Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 24. júna 2013
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20130624.XXVdoc.pdf Uznesenia_20130624.XXVdoc.pdf (189,17 kB)
Zoznam uznesení: 565-610
Zoznam hlasovaní: 20130624
Počet poslancov: 45

Na XXV. zasadnutí sa zišlo v pondelok 24. júna 2013 Zastupiteľstvo TSK. V úvode poslanci prerokovali a schválili Záverečný účet TSK za rok 2012 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Najočakávanejším bodom programu bol návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015. Predložený návrh rozpočtu aj s vopred neprerokovanými poslaneckými pozmeňovacími návrhmi regionálny parlament schválil.

Regionálni poslanci potom schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej či fyzickej osoby za II. štvrťrok 2013. Vzápätí Zastupiteľstvo prerokovalo VZN č.23/2013, ktorým sa ruší Škola v prírode v Kľačne. Pri hlasovaní bol však v sále nižší počet poslancov, a na schválenie návrhu potrebnou trojpätinovou väčšinou poslancov chýbali dva hlasy. Schválené boli dodatky k organizačným poriadkom 24-och stredných škôl v kraji, čím pokračuje trend znižovania počtu zamestnancov, primerane k poklesu žiakov.

Schválením VZN č.21/2013 regionálny parlament zohľadnil protest prokurátora a upravil pravidlá úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v súlade s jeho výhradami. Poslanci schválili aj štyri dodatky k organizačným poriadkom sociálnych zariadení a jeden dodatok k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb DOMINO v Prievidzi.

Regionálni poslanci schválili realizáciu a spolufinancovanie 12-ich mikroprojektov, ktoré predložili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR na roky 2007 - 2013.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyhodnotenie zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji za zimné obdobie 2012/2013 a Výročnú správu o činnosti a hospodárení Správy ciest TSK za rok 2012.

Poslanci si vypočuli aj informatívnu správu o náhrade preukázanej straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2012 zmluvným dopravcom. V tejto súvislosti schválili aj uznesenie o úhrade preukázanej straty v sume 222 658 eur pre SAD Prievidza a 658 986 eur pre SAD Trenčín.

V závere Zastupiteľstvo TSK schválilo Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, ako aj plán zasadnutí Zastupiteľstva TSK v 2. polroku 2013. Regionálny parlament bude rokovať 26. augusta, 28. októbra a 16. decembra 2013, vždy od 13.00 h.

V závere rokovania poslanec Ján Krátky navrhol, aby sa hneď po skončení XXV. zasadnutía uskutočnilo mimoriadne XXVI. rokovanie Zastupiteľstva TSK s jediným bodom: Návrh VZN, ktorým sa ruší Škola v prirode v Kľačne k 30. júnu 2013. Návrh získal potrebnú trojpätinovú väčšinu hlasov a mimoriadne zasadnutie sa skončilo.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK