizačný poriadok Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb so sídlom v Lednických Rovniach.
  e) Organizačný poriadok Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb so sídlom v Novej Bošáci.
 6. Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine DD - DSS Papradno, organizačného poriadku DD – DSS Papradno a organizačného poriadku DD a DSS Považská Bystrica.
  Predkladá: Ing. Kajanová–pover. ved. odboru soc. pomoci
 7. Návrh na schválenie Organizačného poriadku Správy ciest TSK.
  Predkladá: Ing. Kopál– poverený vedením odboru dopravy
 8. Návrh na schválenie projektu „MULTINET“ programu INTERREG III C.
  Predkladá: Mgr. Galko-pover.ved.odboru reg.rozvoja a CR
 9. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Regionálne inovačné centrum Trenčín“.
  Predkladá: Mgr. Galko-pover.ved.odboru reg.rozvoja a CR
 10. Rozvojový plán 2007-2013 NUTS II - Západné Slovensko.
  Predkladá: Mgr. Galko-pover.ved.odboru reg.rozvoja a CR
 11. Informatívna správa o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu v 2. polroku 2006 a návrh plánu účasti TSK na veľtrhoch CR v r. 2007.
  Predkladá: Mgr. Galko-pover.ved.odboru reg.rozvoja a CR
 12. Informatívna správa o národných dokumentoch pre programovacie obdobie EÚ 2007 – 2013.
  Predkladá: Mgr. Galko-pover.ved.odboru reg.rozvoja a CR
 13. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH - predseda TSK
 14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2005/2006 – (Informatívna správa).
  Predkladá: Mgr. Brunovský – pover. ved. odboru školstva
 15. Správa o činnosti Zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli - Trenčín Region Brussels Office za rok 2006.
  Predkladá: Mgr. Balková–referent pre európ. záležitosti
 16. Priebežná hodnotiaca správa o postupe realizácie projektu: „Rozvoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne“
  Predkladá: Mgr. Nižňanský - riaditeľ RA TSK, n.o.
 17. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2006.
  Predkladá: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK
 18. a) Správa z kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2006.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
  b) Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 19. Interpelácie poslancov.
 20. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK