Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 159/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.2.2007 prerokovalo a:

I. rozhodlo

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Združenej strednej školy, Trokanova č. 3, 907 01 Myjava, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava, zapísanom na LV č. 2455 v časti A Parcely registra "E"

 • pozemok parc. č. 15/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2,
 • pozemok parc. č. 435/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2,

II. schvaľuje

1. zámenu nehnuteľného majetku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Myjava.

Na základe zámeny prejde:

a) z majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do majetku Mesta Myjava nehnuteľný majetok v správe Združenej strednej školy, Trokanova č. 3, 907 01 Myjava, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava, a to pozemkov

zapísaných na LV č. 2455 o celkovej výmere 879 m2v časti A Parcely registra "E"

 • pozemok parc. č. 435/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2,
 • pozemok parc. č. 15/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2,

zároveň Mesto Myjava ako povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj v prospech správcu jeho majetku (pozemok parc. č. 1668) ako oprávneným z vecného bremena, vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu k areálu školy cez pozemky parc. č. 1661/2 a parc. č.1667/2 tak, ako je toto vecné bremeno znázornené v geometrickom pláne č. 1/07 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom, Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica, dňa 5.1.2007. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

b) z majetku Mesta Myjava do majetku Trenčianskeho samosprávneho krajanehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava, a to pozemkov o celkovej výmere 809 m2

 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/4 o výmere 807 m2,
 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/8 o výmere 2 m2,

vytvorených geometrickým plánom č. 88/05 zo dňa 29.09.2005 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom,Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica a úradne overeným Správou katastra v Myjave dňa 04.10.2005 pod číslom 198/05, z pôvodného pozemku zapísaného v LV č. 2179 v časti A majetková podstata parcely registra "E" parc. číslo 4143/2,

2. predmetnú zámenu nehnuteľného majetku bez finančného vyrovnania,

3. vyňatie dňom prevodu vlastníckeho práva:
a) nehnuteľného majetku zo správy Združenej strednej školy, Trokanova č. 3, 907 01 Myjava, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava zapísanom na LV č. 2455v časti A Parcely registra "E"

 • pozemok parc. č. 15/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2,
 • pozemok parc. č. 435/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2,

b) nehnuteľného majetku zo správy Strednej priemyselnej školy, SNP č. 8, 907 01 Myjava, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava

 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 1881/6 o výmere 132 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 88/05 zo dňa 29.09.2005 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom, Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica a úradne overeným Správou katastra v Myjave dňa 04.10.2005 pod číslom 198/05, z pôvodného pozemku zapísaného v LV č. 30 v časti A majetková podstata parcely registra "E" parc. číslo 4141/6,

4. kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Myjava, a to:

 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/7 o výmere 868 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 88/05 zo dňa 29.09.2005 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom, Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica a úradne overeným Správou katastra v Myjave dňa 04.10.2005 pod číslom 198/05, z pôvodného pozemku zapísaného v LV č. 2179 v časti A majetková podstata parcely registra „E“ parc. číslo 4143/2, do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja, za dohodnutú cenu 100,00 Sk/m2 celkovú kúpnu cenu 86 800,00 Sk (slovom osemdesiatšeasťtisícosemsto slovenských korún), za účelom majetkoprávneho vysporiadania areálu Gymnázia v Myjave,

5. zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Myjava, obec Myjava, okres Myjava dňom prevodu vlastníckeho práva do správy Gymnázia, Jablonská č. 301/5, 907 01 Myjava

a) špecifikovaného v bodoch II.1.b.) a II.4. vo vlastníctve Mesta Myjava

 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/4 o výmere 807 m2,
 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/7 o výmere 868 m2,
 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1881/8 o výmere 2 m2,

vytvorených geometrickým plánom č. 88/05 zo dňa 29.09.2005 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom, Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica a úradne overeným Správou katastra v Myjave dňa 04.10.2005 pod číslom 198/05, z pôvodného pozemku zapísanéhov LV č. 2179 v časti A majetková podstata parcely registra "E" parc. číslo 4143/2,

b) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Strednej priemyselnej školy, SNP č. 8, 907 01 Myjava

 • pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 1881/6 o výmere 132 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 88/05 zo dňa 29.09.2005 vyhotoveným Ing. Petrom Ladislavom – GEOLA, autorizovaným geodetom a kartografom, Robotnícka č. 80/74, 905 01 Senica a úradne overeným Správou katastra v Myjave dňa 04.10.2005 pod číslom 198/05, z pôvodného pozemku zapísaného v LV č. 30 v časti A majetková podstata parcely registra "E" parc. číslo 4141/6.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK