Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - PO

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva v súlade s ust.
§ 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) povolenia na prevádzkovanie nasledovných zdravotníckych zariadení:

 1. ambulancie, okrem ambulancie záchrannej zdravotnej služby
 2. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 3. stacionára
 4. polikliniky
 5. agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 6. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 7. všeobecnej nemocnice
 8. liečebne
 9. hospicu
 10. domu ošetrovateľskej starostlivosti
 11. mobilného hospicu

Doklady, potrebné pre vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZ pre Právnickú osobu:

žiadosť (v žiadosti uvedie):

 • obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo (ak už bolo pridelené), meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
 • miesto trvalého pobytu odborného zástupcu (ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, uviesť aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky),
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
 • miesto prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

  ku žiadosti je potrebné doložiť:

  1. doklad o založení právnickej osoby a ak ide i právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,
  2. rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu – s vyznačením právoplatnosti (vydáva príslušná stavovská organizácia - komora),
  3. doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
  4. rozhodnutie prislušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.
  5. pracovnú zmluvu, alebo obdobnú zmluvu právnickej osoby s odborným zástupcom.
  6. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemal zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.
  7. výpis z registra trestov na právnickú osobu nie starším ako 3 mesiace, ktorý preukazuje bezúhonnosť právnickej osoby.

Upozorňujeme, že podľa ust. § 12 ods. 10 zákona č. 578/2005 Z.z. pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa určí odborný zástupca pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov (ust. § 27 písm. a/ - e/), ktorí budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Podľa ust. § 12 ods. 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie, uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu. Upozorňujeme, že pri nedodržaní tejto zákonnej podmienky môže samosprávny kraj uložiť v súlade s ust. § 82 ods. 3 písm. d) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odbornému zástupcovi pokutu vo výške až do 33 193 Eur.

Znenie čestného vyhlásenia je nasledovné:

 


Č E S T N É V Y H L Á S E N I E

 

Čestne vyhlasujeme, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nebolo spoločnosti ............................... zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

 • že spoločnosť nezískala povolenie na základe nepravdivých údajov,
 • spoločnosti nebolo zrušené povolenie na základe neodstránenia nedostatkov v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,
 • spoločnosti nebolo zrušené povolenie vzhľadom k tomu, že nezačala prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia a, že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

 


 

Na čestnom vyhlásení sa vyžaduje osvedčenie pravosti podpisu osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti.

Doklady predložiť v originálnom vyhotovení alebo ich overenú fotokópiu

Upozornenie: Fyzická osoba je povinná pri zmene prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia (transformácia z FO na PO) požiadať TSK o zrušenie povolenia.

V súlade s položkou č. 150 Sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vo výške 500,00 Eur. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak poplatok nebude uhradený, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví.

Správny poplatok je možné uhradiť prevodom z Vášho účtu na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 07

špecifický symbol: IČO

alebo priamo v pokladni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust.§ 79 ods.1 písm. f/ zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a tieto aj dodržiavať. V tejto súvislosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predložiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju na schválenie ordinačné hodiny.

V dokumentoch na stiahnutie uvádzame vzor žiadosti o vydanie povolenia.

Samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje poskytovateľom

všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
špecializovanej zubno – lekárskej ambulantnej starostlivosti zdravotné obvody.

V dokumentoch na stiahnutie uvádzame vzor žiadosti o určenie zdravotného obvodu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK