Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Letné rokovanie trenčianskych župných poslancov o etike a Zelených očiach

Dátum konania: 11. júla 2016
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 11.7.2016.pdf Pozvanka na Z TSK 11.7.2016.pdf (316,17 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 11.7.2016_.pdf Uznesenia 11.7.2016_.pdf (596,63 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xix_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xix_zasadnutie_ztsk.pdf (615,14 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 11.7.2016.pdf Zapisnica 11.7.2016.pdf (347,44 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VuC.html?aid=3784
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2016-07-11.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2016-07-11.mp3 (14,82 MB | 2:09:28 | 16kbps )

Jedna z ďalších krajských budov je už s nálepkou Predané!

V šiestich bodoch týkajúcich sa nakladania s krajským majetkom bola okrem iného so súhlasom krajských poslancov zverená správa majetku vynovených priestorov na Veľkomoravskej ulici Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, ktorá sa počas leta sťahuje zo svojho bývalého nevyhovujúceho pôsobiska.

Potešujúcou je informácia o predaji prebytočného majetku v správe SOŠ v Novom Meste nad Váhom za takmer 138 tis. eur, cenu o čosi vyššiu ako bol znalecký posudok. Majetok kraj odpredal na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (OVS), v ktorej uchádzač splnil všetky jej podmienky.

Krajskí poslanci vyhoveli potrebe usporiadať právny vzťah k pozemku v Pruskom z dôvodu výstavby čističky odpadových vôd a žiadosti obce Trenčianska Turná vyhoveli zriadením vecného bremena s jednorazovou odplatou obce z dôvodu výstavby kanalizácie. V januári poslanci rozhodli o zámene pozemkov medzi TSK a mestom Prievidza. Z areálu bývalej polikliniky v Prievidzi kraj so súhlasom poslancov po tomto rokovaní odstráni nefunkčnú nájazdovú rampu a chátrajúcu garáž.

S vyššími platmi pedagógov počíta aj kraj

Na zmenu organizácie stredných škôl a školských zariadení sú potrebné dva súhlasy krajských poslancov. Na tohtoročnom marcovom zastupiteľstve poslanci schválili  transformáciu Spojenej školy Partizánske na Strednú odbornú školu v Partizánskom. Rozhodnutie v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov schválili poslanci po prijatí súhlasného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zahlasovaním pre nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 24/2016. Schválením ďalšieho nového VZN č. 25/2016 bola zriadená Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Potrebné zmeny odhlasovali poslanci aj v zriaďovacích listinách škôl.

Štátom zvýšené tarifné platy od 1. septembra 2016 pre pedagogických a odborných zamestnancov o 6% sa premietlo do schváleného VZN č. 26/2016 o financovaní základných umeleckých škôl,  jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl,  jazykových škôl a školských zariadení štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. VZN nadobudne účinnosť 1.9.2016.

Trenčianska župa má „Zelené oči“

TSK si uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu. Ochranu a zvyšovanie kvality preto premietol do dlhodobého projektu Zelená župa. Kraj začal s projektom vo svojich viac ako 80 organizáciách a zadefinoval šesť základných okruhov, ktoré postupne napĺňa: nákup elektromobilov pre výkon práce zamestnancov, znižovanie energetickej náročnosti budov vo svojej správe, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, budovanie cyklotrás a cyklochodníkov, zavádzanie elektronickej župy alias „úradovania bez množstva papierov“ a v neposlednom rade podpora environmentálneho vzdelávania a osvety.

Schválenie VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK zapája do ochrany životného prostredia verejnosť a určuje podmienky pridelenia grantu. Dvomi základnými podmienkami pre udelenie grantu sú: 1. podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, 2. Žiadatelia o grant majú trvalý pobyt, resp. sídlo na území Trenčianskeho kraja a sú to obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, vrátane podnikateľov. Právnické a fyzické osoby - podnikatelia sú oprávnení žiadať o grant len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Celkovo grant plánuje s rozpočtom približne 35 tis. eur, do konca tohto roka je už v rozpočte vyčlenená suma 15 tis. eur. V rámci pozmeňujúceho poslaneckého návrhu Úrad TSK bude zverejňovať záverečné správy o enviroprojektoch po zaslaní ich vyúčtovania na svojom webovom sídle.

Schválený grant pod názvom „Zelené oči“ na podporu environmentálnych projektov v kraji má za cieľ finančne podporiť výučbové a osvetové programy pre školy a verejnosť, projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad, sprostredkovať odpovede na bežné otázky občanov ohľadom životného prostredia ekoporadenskou brožúrou z dielne TSK, podporiť Certifikované „Prírodné záhrady“ a podobne.

Ako vznikol názov Zelené oči? Má upriamiť náš zrak a našu myseľ na to, aby sme vnímali, čo všetko môžeme urobiť zelenšie. Stačí sa pozrieť okolo seba a vidieť aj v nenápadných aktivitách "zelený" prínos. Okrem iného ľudský cit pre rozlišovanie farieb nie je po celom spektre rovnomerne rozložený. Najvyššia citlivosť je v oblasti stredných vlnových dĺžok, v najsvetlejších častiach, tzn. medzi zelenou a oranžovou. V šere prevláda vnímanie svetla prostredníctvom tyčiniek, tzv. tyčinkové čiže skotopické videnie. Pri tomto videní je sietnica najcitlivejšia na zelenú farbu (Purkyněho jav).O názve rozhodla projektová rada Zelenej župy.

Projekty utužujú bratské vzťahy cezhraničných regiónov

Súčasťou rokovania Z TSK bolo schválenie šiestich Dohôd o spolupráci partnerov na projektoch v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Dohody sú podmienkou predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Znenie dohody je stanovené riadiacim orgánom, upravuje vzájomné práva a povinnosti partnerov počas realizácie projektu. Dohody sa týkajú projektov, v ktorých je TSK partnerom v oblastiach kultúry, vzdelávania aj sociálnej oblasti: Regionálne poradenské centrum SK-CZ,  Spoločná cesta k novému domovu, Rozvoj dovedností žáků v přirodovědních a technických oborech, „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva a Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí.

Realizácia projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 je plánovaná v roku 2017. Okrem schválenia dohôd je ďalšou podmienkou podania žiadosti schválenie spolufinancovania. Krajskí poslanci sa stotožnili so všetkými dvanástimi predloženými projektmi s celkovým spolufinancovaním TSK viac ako 158 tis. eur (spolufinancovanie projektov vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu). Projekty, ktoré budú predložené riadiacemu orgánu, t.j. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli vybrané na základe komunikácie s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Projektom s najväčším rozpočtom je „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície. Vedúcim partnerom projektu „TreBuChET“, ktorého celkový rozpočet je viac ako 1,5 mil. eur je TSK, cezhraničným partnerom je mesto Bučovice. Projekt okrem obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva, nadviazania cezhraničnej spolupráce zahŕňa vo svojej investičnej časti realizáciu južného opevnenia Trenčianskeho hradu, rekonštrukciu prístupovej cesty v lesoparku Brezina, obnovu a zatraktívnenie priľahlej časti Čerešňového sadu. Hlavný cezhraničný partner projektu „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“ je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Vily rodiny Milchovcov, v priestoroch ktorej pôsobí Považská knižnica. Následné projektové aktivity zvýšia atraktívnosť literatúry a kultúrneho dedičstva partnerských strán.

Odpovede na otázky, ako urobiť dobrý projekt, nájdete na Úrade TSK

Schválením realizácie a spolufinancovania projektu "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1" v rámci Operačného programu Technická pomoc vznikne na Úrade TSK poradenské centrum, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úrad vlády SR ako koordinátor Integrovanej siete informačno-poradenských centier a partner TSK týmto pomôže zabezpečiť prípravu a implementáciu kvalitných projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spolufinancovanie projektu predstavuje sumu 14 561,83 EUR čo je 4,83 % z celkových nákladov na projekt na dobu do 31.12.2018 a centrum bude mať troch zamestnancov.

Etika a morálka

Nositeľom myšlienky transparentnej krajskej samosprávy je jej predseda, ktorý predložil na rokovaní Etický kódex volených zástupcov TSK. Prostredníctvom všetkých komisií pri Z TSK sa s ním oboznámili krajskí poslanci, ktorí zaň zahlasovali. Trenčianska župa sa tak pridáva k samosprávam deklarujúcim svoju otvorenosť a transparentnosť. Etický kódex volených predstaviteľov TSK nadobudol účinnosť jeho schválením na rokovaní a vo svojich desiatich článkoch okrem iného upravuje etické pravidlá pre volebnú kampaň, konflikt záujmov, prijímanie darov, zneužitie funkcie, vzťahy s verejnosťou, majetkové priznania, definuje funkciu splnomocnenca pre etiku a v záverečných ustanoveniach sa volený predstaviteľ stotožňuje s jeho znením a je pripravený sa riadiť jeho ustanoveniami. Etický kódex má slúžiť ako praktická pomôcka na riešenie potenciálnych etických dilem. V júni t.r. bol prijatý aj Etický kódex zamestnanca TSK, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť aktuálneho pracovného poriadku zamestnancov TSK.

Kontrola

Krajskí poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Krajský kontrolór predložil Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl - december 2016. Spolu má Útvar hlavného kontrolóra naplánovaných 34 kontrol v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v oblasti kultúry, školstva, sociálnej oblasti, správy ciest a Úradu TSK, z toho 16 komplexných a 18 kontrol opatrení. Dokument "Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bol predložený na rokovanie z dôvodu legislatívnych zmien, ale aj na základe potreby aktualizovať viac ako 5 rokov platný dokument. Vo väčšine prípadov úlohy komisiám pri Z TSK pribudli.

Kompletný program, ako aj všetky materiály k rokovaniu Z TSK sú dostupné na stránke www.tsk.sk sekcia úradná tabuľa a nižšie, vrátane videozáznamu z rokovania. Trenčianski župní poslanci sa stretnú opäť 26. septembra 2016.

Fotogaléria

Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 01
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 02
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 03
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 04
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 05
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 06
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 07
Xix. zasadnutie zastupiteľstva tsk - 08

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK