Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - FO

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva v súlade s ust.
§ 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) povolenia na prevádzkovanie nasledovných zdravotníckych zariadení:

 1. ambulancie, okrem ambulancie záchrannej zdravotnej služby
 2. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 3. stacionára
 4. polikliniky
 5. agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 6. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 7. všeobecnej nemocnice
 8. liečebne
 9. hospicu
 10. domu ošetrovateľskej starostlivosti
 11. mobilného hospicu

Doklady, potrebné pre vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZ pre fyzickú osobu:

žiadosť (v žiadosti uvedie):

 • meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
 • miesto trvalého pobytu (ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky),
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie.

k žiadosti je potrebné doložiť:

 1. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania (vydáva príslušná stavovská organizácia - komora),
 2. doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 3. rozhodnutie prislušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.
 4. čestné vyhlásenie, že žiadateľ v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemal zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé,
 5. fotokópiu potvrdenie o pridelení IČO

Znenie čestného vyhlásenia je nasledovné:

 


Č E S T N É V Y H L Á S E N I E

Čestne vyhlasujem, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti som nemal/nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

 • že som nezískal/nezískala povolenie na základe nepravdivých údajov
 • nebolo mi zrušené povolenie na základe neodstránenia nedostatkov v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

 


 

Predložené doklady musia byť originály alebo overené fotokópie (okrem fotokópie pôvodných ordinačných hodín).

Na čestnom vyhlásení sa vyžaduje osvedčenie pravosti podpisu žiadateľa.

V súlade s položkou č. 150 Sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vo výške 80,00 Eur. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak poplatok nebude uhradený, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví.

Správny poplatok je možné uhradiť prevodom z Vášho účtu na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 07

špecifický symbol: IČO

alebo priamo v pokladni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust.§ 79 ods.1 písm. f/ zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a tieto aj dodržiavať. V tejto súvislosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predložiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju na schválenie ordinačné hodiny.

V dokumentoch na stiahnutie uvádzame vzor žiadosti o vydanie povolenia.

Samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje poskytovateľom

všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
špecializovanej zubno – lekárskej ambulantnej starostlivosti

zdravotné obvody.

V dokumentoch na stiahnutie uvádzame vzor žiadosti o určenie zdravotného obvodu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK