Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 21. marca 2016
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 21.3.2016.pdf Pozvanka na Z TSK 21.3.2016.pdf (296,8 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 21.3.2016.pdf Uznesenia 21.3.2016.pdf (540,41 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xvii_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xvii_zasadnutie_ztsk.pdf (368,28 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 21.3.2016.pdf Zapisnica 21.3.2016.pdf (411,55 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=3748

Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) prerokovali v pondelok 21. marca 2016 podľa programu, ktorý v úvode schválili, spolu 12 bodov. V poradí sedemnáste rokovanie viedol predseda TSK Jaroslav Baška a zúčastnilo sa ho štyridsať poslancov. Rokovanie Z TSK bolo po druhýkrát dostupné aj v živom vysielaní na stránke www.tsk.sk.

 

Kontrola

Hlavný kontrolór TSK Richard Horváth predložil Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Pozitívna bola správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z jej záverov vyplynulo, že v celkovom hodnotení prišlo za rok 2015 spolu 36 sťažností, čo je o 20 menej, ako tomu bolo v roku 2014. Tento trend bol zaznamenaný aj v počte prijatých petícií. V roku 2015 boli celkovo 4, čo je o polovicu menej ako v roku 2014. Do tretice Z TSK zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.

Z dôvodu legislatívnych zmien a potreby ich zapracovania boli Z TSK schválené nové Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom zabezpečenia komplexného, kvalitného, účinného kontrolného systému v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a za účelom zabezpečenia jeho funkčnosti.

 

Majetok kraja

Z TSK schválilo všetkých päť navrhovaných bodov rokovania týkajúcich sa majetku kraja. V jednom z nich rozhodnutie krajských poslancov odbremenilo Strednú priemyselnú školu v Myjave od nevyužívaného majetku. TSK tak napĺňa svoj zámer, aby všetok prebytočný majetok stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nevyužívaný na výchovno-vzdelávací proces prešiel pod priamu správu kraja ako vlastníka tohto majetku, čím stredným školám šetrí značné finančné prostriedky.

 

Trenčiansky hrad sa zbaví kovovej zábrany situovanej na prístupovej ceste do objektu Trenčianskeho hradu v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zo znaleckého posudku vyplýva, že železná zábrana postavená v roku 2003 ako dočasná stratila svoje opodstatnenie. Po minuloročnej obhliadke bola zistená nadmerná korózia kovovej konštrukcie a roztrhnutie krycej fólie. Návštevníkom nehrozí jej odstránením žiadne nebezpečenstvo, nakoľko už v roku 2005 bola odbúraná trhlinou oddelená kritická časť po havárii hradby západného opevnenia. Odstránenie kovovej konštrukcie bude predmetom verejného obstarávania.

 

Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno sa realizovala v minulom roku z prostriedkov Regionálneho operačného programu. Celková investícia do rekonštrukcie takmer 7 km dlhej cesty vrátane jedného mostného objektu predstavovala viac ako 1,2 mil. Eur. Poslanci svojim súhlasom schválili správu tejto komunikácie Správe ciest TSK s účinnosťou od 01. 04. 2016 na dobu neurčitú. Uzatvoreniu zmluvy o zverení majetku do správy SC TSK predchádzal súhlas Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program TSK.

 

Školstvo                                                      

Namiesto dvoch súčasných stredných odborných škôl v Bánovciach nad Bebravou - Strednej odbornej školy, Farská a Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta - bude od 1.9.2016 jedna stredná škola – Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta. V rámci optimalizácie siete stredných škôl schválením Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016 došlo k zrušeniu Strednej odbornej školy Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou a súčasne schváleniu nástupníckej školy Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Pôvodne mal kraj zámer, aby bol škole uznaný názov priemyslovka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tento návrh na základe odporúčania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory neodsúhlasilo. Strednej odbornej škole strojníckej to však umožní stať sa Centrom odborného vzdelávania a prípravy (COVP), získať na zriadenie COVP finančné prostriedky, zapojiť sa do duálneho vzdelávania a poskytnúť zamestnávateľom kvalitne pripravených študentov v nových učebných odboroch. Všetky študijné a učebné odbory aj pracovnoprávne vzťahy od 1.9.2016 prejdú zo Strednej odbornej školy Juraja Ribaya na Strednú odbornú školu strojnícku v Bánovciach nad Bebravou. Následne schválené dodatky k zriaďovacej listine školy potvrdili tieto zmeny.

V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji a na základe požiadavky vedenia školy a Rady školy k 31.8.2016 Z TSK schválilo vyradenie Spojenej školy v Partizánskom s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia a následne od 1.9.2016 zaradenie študijných a učebných odborov na právneho nástupcu Strednú odbornú školu Partizánske, ktorej krajskí poslanci schválili aj čestný názov: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu. Škola sa chce v budúcnosti orientovať na rozvoj priemyslu, obchodu a služieb, ktoré sú v tomto okrese žiadané, k sieti odborov dopĺňa študijné odbory elektrotechnika a logistika. Rozhodnutia Z TSK musí následne schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dodatkom k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy v Myjave bola na žiadosť školy z jej podnikateľskej činnosti vypustená prevádzka autoškoly, schválenie dodatku k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom rozšírilo jej podnikateľskú činnosť o možnosť prenájmu športovísk.

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia prioritná os 4 dali krajskí poslanci zelenú dvom projektom, ktoré zlepšia podmienky vyučovacieho procesu ale hlavne zabezpečia zníženie energetickej náročnosti objektov na energie. Na projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza schválili krajskí poslanci spolufinancovanie vo výške takmer 34. tis. € a na projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie -1. etapa spolufinancovanie vo výške takmer 199. tis. €.

Na záver sedemnásteho rokovania Z TSK trenčiansky župan Jaroslav Baška poprial všetkým prítomným príjemné prežitie blížiacich sa jarných sviatkov.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK