Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Krajské zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet, župa investuje do rekonštrukcie ciest, modernizácie škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb

Dátum konania: 25. novembra 2019
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka_na_XX_Z_TSK_25_11_2019.pdf Pozvanka_na_XX_Z_TSK_25_11_2019.pdf (324,76 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia ztsk 25.11.2019_.pdf Uznesenia ztsk 25.11.2019_.pdf (981,88 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica 25.11.2019.pdf zapisnica 25.11.2019.pdf (843,5 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-MsZ.html?aid=4160

Poslednýkrát v roku 2019 sa krajský parlament zišiel v pondelok 25. novembra 2019 na XX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 41 poslancov. Schôdzu bolo už tradične možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk a aj na youtube.

Jedným z hlavných bodov novembrovej schôdze krajského parlamentu bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022. Ten je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2020 tvorí prebytok vo výške 21,14 mil. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v objeme približne 23,7 mil. eur. Schodok kapitálového rozpočtu sa okrem prebytku bežných výdavkov prekryje aj prebytkom finančných operácií. Najvýznamnejším zdrojom príjmov TSK sú daňové príjmy, ktoré predstavujú rozhodujúci zdroj financovania potrieb regiónu. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,7%. Vďaka očakávanému spomaleniu rastu slovenskej ekonomiky, ktoré spolu s legislatívnymi vplyvmi ťahajú daňové a odvodové príjmy smerom nadol, bol zaznamenaný medziročný pokles z 12 mil. eur v roku 2019 na približne 5 mil. v roku 2020. Nižší medziročný nárast daňových príjmov tak síce postačuje vykryť financovanie každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak vytvára menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo zdrojov EÚ. V rámci kapitálových príjmov dominujú granty a transfery vo výške 45,6 mil. eur, určené na financovanie implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a európskych štrukturálnych fondov.

Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení

Objem bežných výdavkov medziročne vzrástol o približne 18,5 mil. eur. Nárast je spôsobený predovšetkým valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1. januára 2020 vo výške 10%, ktorá zvyšuje rozpočtové krytie na tento účel v odhadovanom objeme takmer 3,3 mil. eur. K ďalším dôvodom nárastu objemu bežných výdavkov patrí aj novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá zaviedla povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom, zvýšená úhrada pre zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy na pokrytie predpokladanej straty, zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov či výdavkov na prevádzku škôl, ale tiež na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení, ako aj výdavkov na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. A napokon finančných prostriedkov určených na realizáciu dvoch nových neinvestičných projektov – Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Najvyšší podiel na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov má už tradične vzdelávanie, po ňom nasleduje doprava a sociálne zabezpečenie.

Viac ako 70 miliónov eur do zvýšenia kvality ciest, škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb

Kapitálové výdavky kraja medziročne vzrástli o takmer 7,2 mil. eur. Kryté sú najmä kapitálovými príjmami kraja a prebytkom bežného rozpočtu.

  • Najväčší objem financií, viac ako 40 mil. eur, opäť pre oblasť dopravy

Približne 2,5 mil. eur TSK v roku 2020 použije na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku. Financie vo výške 200 tis. eur sú určené na pokračovanie zvyšovania bezpečnosti na priechodoch pre chodcov. Pomerne vysoký objem finančných prostriedkov, a to vo výške viac ako 30 mil. eur, je určený na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov vo vlastníctve župy. Veľká časť bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2020 by sa malo pokračovať v rekonštrukcii 4 úsekov ciest z eurofondov, ktorá začala v tomto roku, a to v objeme 16,9 mil. eur. Na rekonštrukciu ďalších 5 úsekov pôjde 13,1 mil. eur. Kraj počíta aj s financiami na aktuálne spracovávaný Plán udržateľnej mobility TSK, výstavbu cyklotrasy Na bicykli po stopách histórie, Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre či realizáciu II. úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom, pričom celkové výdavky na projekt predstavujú sumu 4,38 mil. eur.

  • Modernizácia školských objektov v hodnote bezmála 16 mil. eur

Investície budú smerované prevažne do rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie, sociálnych zariadení, striech, vstupov do areálov, bleskozvodov a kanalizácie, ako aj zníženia energetickej náročnosti budov či obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a stravovacích zariadení. Za viac ako 12,5 mil. eur chce TSK na svojich stredných školách zrealizovať projekty financované z európskych fondov. Zväčša pôjde o zriadenie alebo modernizáciu centra odborného vzdelávania a prípravy, resp. modernizáciu odborného vzdelávania a zníženie energetickej náročnosti štyroch školských budov. Župa ráta aj s financiami na realizáciu projektu Hokejovej akadémie či dokončenie rekonštrukcie kuchyne a prestavby učební na dielne na Spojenej škole Púchov.

  • Nová prístrojová technika a modernizácia župných nemocníc za 6,5 mil. eur

Tento objem financií TSK investuje do zlepšenia technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi. Pre NsP Považská Bystrica je z tejto sumy určených viac ako 3,1 mil. eur, a to najmä na vybudovanie Centra diagnostiky, obstaranie mamografu s priamou digitalizáciou, rekonštrukciu elektroinštalácie či nákup 10 ks automatických externých defibrilátorov. V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach župa za 160 tis. eur zakúpi mamografický prístroj, ďalšie financie v objeme takmer 1,2 mil. eur pôjdu na napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj. Za bezmála 2 mil. eur bude komplexne zrekonštruovaná stravovacia prevádzka, kuchyňa a práčovňa v NsP Myjava, a to vrátane nového zariadenia.

  • Do oblasti kultúrnych služieb pôjde viac ako 1,4 mil. eur

Na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v starej budove Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi pôjde zo župného rozpočtu približne 26 tis. eur. Do prestavby objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici župa zainvestuje ďalších 100 tis. eur. Na implementáciu projektu TreBuChET sú vyčlenené financie vo výške viac ako 1,3 mil. eur

  • Župa zlepší podmienky poskytovania a dostupnosti v oblasti sociálnych služieb za viac ako 4,7 mil. eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia kraj plánuje najväčšie investície v CSS – Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu C a B a rekonštrukcie vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov za približne 622 tis. eur. V CSS – AVE pôjde na pokračovanie rekonštrukcie budovy zariadenia približne 510 tis. eur, na vybudovanie kanalizačnej prípojky v CSS – SLOVEN ďalších takmer 327 tis. eur.

V roku 2020 kraj investuje do súvislých opráv ciest 6 miliónov eur

Do zlepšenia stavu krajských ciest II. a III. triedy župa v roku 2020 zainvestuje 6 miliónov eur. Za túto sumu plánuje opraviť vo všetkých okresoch dokopy 42 úsekov ciest v dĺžke 51 kilometrov. Opätovne pôjde o súvislé opravy ciest, pričom naviac, až 7,3 km, sa opraví v okrese Bánovce nad Bebravou. 

Nakoľko sa zvyšovanie tarifných platov od 1. januára 2020 dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva, a to v priemere o 10%, pristúpilo Z TSK k úprave výšky príspevkov pre jazykovú školu a školské zariadenia, ktorá je definovaná vo VZN o financovaní škôl a školských zariadení, a tiež výšky dotácií poskytnutých cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých, jazykových škôl a školských zariadení. Schválené boli aj dodatky k zriaďovateľským listinám Gymnázia v Novom Meste nad Váhom a Strednej športovej školy v Trenčíne, ktoré boli doplnené o podnikateľskú činnosť.

Nová forma hlasovania v rámci Participatívneho–komunitného rozpočtu

Snaha o znižovanie administratívnej záťaže a nové pravidlá ochrany osobných údajov podnietili krajský parlament k aktualizácii všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré upravuje pravidlá poskytovania dotácií v rámci Participatívneho–komunitného rozpočtu (PaKR) TSK. VZN sa upravuje najmä o formu hlasovania, pričom financie zostanú aj v roku 2020 nezmenené, tzn. 200 tis. eur. Po novom budú obyvatelia kraja za projekty hlasovať prostredníctvom SMS, nariadenie tiež stanovuje minimálny počet hlasov vo verejnom hlasovaní na 150. Všetky náklady spojené s hlasovaním pritom znáša TSK. Mení sa aj počet osôb, ktoré vyjadrujú súhlas s podporou predkladaného projektu z 15 na 30 a upravil sa tiež rozsah dokladov, ktoré musí žiadateľ predložiť.

Župa vo svojich nemocniciach zavádza jednotný dotazník spokojnosti pacienta

Informácie o tom, ako pacienti troch župných nemocníc vnímajú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, či sú spokojní s prístupom lekárov a sestier na oddeleniach a či sa im zlepšila aj kvalita života, bude župa po novom zisťovať prostredníctvom jednotného dotazníka spokojnosti. Zavedený by mal byť od začiatku budúceho roka. Dotazník pozostáva zo siedmich častí a má celkom 34 otázok. Od doteraz používaných dotazníkov sa líši v tom, že sa zameriava aj na vnímanie kvality života pacienta v čase prijatia do nemocnice a následne po jeho prepustení. Ponúka tiež možnosť napísať návrh na zlepšenie na oddelení. Jeho príprava a pilotné testovanie trvalo viac ako pol roka.

Trenčianska župa bude spolupracovať s jedným z najväčších regiónov Ukrajiny

Zastupiteľstvo TSK na svojom novembrovom zasadnutí tiež prerokovalo a schválilo dohodu o spolupráci s Černihivskou oblasťou, ktorá je situovaná na hranici troch štátov – Ukrajiny, Ruska a Bieloruska. Vzhľadom na významný ekonomicko-geografický potenciál by malo ísť o spoluprácu najmä v oblasti cestovného ruchu či školských a kultúrnych výmen.

Zastupiteľstvo udelí verejné uznanie za rok 2019 jednému kolektívu

Na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK sa poslanci krajského parlamentu rozhodli udeliť verejné uznanie v podobe Ceny TSK za rok 2019 Folklórnej skupine Podžiaran, a to za mimoriadny prínos v oblasti uchovávania a prezentácie tradícií a zvykov z oblasti Papradna. Tá sa významnou mierou pričinila aj o zisk titulu Dedina roka, ktorým sa v roku 2019 pýši práve obec Papradno z Považskobystrického okresu.

Kraj žiada o financie z eurofondov na realizáciu projektov z oblasti sociálnych služieb i zamestnanosti v hornonitrianskom regióne

V rámci OP Ľudské zdroje župa žiada o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Ten rieši najmä problém očakávanej straty zamestnania v banskom priemysle ako dôsledok útlmu banskej činnosti na hornej Nitry. Jeho cieľom je nielen nájsť uplatnenie prepusteným zamestnancom Hornonitrianskych baní v Prievidzi, ale tiež nastavenie systematickej práce s nimi, ktorá zahŕňa ponuku ich ďalšieho uplatnenia či pomoc s adaptačným procesom na nové profesijné zameranie. Celkový predpokladaný rozpočet národného projektu je viac ako 15,5 mil. eur, z toho je rozpočet TSK vo výške takmer 3 mil. eur. Spolufinancovanie kraja predstavuje viac ako 148 tisíc eur.

Druhým projektom je Podpora AAL v podmienkach TSK, teda vytvorenie podmienok  pre aktívne bývanie s podporou okolia, pre ktorý župa žiada o nenávratný finančný príspevok z OP Integrovaná infraštruktúra. Projekt je zameraný na zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín. Založený je na monitorovaní domáceho prostredia a pohybu monitorovanej osoby aj mimo neho. Zaznamenané signály sa spracujú, čo umožní identifikáciu neštandardnej situácie a vyšle alarm dohliadajúcej osobe. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 5 mil. eur, pričom výška spolufinancovania kraja je max. 250 tis. eur.

Ani v programe novembrového rokovania krajského parlamentu nechýbali návrhy na riešenie prebytočného majetku župy. Poslanci medzi trinástimi bodmi týkajúcimi sa majetku schválili napr. zverenie zrekonštruovaného monobloku (operačných sál) do majetku NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach či prebytočnosť a ponuku na predaj nevyužívaných priestorov učební a dielní bývalej zváračskej školy v Prievidzi i priestory školy a kuchyne Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa menia aj zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK a členov komisií pri Z TSK, ktorí nie sú poslancami. Na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku poslanci tiež schválili aktualizovaný Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie 2014 - 2020. Ten obsahuje predovšetkým investičné projektové zámery z programov EÚ najviac relevantných pre TSK – IROP, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR či OP Kvalita životného prostredia.

Prerokovaný a schválený bol aj plán činnosti Z TSK na I. polrok 2020, s plánovanými zasadnutiami krajského parlamentu 27. januára, 23. marca a 4. mája 2020, ako aj plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok budúceho roku. Hlavný kontrolór predniesol poslancom Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIX. Zasadnutí Zastupiteľstva TSK.

Posledné tohtoročné stretnutie členov župného parlamentu svojím kultúrnym vstupom obohatil Komorný orchester mesta Trenčín. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného plánu činnosti Zastupiteľstva TSK uskutoční 27. januára 2020.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK