Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - FO

Žiadateľ - fyzická osoba (ďalej len FO) o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti predloží samosprávnemu kraju nasledovné doklady:

Žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, IČO; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,  rodné číslo odborného zástupcu,  ak je ustanovený
 • druh  poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • miesto prevádzkovania
 • deň začatia poskytovania lekárenskej starostlivosti

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • doklad o nájomnom vzťahu alebo vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ poskytovať lekárenskú starostlivosť
 • súhlasný posudok  Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • záväzné stanovisko obce k začatiu  činnosti a umiestneniu zariadenia
 • živnostenský list FO
 • výpis z registra trestov  FO nie starší ako 3 mesiace
 • licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, resp. ak je ustanovený OZ – licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu, resp. maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii  pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok
 • ak je ustanovený odborný zástupca - výpis z registra trestov odborného zástupcu nie starší ako 3 mesiace
 • notársky overené čestné prehlásenie FO resp. odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 6  zákona o lieku
 • ak je ustanovený odborný zástupca  - pracovnú zmluvu odborného zástupcu

Doklady musia byť predložené buď v originálnom vyhotovení alebo overené fotokópie.

V súlade s položkou č. 150  písm. d) Sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je potrebné pri podaní žiadosti uhradiť správny poplatok za vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výške 80,00 Eur.

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 07

prípadne priamo v pokladni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E
Čestne vyhlasujem, že mi v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o povolenie nebolo zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 10 ods.1 písm. a) až d) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení, konkrétne, že mi nebolo zrušené povolenie vzhľadom k tomu, že by som :

 • opakovane závažným spôsobom porušoval/a ustanovenia zákona č. 362/2011 Z. z.,
 • neodstránil/a zistené nedostatky v lehote určenej správnym orgánom v rozhodnutí o pozastavení činnosti,
 • vykonával/a činnosť aj po vydaní rozhodnutia o pozastavení činnosti,
 • získal/a povolenie na základe nepravdivých údajov

Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Podpis na čestnom vyhlásení musí byť overený notárom alebo matrikou.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK