Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 530/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

schvaľue

A) overovateľov zápisnice:

I. overovateľ: Ing. Anna HALINÁROVÁ
II. overovateľ: Bc. Rastislav ČEPÁK 

B) program XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 29.4.2013, s úpravou na základe návrhu p. predsedu:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková –zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 13/2012 zo dňa 22. augusta 2012 a VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012 režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov, v znení VZN č. 14/2012 zo dňa 19. decembra 2012. 
  Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci odboru finančného
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby za I. štvrťrok 2013.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok OvZP TSK.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 7. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb.
  Predkladá: Mgr. Behrová - vedúca odboru soc. pomoci
 8. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Behrová - vedúca odboru soc. pomoci
  a) Návrh na schválenie DODATKU č. 1 k Organizačnému poriadku Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza.
  b) Návrh na schválenie DODATKU č. 4 k Organizačnému poriadku Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, ul. Bernolákova č.14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 9. Štandardy kvality sociálnych služieb.
  Predkladá: Mgr. Behrová - vedúca odboru soc. pomoci
 10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2013, ktorým sa ruší školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 11. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Športová 675, 916 01 Stará Turá. 
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.
  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín.
  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.
  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava.
  h) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
  i) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
  j) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Športového gymnázia, Staničná 6, 911 05 Trenčín.
  k) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  l) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, 972 71 Nováky.
  m) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza. – uvedený bod bol vypustený z programu rokovania
  n) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Gymnázia, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
  o) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, 972 51 Handlová.
  p) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
  r) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 12. Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Rastislavova 332, Nováky ako súčasť Strednej odbornej školy T. Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení SR.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 13. Informácia o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Šajbidorová–pover.ved.odboru kultúry
 14. Informatívna správa o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu v prvom štvrťroku 2013.
  Predkladá: PaedDr. Maliariková-pover.riad. odboru MS
 15. Informatívna správa - Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2014-2016.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 16. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2012.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH–vedúca odb.zdrav.a HF
 17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Štrukturálnych fondov a iných programov.
  Predkladá: Ing. Urbanová-vedúca odd.implem.projektov
 18. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 19. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK