Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - PO

Žiadateľ – právnická osoba (ďalej len „PO“) o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti predloží samosprávnemu kraju nasledovné doklady:

Žiadosť, ktorá obsahuje:

 • obchodné meno,  sídlo, právnu formu, IČO,
 • meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
 • meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,  rodné číslo odborného zástupcu 
 • druh poskytovania lekárenskej starostlivosti
 • miesto prevádzkovania
 • deň začatia poskytovania lekárenskej starostlivosti

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • doklad o nájomnom vzťahu alebo vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ poskytovať lekárenskú starostlivosť
 • súhlasný posudok  Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • výpis z obchodného registra alebo doklad o založení právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace
 • výpisy z registra trestov štatutárnych zástupcov nie staršie ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti PO podľa § 3 ods. 6  zákona o lieku, doklad predkladá aj odborný zástupca(ďalej len „OZ“), ak je členom štatutárneho orgánu
 • doklad o odbornej spôsobilosti OZ  - licenciu na výkon činnosti OZ, maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii  pre výdajňu audio-protetických zdravotníckych pomôcok
 • výpis z registra trestov OZ nie starší ako 3 mesiace
 • notársky overené čestné vyhlásenie OZ, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni
 • záväzné stanovisko obce k začatiu  činnosti a umiestneniu zariadenia
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu s výnimkou ak je OZ štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu

Doklady musia byť predložené buď v originálnom vyhotovení alebo overené fotokópie.

V súlade s položkou č. 150  písm. d) Sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je potrebné pri podaní žiadosti uhradiť správny poplatok za vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výške 500,00 Eur.

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 07

prípadne priamo v pokladni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E
Čestne vyhlasujeme, že spoločnosti ................................................ nebolo v období dvoch rokov pred podaním tejto žiadosti zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 10 ods.1 písm. a) až d) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení, konkrétne, že spoločnosti nebolo zrušené povolenie vzhľadom k tomu, že by spoločnosť:

 • opakovane závažným spôsobom porušovala ustanovenia zákona č. 362/2011 Z. z.,
 • neodstránila zistené nedostatky v lehote určenej správnym orgánom v rozhodnutí o pozastavení činnosti,
 • vykonávala činnosť aj po vydaní rozhodnutia o pozastavení činnosti,
 • získala povolenie na základe nepravdivých údajov

Zároveň vyhlasujeme, že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Podpis štatutára na čestnom vyhlásení musí byť overený notárom alebo matrikou.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK