Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Poslanci zasadli do svojich lavíc poslednýkrát v aktuálnom volebnom období

Dátum konania: 26. septembra 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_XXXIX_ztsk_26-9-2022.pdf pozvanka_XXXIX_ztsk_26-9-2022.pdf (227,48 kB)
Uznesenia: vzn/uznesenia_ztsk_26-9-2022.pdf uznesenia_ztsk_26-9-2022.pdf (460,95 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_ztsk_26-09-2022.pdf hlasovanie_poslancov_ztsk_26-09-2022.pdf (433,92 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_26.9.2022.pdf zapisnica_ztsk_26.9.2022.pdf (418,22 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4625
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ztsk_26-09-2022.mp3 zvukovyzaznam_ztsk_26-09-2022.mp3 (17,31 MB | 2:31:11 | 16kbps )

V poradí XXXIX. rokovanie krajského parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 26. septembra 2022 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za účasti 37 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, opäť s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu septembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2022. Následne krajský parlament prerokoval a schválil viacero návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK, medzi inými:

  • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja pozemku v k. ú. Jasenica v prospech obce Jasenica, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento pozemok plánuje obec využiť na vybudovanie chodníka, v súbehu s cestou III/1978 Papradno – Podjavorník spojka, na realizáciu ktorého chce žiadať finančný príspevok zo zdrojov EÚ, preto je potrebné zdokladovať majetkovoprávny vzťah k tomuto pozemku.
  • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja pozemku v k. ú. Nimnica v prospech Železníc SR, Bratislava – ide o pozemok, na ktorom bola v rámci modernizácie trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km/h vybudovaná prístupová komunikácia k východnému portálu tunela Diel.
  • Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku v k. ú. Nitrianske Pravno od obce Nitrianske Pravno. Odkúpený pozemok by mal prispieť k lepšiemu využitiu a majetkovoprávnemu vysporiadaniu vzťahu k pozemku, ktorého časť sa nachádza pod stavbami CSS – Bôrik Nitrianske Pravno.
  • Prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – sociálnej budovy, skladu a pozemkov tvoriacich areál SOŠ Nové Mesto nad Váhom formou obchodnej verejnej súťaže víťaznému uchádzačovi za ponúknutú cenu 427 tis. eur.
  • Zriadenie vecného bremena na stavbe v správe Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, ktorá vznikla s pomocou príspevku na podporu športu v prospech Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Bezodplatné vecné bremeno spočíva v užívaní športovej infraštruktúry na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry v rozsahu najmenej 2 športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť 3 kalendárne dni.

modernizácie trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km/h

Župa s univerzitou uzatvorí zmluvu o združení finančných prostriedkov

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje spolu s viacerými subjektmi, vrátane Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, spolupracovať na vybudovaní, udržateľnosti a funkčnej koexistencii stredoškolsko-vysokoškolského areálu EDUTECH campus v Púchove. V rámci neho sa pripravuje aj zriadenie a prevádzka inovačno-kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a profilácia Spojenej školy v Púchove na strednú školu moderného typu, s využitím možností poskytovaných Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, grantmi, dotáciami a vlastnými zdrojmi pre rozvoj kreatívneho talentu a technologických inovácií. Práve z dôvodu investorského a realizačného zabezpečenia tohto projektu dôjde k združeniu finančných prostriedkov a úprave práv a povinností zmluvných strán uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci. Tá špecifikuje nehnuteľnosti tvoriace areál campusu, spôsob združovania finančných prostriedkov, mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní stavby, určuje zodpovednosť za jej realizáciu a stanovuje spôsob úpravy vlastníckych vzťahov po dokončení jej realizácie.

stredoškolsko-vysokoškolského areálu EDUTECH campus v Púchove

Hospodárenie kraja v I. polroku tohto roka prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí

Bežné príjmy TSK boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity po pandemickom roku plánované s výrazným medziročným nárastom na úrovni 177,48 mil. eur. K termínu hodnoteného obdobia sa tento plán podarilo naplniť na 50,45%, čo predstavuje objem 89,54 mil. eur. Rozhodujúci podiel na tom mala najmä hlavná kategória Daňové príjmy s medziročným nárastom podielových daní o takmer 6 149 tis. eur. Nárast, 828 tis. eur, bol zaznamenaný aj v kategórii Nedaňových príjmov, kde sa hodnoty vrátili na úroveň spred koronakrízy, teda roku 2019. Priaznivý vývoj posilnili aj výsledky kategórie Granty a transfery, kde medziročný nárast v plnení príjmov predstavoval takmer 1 586 tis. eur.    

Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 5,58 mil. eur, čo predstavuje 13,51% z rozpočtovanej sumy 41,29 mil. eur. Vyššie plnenie sa nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z dvoch hlavných kategórií – Nedaňové príjmy a Granty a transfery, pod čo sa podpísala najmä globálna pandémia a v prípade implementácie projektov financovaných z Európskych investičných a štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí NFP. Hlavná kategória Granty a transfery zaznamenala, podobne ako v minulom období, veľmi nízke percento plnenia na úrovni 13,23%.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 79,99 mil. eur, čo predstavuje 47,16% z rozpočtovaného objemu 169,62 mil. eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 3 499 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol predmetom schvaľovania, aj odrazom svižnejšieho tempa oživovania slovenskej ekonomiky po nepriaznivom pandemickom období. Na druhej strane bol ovplyvnený aj nečakanou inváziou Ruska na Ukrajinu, vojnový konflikt a následné sankcie proti Rusku spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií.

TSK čerpal kapitálové výdavky v objeme 14,56 mil. eur, čo predstavuje 17,6% z rozpočtovanej sumy 82,73 mil. eur, z toho:

  • čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov v rámci európskych štrukturálnych fondov – 4,7 mil. eur, tzn. 9,41% zo sumy 49,98 mil. eur,
  • čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 9,86 mil. eur, tzn. 30,11% z rozpočtovanej sumy 32,75 mil. eur, a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 354 tis. eur. Najväčšie investície boli na úseku Dopravy a súviseli s vybudovaním prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál či s nákupom techniky na údržbu komunikácií.

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022 - 2030

TSK má nový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022 - 2030

Hlavným dôvodom jeho spracovania bolo končiace sa programové obdobie, pre ktoré bol vypracovaný predchádzajúci rozvojový dokument, ďalšími okolnosťami bolo nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ, definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030, nové opatrenia a ciele v súvislosti s klimatickou zmenou, nástupom priemyselnej revolúcie 4.0, transformáciou uhoľného regiónu horná Nitra, ako aj vyššia potreba územnej spolupráce. Hlavným cieľom župy pre roky 2022 – 2023 je úspešná transformácia kraja na inovatívnu zelenú regionálnu ekonomiku s vysokou odolnosťou voči dopadom klimatickej zmeny a dostupnou ekologickou integrovanou dopravou. Čo sa týka štruktúry, program obsahuje analytické východiská, strategickú a programovú časť, realizačnú a finančnú časť, Akčný plán, implementačnú, monitorovaciu časť a prílohy. Prílohou je aj Integrovaná územná stratégia, ktorej spracovanie stále prebieha. PHRSR TSK je záväzný rozvojový dokument, ktorý má dopad na celý región a jeho obyvateľov. Všetky projekty v rámci kraja, ktorých financovanie je plánované z fondov EÚ, musia povinne deklarovať súlad s týmto dokumentom. Jeho aktualizácia bude vykonaná podľa potreby a schvaľuje ju Zastupiteľstvo TSK.

Poslanci schválili vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania

Analytická časť je aktualizovaná o prehľad škôl a školských zariadení a počet žiakov v školskom roku 2021/2022. Je východiskom pre plánovaciu časť, ktorá stanovuje dva hlavné ciele na zlepšenie ponuky odborov a kvalitu a atraktivitu vzdelávania s cieľom zvyšovania uplatnenia absolventov na trhu práce. Plánovacia časť pozostáva z 9 kľúčových priorít, každá má svoje špecifické ciele, ktoré boli vyhodnotené. Pri optimalizácii siete stredných škôl sa v územnej pôsobnosti TSK rozpísalo 20% žiakov do 1. ročníkov na gymnáziá, do siete škôl sa zaradilo 6 nových odborov vzdelávania. Zvýšil sa počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti, tuzemskú, zahraničnú alebo výmennú stáž medzi školami. Vyhodnocoval sa tiež počet škôl, v ktorých sa realizuje celoživotné vzdelávanie, počet žiakov na škole s celoslovenskou pôsobnosťou, počet oblastí, na ktoré stredné školy vypracovali samohodnotiace správy. V súvislosti so vzdelávaním pre potreby trhu práce sa zvýšil počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Medzi kľúčové priority patrilo aj zapájanie škôl do projektov podporených spolufinancovaním TSK.

Poslanci schválili vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania

KOCR Trenčín región sa v minulom roku sústredila najmä na podporu domáceho cestovného ruchu

Podporiť domáci cestovný ruch a zvýšiť atraktivitu národných kultúrnych pamiatok sa KOCR Trenčín región rozhodla aj prostredníctvom osadenia nových grafických panelov pri hradných zrúcaninách, organizovaním letných súťaží pre rodiny s deťmi zas lákala návštevníkov do prírodných lokalít a prezentovala aj cyklotrasy v kraji. Marketingová kampaň upriamila pozornosť na kúpele a ich prínos pri liečbe a prevencii ochorenia COVID-19. Všetky tieto aktivity prispeli k zmierneniu prepadu počtu návštevníkov v kraji za uplynulý rok.  

osadenia nových grafických panelov pri hradných zrúcaninách, organizovaním letných súťaží pre rodiny s deťmi 

Do čela dvoch nemocníc a Správy ciest TSK boli menovaní riaditelia

Zastupiteľstvo menovalo do vedenia dvoch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a jednej príspevkovej organizácie riaditeľov, ktorí vzišli z výberových konaní. Na všetkých troch postoch pritom potvrdili doterajších zamestnancov poverených ich riadením. Svoje pozície obhájili nielen na výberovom konaní, ale aj výsledkami, ktoré dosiahli počas doby trvania poverenia či svojimi kvalifikačnými a odbornými predpokladmi. Za riaditeľa Správy ciest TSK zastupiteľstvo od 1.10.2022 menuje Ing. Radovana Karkuša, Nemocnicu s poliklinikou Myjava bude od rovnakého dátumu vo funkcii riaditeľky viesť PhDr. Elena Štefíková, MPH a do čela Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bol vymenovaný Mgr. Peter Glatz.

V závere rokovania sa predseda TSK Jaroslav Baška poďakoval poslancom za ich prácu v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja vo volebnom období 2017 – 2022.

Fotogaléria

ilustračné foto - tunel Diel, zdroj: REMING Consult, a.s.
ilustračné foto - podpis memoranda EDUTECH
ilustračné foto - podpis memoranda EDUTECH
ilustračné foto - stredné školstvo
ilustračné foto - stredné školstvo
ilustračné foto - stredné školstvo
ilustračné foto - stredné školstvo
grafické panely pri hradných zrúcaninách
grafické panely pri hradných zrúcaninách
letná hra KOCR Trenčín región
letná hra KOCR Trenčín región

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK