Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmeny v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Zmeny, ktoré vyžadujú vydanie rozhodnutia

Držiteľ povolenia je povinný požiadať správny orgán o vydanie nového povolenia pri:

 • zmene miesta výkonu činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne, výdajne ZP
 • zmene osoby odborného zástupcu

Držiteľ povolenia písomne požiada správny orgán o vydanie nového povolenia z dôvodu požadovanej zmeny a doloží doklady, ktoré sa k predmetnej zmene vzťahujú. Všetky predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie.

Pri zmene miesta výkonu činnosti predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:

 • nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva k priestorom lekárne alebo výdajne ZP
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 • súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
 • záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Pri zmene osoby odborného zástupcu predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:

 • žiadosť: meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo právnu formu, IČO, ako aj meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba; meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo odborného zástupcu
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho odborného zástupcu, ak bol ustanovený; fyzická osoba aj licenciu na výkon zdravotníckeho povolania (SLeK), ak žiadateľ ustanovuje odborného zástupcu, aj licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
 • výpis z registra trestov žiadateľa, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi
 • výpis z registra trestov odborného zástupcu (nie starší ako 3 mesiace)
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Pri podaní žiadosti v zmysle § 8 ods. 3 je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok 50,- € (v súlade so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. b) na účet  Trenčianskeho samosprávneho kraja č: 7000 50 44 89 / 8180,  variabilný symbol: 07.

Zmeny, ktoré sa oznamujú samosprávnemu kraju bez vydania rozhodnutia

 Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu správnemu orgánu písomne oznámiť:

 • zmenu mena alebo priezviska a zmenu adresy bydliska držiteľa povolenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený
 • zmenu názvu alebo obchodného mena a zmenu adresy sídla držiteľa povolenia, ak ide o právnickú osobu
 • zmenu mena alebo priezviska osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom
 • ustanovenie náhradného odborného zástupcu.

V oznámení sa uvedie druh zmeny, ku ktorej došlo, číslo a fotokópiu platného povolenia, ktorého sa zmena týka a doloží sa notárom overený úradný doklad, ktorý sa vzťahuje na požadovanú zmenu (sobášny list, občiansky preukaz, výpis z obchodného registra a pod).

Pri ustanovení náhradného odborného zástupcu držiteľ povolenia predkladá:

 • písomné oznámenie s uvedením dôvodu ustanovenia náhradného odborného zástupcu, jeho mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy bydliska a časového obdobia, na ktoré je ustanovený
 • písomný súhlas odborného zástupcu s jeho ustanovením
 • doklad o odbornej spôsobilosti náhradného odborného zástupcu (licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu)
 • pracovnú zmluvu náhradného odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia
 • výpis z registra trestov náhradného odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace

Všetky doklady, ktoré sa predkladajú pri ustanovení náhradného odborného zástupcu musia byť originály alebo overené kópie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK