Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - FO

Postup pri vydávaní povolení pri zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu - fyzická osoba

 

Podľa ust. § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) si zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti a zmena odborného zástupcu vyžaduje nové povolenia, ktorým orgánom príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

V žiadosti o vydanie nového povolenia žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie.  (Vid príloha) Pravosť podpisu na čestnom vyhlásení je potrebné overiť na matrike alebo u notára.

V súlade s položkou č. 150 písm. b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je potrebné pri zmene povolenia pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia uhradiť správny poplatok vo výške 50 Eur. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak poplatok nebude uhradený, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví.

Správny poplatok je možné uhradiť prevodom z Vášho účtu na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konštantný symbol: 308

variabilný symbol: 07

špecifický symbol: IČO

alebo v pokladni Trenčianskeho samosprávneho kraja.

1. Doklady pri zmene miesta prevádzkovania:

  • doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
  • rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky (s vyznačením právoplatnosti)
  • čestné vyhlásenie

2. Doklady pri zmene odborného zamerania a zmena druhu činnosti:

  • rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky (s vyznačením právoplatnosti)
  • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom sa budú vykonávať príslušné pracovné činnosti
  • čestné vyhlásenie
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK